Výberové konanie na miesto tajomníka ES

Výberové konanie na miesto tajomníka ES

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice so sídlom na Hlavná 91, 040 01 Košice v súlade so štatútom ES vypisuje výberové konanie na miesto tajomníka ES.

Požiadavky:
 – dynamika a kreativita v rozhodovaní,
– organizačné schopnosti,
– znalosť cudzieho jazyka výhodou,
– práca s PC /MS Windows, MS Office, Gmail/,
– občianska a morálna bezúhonnosť,
– minimálne stredoškolské s maturitou

Predpokladaný nástup: podľa dohod
Platové podmienky: 500 eur (brutto/hrubá mzda)

Požadujú sa nasledovné materiály:
– žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
– životopis,
– doklady o vzdelaní,
– čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
– vízia osobného prínosu pre ES (1 strana A4 max)

– potvrdenie o členstve od duchovného cirkvi-spoločenstva (žiadateľ/ka musí byt členom niektorých cirkví a náboženských spoločností ES)

Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie“ do 30. 01. 2020 na adresu: Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice, Hlavná 91, 040 01 Košice. Žiadosti odoslané faxom alebo e-mailom sa nebudú akceptovať.

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Ich odoslaním odosielateľ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti budú archivované v archíve ES Košice. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

Úloha tajomníka podľa štatútu ES (4/2016):

  1. Tajomníka ES menuje výbor ES. Je s ním vytvorený pracovno-právny vzťah.
  2. Je podriadený výboru ES.
  3. Vo svojej kompetencii vybavuje bežnú agendu ES a dbá na riadne hospodárenie s finančnými prostriedkami ES na území mesta Košice.
  4. Zastupuje ES v rozsahu určenom výborom ES a moderátorom.
  5. Za svoju činnosť zodpovedá výboru ES a plénu.
social position

Share this post