V januári, na začiatok roka, kresťanské cirkvi na celom svete, najmä v našom 20. storočí, tradične konajú modlitby za jednotu kresťanov. Je to čítanie Božieho slova, doplňované spevom a modlitbami za jednotu kresťanov.
Prvá spoločná bohoslužba nášho ekumenického spoločenstva sa konala 25.januára 1995 o 16.30 v Dome umenia. Predstavitelia cirkví spolu s mnohými veriacimi sa spoločne modlili za dar jednoty. Stretli sme sa v duchu tolerancie a zmierenia, ale predovšetkým v láske ako bratia. Bola to historická chvíľa, ktorú v uplynulých rokoch pripravoval sám Boh.
Hlavnou myšlienkou, pretože bol „rok zmierenia a tolerancie“ bola práve táto téma. Modlitby jednotlivých cirkví viedli ich celebranti, čas im bol vymedzený asi na 10 minút. Bolo to čítanie, výklad, spevy, modlitba. Na záver bola aj spoločná časť – spev Žalmu 67 s odpoveďou: “ Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás“. Spoločná bola aj modlitba Pána a na záver celebranti udelili Áronovské požehnanie. Povzbudením bol i obrad na záver – po výzve: „Dajte si znak pokoja“, prítomní si podávali ruky.

Vyjadrenia o bohoslužbe.
Jozef, 22 r.: Keby to bolo krasokorčuľovanie, tak istotne dvihneme všetci 6.
Denník Košický večer: záujem o ekumenickú bohoslužbu v Dome umenia bol včera večer taký obrovský, že mnohí jej účastníci ochotne stáli vo foyeri tejto rozsiahlej budovy. A všetci si podali ruky – to sa stalo vari najkrajším momentom podujatia pripravovaného v mesiaci modlitieb za zjednotenie kresťanov.

Boli sme si temer istí, že s Božou pomocou začala nová tradícia. Vývoj zaznamenal niekoľko zmien, ktoré umožnila postupne hlbšia jednota členov ekumenického spoločenstva. V nasledujúci rok sme pripravili bohoslužbu viac spoločnú. Jednotliví celebranti už nemali vyhradený čas, ale všetci sa podieľali na spoločne dohodnutej hlavnej myšlienke a stavbe bohoslužby. Obetovali sme vlastnú samostatnosť, ale dostali sme jednotné, ucelené dielo silnejšie vnímané ako Božie.

Témy bohoslužby v nasledujúcich rokoch:
1996 Veríme v jedného Boha
1997 Dekalóg – záruka života
1998 Aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti . (Rim.5, 26) Žite v láske (Ef .5,2) 1999 „A hľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. (Mt. 28, 20b)
2000 Kristus je nádejou pre Európu i pre celý svet.

Radosť zo spoločnej januárovej ekumenickej bohoslužby v roku 1995 bola veľká. Navodila otázku, či by sa najväčšie kresťanské veľkonočné tajomstvo nemohlo sprítomňovať aj ekumenicky. Spôsob sa nemusel namáhavo hľadať, lebo čítanie Božieho slova o umučení je spoločné všetkým kresťanom. Hľadala sa len vhodná forma, ktorá by podľa tradície pašiových hier splnila i kritérium verejne svedčiť o našej láske ku Kristovi – Spasiteľovi.

Tak sme spojili záľubu protestantských cirkví čítať Božie slovo a tradíciu katolíkov i pravoslávnych kresťanov konať procesie ako znak putovania človeka k Bohu. Vznikla oslava Pánovho vykupiteľského diela Pašiovým ekumenickým sprievodom vo Veľký Piatok, ktorý sa tak osvedčil, že sa koná v nezmenenej forme každý rok.

Zastavenia sprievodu:
1. Úvodné modlitby pred Jakabovým palácom
2. pred evanjelickým chrámom
3. pred kostolom Reformovanej kresťanskej cirkvi.
4. pred modlitebňou Cirkvi bratskej
5. pred pravoslávnym chrámom
6. pred chrámom gréckokatolíkov
7. pred Dómom sv. Alžbety.

Témy bohoslužby v nasledujúcich rokoch:
1996 Ja, až budem vydvihnutý, všetkých pritiahnem k sebe.
1997 Kristus, obetovaný za moje hriechy…
1998 Ak neodídem, Tešiteľ nepríde k vám. (Ján 16,7)
1999 „… aby Tvoja láska ku mne aj ich napĺňala a ja aby som žil v nich. “ (Ján 17, 26)
2000 Láska (1 Kor. 13, 1-13)

Obsahom každého zastavenia je čítanie Božieho slova a úvaha. Na čele spoločne idú predstavitelia cirkví a za nimi boží ľud. Počas presunu na ďalšie zastavenie sa nespieva, ale venuje sa osobnej modlitbe a tichému zamysleniu.

