Ekumenická bohoslužbá slova a hudby pri príležitosti pamiatky mučeníckej smrti M.J.Husa, 6.7.1415

Československá cirkev husitská pripravila dňa 3.7.2019 o 17.00 hod. v Evanjelickom kostole na Toryskej ulici,na Terase v Košiciach Ekumenickú bohoslužbu slova a hudby pri príležitosti pamiatky mučeníckej smrti M.J.Husa, 6.7.1415. Slávnostným kazateľom bol prof.ThDr.PaeDr.Pavol Dráb,PhD. Z Ekumenickej bohoslužby Vám ponúkame niekoľko fotografií.

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

Read more...

5 jubilejné medzinárodné ekumenické stretnutie Sinjak 20.-22.5. 2019

Z Košíc prišla 7 členná delegácia ES, hnutia Fokoláre a Pro life už 20.5. večer. Po prechode navštívili Storožnicu a o. Antona, vypili pohár kvasu  a pricestovali sme cez Mukačevo a spolu s bratmi sestrami do Sinjaku, tiež v zastúpení ES a Pro life. Bola spoločná večera a neformálne stretnutia a potrebné práce – príprava techniky.

Zrána 21.5. mali ubytovaní zvyčajné ekumenické modlitby. Medzitým došli ďalší bratia z Mukačeva a Užhorodu, spolu nás bolo približne 20. Hlavný program začal presne o 09.00. Bola to meditácie na tému Jednota a Duch Sv., potom aggiornamento z ekumenického stretnutia biskupov vp Švédsku v novembri 2018, ktoré sme videli ako krásny model pre jednotu a spoluprácu kresťanov.

Praktická časťou stretnutia bolo zhodnotenie plynulého roka v oblastiach Košíce – Mukačevo a Užhorod i v našich spoločných akciách.

Potom prof. A.Konečný predniesol náčrt svojej prieskumnej práce: Ekumenické zbližovanie na Zakarpatí a na Ukrajine. Jeho súčasťou bolo religijné zloženie obyvateľstva a popis hlavných ekumenických aktivít na UA a Zakarpatí. Práca bola prijatá ako zaujímavá a prínosná – ukazuje zmysel a dôležitosť ekumenického zbližovania.

Po prestávke, ktorú všetci družne využili na obnovenie kontaktov, nasledovala pracovná časť. Boli to plány do budúcna a informácie o aktivitách, aby sa stali maximálne spoločnými:

– pozvanie na Mariápoli Ľvov – 26,.30.6.2019

– príprava Dňa rodiny 2.6. v Mukačeve

– príprava medzinárodného ekumenického sympózia o pastorácii Rómov v novembri 2019 na Teologickej fakulte Košiciach

– Plánovaná cesta do Izraela 2020

– rozšírenie spolupráce s vedením veľkých miest (Košice, Užhorod, Mukačevo) a s oblasťou (Košický samosprávny kraj, Zakrpatská oblasť)

Nasledovala spoločná ekumenická bohoslužba: boli to spevy byzantskej i západnej tradície, Božie slovo, aktuálne modlitby s vrcholom – modlitbou Pána a požehnanie a spev.

Odpoludnia nasledovala exkurzia do Mukačeva, kde biskupský vikár Mons. IstvánPogány predstavil katícku charitu a jej aktivity. Takého bližšie spoznávanie jednotlivých cirkví je sprievodnou a záverčnou časťou programu každoročných praktických stretnutí na Sinjaku.

Hostia z Košíc odchádzali v nasledujúci deň 22.5. ráno.

Read more...

Ďakujeme všetkým za účasť na Ekumenickom Pašiovom sprievode na Veľký piatok 19.4.2019

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice, pripravuje 25. Ekumenický Pašiový sprievod na Veľký piatok  19.4.2019 so začiatkom o 13.00 hod., pred Evanjelickým chrámom a.v., Mlynská č. 23, v Košiciach. Ide o 25. ročnú tradíciu sprítomnenia utrpenia Ježiša Krista prostredníctvom Pašiového sprievodu, ktorého sa zúčastnia a krátke zamyslenia prednesú predstavitelia jednotlivých cirkví pôsobiacich v Ekumenickom spoločenstve v Košiciach. Sprievod vznikol ako symbolické spojenie veľkopiatkovej obyčaje čítať v rámci bohoslužieb úryvky z písma  svätého o utrpení Ježiša Krista a ohlasovať spoločne Kristovu lásku k človeku, a súčasne vytvárať jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami, ktorým je blízke čítanie Božieho slova počas slávenia Veľkej noci. Na Ekumenickom Pašiovom sprievode sa podieľajú Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a.v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev, Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Sprievodu sa zúčastnia aj predstavitelia štátnej správy a samosprávy mesta Košice.

Read more...

SDM 2019 Slovinsko : “Poďte, všetko je pripravené.”

Od roku 1887 organizujú kresťanské ženy vo vyše 180 krajinách Svetový deň modlitieb (SDM). Hnutie SDM pochádza z USA a korene má v svetovom misijnom hnutí. V Európe sa toto najväčšie ekumenické laické hnutie rozšírilo najmä po druhej svetovej vojne. V roku 1968 vznikol Medzinárodný výbor, ktorý vyberá témy a krajiny pre vypracovanie modlitebných textov. Termín SDM je stanovený na prvý marcový piatok.  Cirkvi na Slovensku sa do Svetového dňa modlitieb prvýkrát zapojili v roku 1987. Pred 27 rokmi sa po prvý raz uskutočnili tieto spoločné modlitby kresťanských žien aj v Košiciach.

Tohtoročný Svetový deň modlitieb v Košiciach sa konal 1. marca 2019 o 17.00 hod. v Zbore Cirkvi bratskej na Kováčskej ulici. Prítomní veriaci sa  modlili spolu s košickými koordinátorkami SDM z Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej, Československej husitskej, Evanjelickej, Gréckokatolíckej, Reformovanej a Rímskokatolíckej cirkvi. Texty modlitieb pre SDM 2019 pripravili kresťanské ženy zo Slovinska na tému „Poďte, všetko je pripravené!“ Počas ekumenickej bohoslužby sa v kázni prihovoril domáci zborový farár Rastislav Betina, ktorý interpretoval tento úsek z  Lukášovho evanjelia, aby sme na veľkú oslavu ako prvých pozvali chudobných a usadili ich k stolu. Toto je spôsob radikálnej zmeny v Božom milosrdenstve. Tento prelom je radikálnou zmenou, konverziou. Naša odpoveď na takúto zmenu môže byť vyjadrená našim novým vzťahom k našim blížnym. Starostlivosť a vzájomná akceptácia sú prejavom Božej lásky, kde nie je miesto pre žiadnu diskrimináciu. My všetci  sme pod Božou milosťou, aj keď si ju nezaslúžime. Nie je tu miesto na pýchu a nadradenosť, aby sme  iných vnímali  ako horších v porovnaní so sebou.

Súčasťou modlitieb bola zbierka, ktorej finančné prostriedky vo výške 306,-€ur boli poukázané na projekt organizácie KĽÚČ (Ključ) pre poskytnutie pomoci ženám , ktoré stali obeťami obchodovania s ľuďmi. Jeho cieľom je pomôcť ženám nájsť cestu zo závislosti, poskytnúť im psychologicko-sociálne poradenstvo a vzdelávacie kurzy.

Dáša Fedorková, koordinátorka SDM za Gréckokatolícku cirkev na území mesta Košice

Košice dňa 4.03. 2019

hdr

Read more...

Plánované aktivity ES na r. 2019

Aj v nasledujúcom roku 2019 Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice pripravuje zaujímavé aktivity, ktorých prvý náhľad Vám už teraz ponúkame a srdečne Vás pozývame zúčastniť sa ich. Tešíme sa na Vašu účasť a ďakujem Vám za Vašu priazeň Ekumenickému spoločenstvu cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice.

Read more...

Festival sakrálneho umenia 2018

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice v spolupráci s mestom Košice v týchto dňoch realizuje ďalší ročník Festivalu sakrálneho umenia v čase od 11. -25.11.2018. Vrámci festivalu pripravujeme Ekumenický koncert, ekumenickú bohoslužbu, výstavu v spolupráci s K91 v priestoroch TF a mnohé iné sprievodné aktivity, o ktorých Vás môžete nájsť informácie na http://www.kamdomesta.sk/kosice/festival-sakralneho-umenia-2018

Read more...