VĎAKA – jednoduché, ale dôležité a krásne slovo.Denne ho vypovieme jeden druhému a hovoríme ho i Bohu osobne i spoločne, v každej cirkvi. Toto slovo vyriekol i Ježiš svojmu Otcovi. Vyslovujeme ho i my pri ekumenických bohoslužbách srdečne a v zhromaždení spolu s Kristom.

Po zbere úrody je vhodný čas ďakovať za dobrodenia pre náš život. S radosťou dobrorečíme Hospodinu, svojmu Bohu.

18.10. 1998 – Dóm svätej Alžbety

17.10. 1999 – Evanjelický chrám

8. 10. 2000 – Pravoslávny chrám

Súčasný svet žije v období vedeckej revolúcie. Veda stojí pri základoch spoločenských a kultúrnych premien. Je stále rozhodujúcejšia a drahšia a podstatne vplýva na stav a rozvoj našej civilizácie. Rozvoj a vplyv vedy na spoločnosť ale i civilizačné ohrozenie človeka priamo poukazujú na potrebu evanjelia a na nutnosť cirkví vstúpiť do diania spoločnosti. Je potrebné všímať si školstvo, najmä univerzity a ich edukačný proces.

Ekumenické Veni sancte má svoje hlboké opodstatnenie. Nadväzuje na tradíciu európskych univerzít, ktoré vznikali s prispením cirkvi a v ktorých univerzitas professorum et scholarium znamenalo spoločenstvo učiteľov a študentov s cieľom hľadať pravdu. Dnešná spoločnosť sa stala pluralistickou. Tým viac je potrebný vzájomné spoznávanie, rešpekt, spolupráca. V duchovnej oblasti je to ekumenizmus i medzináboženský dialóg.

7. 10. 1999 – Dóm svätej Alžbety
5. 10. 2000 – Dóm svätej Alžbety

Mesto Košice od roku 1995 usporiadava počas predvianočných dní od 5. do 23.12. program priamo na Hlavnej ulici. V podvečerných hodinách je tu azda najviac návštevníkov vyzdobeného a aj predvianočným ruchom preplneného centra.

V rokoch 1997 a 1998 vianočný ekumenický program konali samotní predstavitelia ES KE. Charakter publika nie je pripravený na vážnejšie témy a relácie. Preto v posledných dvoch rokoch sme našli vhodnejšiu alternatívu. Vystupujú mladí kresťania a prevažuje spev, moderná hudba a pohybové výrazy predvianočného oslovenia mimoidúceho publika.

V dňoch 8. a 9. septembra 1990 sa uskutočnil v Košiciach Festival náboženskej a folkovej piesne. Organizátormi festivalu boli: Odbor kultúry Národného výboru mesta Košice (NVmK) v spolupráci s Parkom kultúry a oddychu, Kresťanskou akadémiou Košice a speváckym zborom Južania. Na príprave sa podieľali: Ing. arch. Michal Baník, Ing. Ján Dečo, Ing. Jaroslav Fabián, Ing. Zuzana Uličianska, RNDr. Stanislav Uličiansky, Ing. Mária Gálliková, Mgr. Ervín Kočiš a Mgr. Vladimír Železňák. V programe vystúpili hudobné skupiny z Košíc, Prešova, Martina, Bratislavy, Hradca Králove, z Poľska, Rakúska, Maďarska, z Nemecka a Nórska. Organizátori neorientovali festival úzko konfesne. Medzi účastníkmi bol aj protestantský spevácky zbor z Nórska. Festival financoval NVmK.

V roku 1991 predstaviteľ Kresťansko-demokratickej mládeže Slovenska v Košiciach Ing. Ján Dečo a niektorí členovia rímskokatolíckeho speváckeho zboru Južania: Henrieta Kovalčíková, Ing. Marián Krúpa a Ing. Jozef Turček, ponúkli svoje sily pri organizovaní druhého ročníka festivalu. Hlavným organizátorom Festivalu sakrálnej piesne 1991 bol Magistrát mesta Košice, ktorý zabezpečoval aj finančné krytie akcie. Zodpovední za akciu boli pracovníci odd. kultúry: Ing. Uličianska, Ľ. Dojčárová, Mgr. E. Kočiš. K aktívnej účasti boli pozvaní členovia kresťanských cirkví a riaditelia kultúrnych inštitúcii. Veľkou mierou prispeli Mg. Július Klein, riaditeľ Štátnej filharmónie a Angela Janoušková, dramaturgička Štátnej filharmónie.

Festivalová ponuka sa oproti r. 1990 žánrovo rozšírila. Organizátori festivalu sa snažili vybrať zo súčasnej palety detských a mládežníckych zborov tie, ktoré reprezentujú aspoň najzákladnejšie trendy súčasnej náboženskej piesne a predstaviť ich pôvodnú i prevzatú tvorbu na pozadí diel klasikov tohto žánru. Náboženská tvorba, na celé roky u nás zahnaná do úzadia, prežívala svoju renesanciu. Z prítmia kostolov sa amatérske cirkevné zbory dostávali na pódia a predstavili svoj obdivuhodný entuziazmus, ale žiaľ, často aj nedostatky. Seminár o tvorbe náboženskej piesne sa snažil otvoriť -4niekoľko základných otázok tvorby modernej sakrálnej hudby.

S úmyslom zbližovať obyvateľov mesta a veriacich rôznych konfesií pripravili organizátori v závere festivalu prvé priateľské stretnutie účinkujúcich, duchovných predstaviteľov cirkví a riaditeľov kultúrnych inštitúcií a starostov mestských častí. Pozvanie prijal Mons. Alojz Tkáč, rímskokatolícky biskup, ThDr. Július Filo (biskup Evanjelickej cirkvi a. v.), Bohdan Hroboň (evanjelický kňaz z Hanušoviec), Mgr. Samuel Linkesch (evanjelický kňaz z Košíc) a RNDr. Ivan Žežula (Cirkev bratská), Mgr. Jozef Mydla (dekan), Mgr. Ing. Anton Konečný, Mgr. Bartolomej Urbanec, Mgr. Jozef Jarab (rektor CMBF UK, Spišská Kapitula), všetko kňazi Rímskokatolíckej cirkvi. Menovaných i mnoho ďalších nemenovaných duchovných a tiež riaditeľov kultúrnych inštitúcií privítal primátor mesta Ing. arch. Ján Kopnický a námestník primátora RNDr. Rudolf Bauer.

Tak sa prvýkrát v histórii mesta stretli duchovní predstavitelia rôznych cirkví s inteligenciou Košíc na akcii, ktorú organizovalo mesto Košice. Od tohto dátumu možno počítať oficiálny začiatok ekumenických stretnutí v meste Košice.

Stretávanie predstaviteľov cirkví na pôde Komisie cirkví pri Mestskom zastupiteľstve (od februára 1991) v Košiciach a ich priateľské vzťahy boli popudom pre vznik samotného Ekumenického spoločenstva. Aj preto má Ekumenické spoločenstvo dobré vzťahy s vedením mesta a s Komisiou cirkví.

Ekumenické spoločenstvo pravidelne komunikuje s Mestským zastupiteľstvom. Zvyčajne raz v roku prichádzajú predstavitelia ES na zasadanie MZ a informujú o svojej práci. Na jednom zo zásadaní sme sa radi podelili s objavom: to, čo nás a naše cirkvi roky, ba stáročia rozdeľovalo, dnes často vnímame ako vzájomné obohatenie. Vyjadrili sme, že to môže byť model pre spoluprácu ľudí s rozdielnym náhľadom na dôležité otázky, ale s jedným spoločným cieľom.

ES každoročne prispieva do mestského programu Festivalu sakrálneho umenia. Súčasťou festivalu sú hudobné, výtvarné a literárne podujatia, ako i koordinované bohoslužby v rámci každej cirkvi .

Cirkvi a ES boli vyzvané prispieť do osláv 627. výročia získania najstaršej erbovej listiny. Ekumenické spoločenstvo cirkví sa pripojilo k týmto oslavám duchovným programom. V dňoch od 1. do 7. mája 1996 zástupcovia cirkví na území mesta Košice spolu so svojimi komunitami pri obvyklých bohoslužobných sláveniach prednášali modlitby za naše mesto, za jeho predstaviteľov a obyvateľov.

Na žiadosť Komisie cirkví, ES v októbri 1997 vypracovalo štúdiu: Problematika siekt z teologického hľadiska. V súlade so Štatútom ES na zasadaniach ES sa zúčastňuje zástupca Komisie cirkví. Komisia cirkví koordinuje duchovnú pomoc v prospech rómskeho obyvateľstva na Luníku IX. Od septembra roku 2000 Mesto Košice, Ekumenické spoločenstvo cirkví Košice a Rímskokatolícka cirkev začali spoluprácu na projekte pastoračného centra na Luniku IX. Ekumenické spoločenstvo zabezpečí činnosť jednotlivých cirkví spoločne prijatým poriadkom.

Komisia cirkví pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach

V oblasti samosprávy mesto Košice zriadilo rôzne komisie, ktoré ako poradné orgány na profesnej úrovni napomáhajú dosahovať ciele mesta a riešiť jeho aktuálne problémy. Poslanci Mestského zastupiteľstva (MZ) v Košiciach na návrh primátora mesta Košice Ing. arch. Jána kopnického, dňa 8. februára 1991 schválili uznesením č.3 Komisiu cirkví.

Členstvo v komisii prijali niektorí poslanci MZ a predstavitelia viacerých cirkví a náboženských spoločností pôsobiacich na území mesta. Na pôde komisie cirkví vznikol projekt Potreby cirkví, ktorý zhrnul ich zámery a požiadavky na dlhšie obdobie. Ten sa stal súčasťou celomestského projektu Zdravé mesto Košice.

Komisia cirkví (KC) od roku 1991 v spolupráci s ÚHA a mestskými časťami rozhodujúcou mierou napomohla pri výstavbe nových chrámov, kostolov a modlitební. Vďaka projektu Potreby cirkví získali cirkvi zdarma od mesta Košice pozemky na výstavbu kresťanských objektov.

Členovia komisie – cirkevní predstavitelia, pri pracovných stretnutiach nielenže pomáhali riešiť problémy mesta, ale sa spoznávali a postupne aj rozvinuli vzájomnú spoluprácu.

Mesto v snahe zbližovať svojich obyvateľov a veriacich rôznych konfesií od 5.10.1991 každoročne na jeseň usporiada Festival sakrálneho umenia, lebo: „Náboženstvo je podstatou kultúry a kultúra je náboženskou formou“ (ThLic. Jozef Leščinský). Amatéri a profesionálni umelci rôznych konfesií majú možnosť sa prezentovať v oblasti speváckej, hudobnej, výtvarnej a literárno-dramatickej. Festival je od svojich začiatkov ekumenický.

Po prvom koncerte sa priteľsky stretli čelní predstavitelia cirkví s vedením mesta Košice a predstaviteľmi kultúry i vzdelania.

Možno konštatovať, že v roku 1991 mesto Košice nepriamo, ale významne napomohlo vzniku ekumenického spoločenstva.

KC má úzke vzťahy s ekumenicjým spoločenstvom, ktoré na svoje zasadnutia, pracovné a spoločenské stretnutia pozýva člena KC a táto možnosť je sko vzájomne vhodná, zakotvená i v štatúte Ekumenického spoločenstva

Celkom zvláštny je vzťah s bratmi zo Židovskej náboženskej obce. Dôvodom je jeho charakter ako nekresťanského spoločenstva a známe okolnosti dávnej i novšej histórie. V čase vzniku Ekumenického spoločenstva tu stojí osobnosť duchovného, pána Vlčeka Brauna. Keď sa vedenia Židovskej náboženskej obce ujal pán rabín Dov Goldstein, vzťahy nadobudli novú kvalitu, ešte väčšiu intenzitu. V súčasnosti, keď sa ES riadi prijatými pravidlami štatútov, ŽNO prijala postavenie pozorovateľa a ?zúčastňuje sa na podujatiach ES v súlade s obsahom svojej viery?. Prakticky rozdiel v intenzite spoluúčasti sa nevníma.

ES reagovalo na poškodenie pomníkov na Židovského cintoríne v Košiciach počas veľkonočných sviatkov v roku 1997. Dňa 10.4. 1997 ES dalo vyhlásenie o ochrane ľudských práv – úcty k cintorínu. Zaslali sme ho na MZ Košice, do TV Markíza, do redakcie SME a Košický večer, do Rádia Žurnál.

Keď r. 1998 katolícka cirkev vydala oficiálny dokument o holokauste Židov, aj Konferencia biskupov Slovenska dala pri tej príležitosti dňa 5.4.1998 vyhlásenie. ES sa zoznámilo s obsahom týchto dokumentov. Považuje za správne prispieť k normalizácii vzťahov v spoločnosti vôbec tým, že pri spoločných bohoslužbách zaradí vždy aj určitý akt zmierenia.

Povedomie spolupatričnosti a priateľstva sa v ES stále prehlbuje. Vo vzťahu k ŽNO sme našli akoby nový svet najmä osobným kontaktom s pánom rabínom Goldsteinom. ES sa zúčastnilo aj Spomienky na začiatok deportácií Židov z Košíc a okolia. Tryzna sa konala na židovskom cintoríne 6.6. 1999. Moderátor spoločenstva Dr. Anton Konečný povedal na zhromaždení krátky prejav, zakončený modlitbou.

Aj 18. 6. 2000 sa konalo podobné spomienkové zhromaždenie s účasťou zástupcov ES.

Na pozvanie združenia Ester 3.9.2000 predstavitelia ES boli hosťami na galaprograme Odkaz v Štátnom divadle v Košiciach. Program usporiadalo združenie Ester a Staromestské divadlo pri príležitosti 55. výročia oslobodenia koncentračných táborov a ukončenia II. svetovej vojny.

ES má kontakty na Budapešť a Prahu.

Prvým popudom bola Komisia cirkví pri MZ Košice. 14.11.1977 na pôde Magistrátu sa uskutočnilo stretnutie s podobnou komisiou z Budapešti, ktorá má názov Komisia pre ľudské práva, menšiny a cirkvi.

V nasledujúcom roku 19. – 2O. 2. 1998 sme boli v Budapešti. Privítali nás na magistráte mesta. Hlavným bodom bolo stretnutie s partnerskou komisiou. Pozostávala zo zástupcov štyroch cirkví – Reformovanej, ŽNO, Ev.a.v a R.kat. Ekumenické kontakty veľmi nemali. Počas návštevy sme boli aj na návšteve slovenskej školy a odovzdali sme dar primátora mesta Košice pre túto školu – kolekciu slovenských kníh.

V roku 1998 sme oslovili so žiadosťou o kontakt dve inštitúcie v Krakove:

POLSKA RADA EKUMENICZNA – ODDZIAL KRAKOWSKI, Ul.Friedleina, 830-009 Kraków.

KURIA METROPOTANA W KRAKOWIE, Duszpasterstwo ekumeniczne, Ul Franciczkaňska 3, 31-004 KRAKÓW.Spojenie je nateraz v stagnácii ponajviac pre ekonomické dôvody.

V dňoch 19. – 21. mája 1999 ES uskutočnilo cestu do Prahy, kde počas dvoch dní sme si vymieňali skúsenosti s Ekumenickou radou cirkví v Českej republike a cirkevnými predstaviteľmi jednotlivých cirkví. Cesta, na ktorú prispela Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike v rámci projektu Okrúhly stôl, priniesla mnoho poznatkov o cenných ekumenických aktivitách cirkví v Prahe a v Čechách. Upevnila aj členov ES v rozhodnutí pokračovať na ceste zbližovania.

ES Košice 4.5.1998 písomne oslovilo Ekumenickú radu cirkví v SR Priložilo spis, ktorý stručne charakterizuje ES. Zároveň i žiadosť nadviazať kontakt a vymeniť si skúsenosti.

7.3.1999 vyjadruje ES Košice podporné stanovislo k projektu:Cyklické vzdelávanie pracovníkov pôsobiacich v cirkevných organizáciach v oblasti sociálnych služieb.

4.5. 2000 pred prijatím Štatútu bolo potrebné ozrejmiť vzťah s ERC. Preto moderátor ES vykonal osobnú návštevu u predsedu ERC, biskupa Ev.a.v.cirkvi pána Dr. J.Filu. Hovorilo sa o príprave právneho zakotvenia vzťahov ERC – ES Košice s ohľadom na Štatúty oboch strán. Štatút ERC bol v tom čase podrobený úpravám a v ich rámci nebol vhodný modus pre ES Košice. Nasledovalo pracovné rokovanie s delegáciou ES Košice 16.5.2000 Výsledkom bolo rozhodnutie, že ES Košice sa bude usilovať získať právnu subjektivitu bez odvodenia od ERC, teda samostatne. Tak sa aj stalo.

Práca pri tvorbe Štatútu ES Košice s ERC Bratislava priniesla ozrejmenie vzťahu, bližšie spoznanie a prehlbenie kontaktov.

ES Košice stalo sa známym na celom Slovensku.

Na žiadosť primátora mesta Prešov Ing. Juraja Kopčáka, bolo v Prešove na Rímskokatolíckom farskom úrade stretnutie k príprave ekumenickej bohoslužby podľa skúseností z Košíc.

V dňoch 11.- 12. IX 1999 sa konali vo Svidníku DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA s názvom CYRILOMETODSKÉ TRADÍCIE – SPOLOČNÉ EURÓPSKE DEDIČSTVO s účasťou najvyšších štátnych a cirkevných osobností. Na žiadosť Farského úradu Svidník a Arcibiskupského úradu Košice, Ekuména Košice podnietila a pripravila návrh na spoločnú ekumenickú bohoslužbu. Zúčastnili sa cirkvi: Evanjelická a.v, Pravoslávna, Gréckokatolícka a Rímskokatolícka.