Dni vďačnosti pri príležitosti 30. výročia vzniku Ekumenického spoločenstva

Ekumenické spoločenstvo cirkvi a náboženských spoločností v Košiciach v spolupráci s mesto Košice  pripravilo bohatý program  pri príležitosti   30. výročia vzniku Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločnosti v Košiciach. Hlavná myšlienka týchto dní sa niesla v duchu božieho slova : Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. (1Tes 5,18).

MEDZINÁRODNÁ EKUMENICKÁ KONFERNCIA

Prvý deň vďačnosti začal na TF v Košiciach v malej aule Medzinárodnou ekumenickou konferenciou na ktorej sa predstavili dokumenty  : Ekumena 1993-2024(ThLic. Ladislav Varga, Rímskokatolícka cirkev) v poradí už III a Malý ekumenický katechizmus (Sl.Lic. Andrej Krivda, PhD.). Konferencie sa uskutočnila v rodinnej atmosfére za účasti členov ES a pozvaných hostí : Ivan Eľko Generálny biskup ECAV predseda  Ekumenickej rady na Slovensku a viceprimátorka mesta Košice Mgr. Lucia Gurbaľová.

Prof. Anton Konečný nás oboznámil aj s činnosťou ekumenickej práce v Zakarpatí na Ukrajine. Mgr. Jaroslav Széles zaReformovanú kresťanskú cirkev nám predstavil prezentáciu o činnosti Ekumenického spoločenstva počas 30 rokov existencie, Vízie ES Košice  po 30 rokoch života a činnosti (doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., Teologická fakulta Košice)

ĎAKOVNÁ EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA   SLOVA

V podvečer prvého dňa sa konala bohoslužba slova  za účasti najvyšších predstaviteľov cirkvi na Slovensku, predstaviteľov mesta Košice, samosprávy, a Ministerstva kultúry : Celebratom tejto bohoslužby bol Mons. Bernard Bober, arcibiskup RKC a predseda KBS. V homílii brat Ivan Eľko, generálny biskup ECAV nás povzbudil životom sv. Pavla a pripomenul nám významnú úlohu, ktorú sme ako Boží ľud dostali: Žiť v jednote a dialógu.  Vyzdvihol Ekumenu v Košiciach ako príklad nielen na Slovensku ale aj vo svete.  V závere sa prihovoril primátor mesta Ing. Jaroslav Polaček a odovzdal ďakovné listy zakladateľom ES prof. ThDr. Ing. Antonovi Konečnému, PhD.,  prof. ThDr. Pavoli Drábovi,( pre chorobu prevzal doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. zástupca moderátora ES – dekan TF), PhD., PaedDr. Dušanovi Havrilovi, PhD. in memoriam Tomášovi Teššerovi (prevzala manželka Jana Teššerová). Bohoslužbu skrášlil  svojím spevom domovský katedrálny Zbor sv. Cecílie a Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda v Košiciach, 113 žalm zaspieval kantor ECAV. V záver prítomným dal Áronovské požehnanie brat  biskup VD ECAV  Mgr. Peter Mihoč z Prešova.

Vzácni hostia boli gratulantmi ES v Košiciach a prišli poďakovať sa spoločne Bohu a Kristovej láske za toto Božie dielo.

EKUMENICKÉ POTULKY  s Milanom Kolcunom  po sakrálnych stavbách v Košiciach, kde nás krátko správcovia objektov oboznámili so životom zboru a farností.   Začiatok bol v Evanjelickom kostole a.v na Mlynskej 23, pokračovali v Dóme sv. Alžbety na Hlavnom námestí. Cez Dominikánske námestie sa prítomní presunuli do Katedrálneho gréckokatolíckeho chrámu narodenia Presvätej Bohorodičky na ulici Moyzesovej. Ďalšou zastávkou bol morový stĺp Immaculáta,Milan Kolcun nás oboznámil s históriu tohto silného príbehu.  Kazateľ BJB Andrej Krájlik,nám priblížil život tejto cirkvi,  ktorá sídli na ul. Slovenskej jednoty. Ďalšou zastávkou bola modlitebňa Cirkvi bratskej na Kováčskej 31 a potulky boli ukončene na Hrnčiarskej ulici v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi, ktorá tento kostol užíva  v slovenskom aj maďarskom obrade.

KONCERT PRE MARIMBU ako znak vďaky za 30 rokov existencie ES v Košiciach pripravila Štátna filharmónia v Košiciach  koncert pod vedením dirigenta Zbyňka Müllera. Na  koncerte  sa predstavil Alexej Gerassimez na marimbe. Odzneli aj skladby  Bolero od Maurice Ravel a orchestrálna suita, mešťan šľachticom od Richarda Straussa.

Slova vďaky za dielo Ekumenického spoločenstvo cirkvi a cirkevných spoločenstiev sa dá prirovnať ku súzvuku, ktorý sa dá zakomponovať do vzťahov medzi jednotlivými členmi a ľuďmi dobrej vôle.

Ďakujeme všetkým , ktorí nás v tomto diele podporujú akýmkoľvek spôsobom.

Ekumenické spoločenstvo v Košiciach

9. máj 2024 v Košiciach

ES KošicePlagát aktivít:

Foto z podujatia:

Ekumenický pašiový sprievod 2024

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás pozýva na 30. Ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok v Košiciach dňa 29.03.2024 o 13:00 hod. so začiatkom pri kostole ECAV na Mlynskej ulici.

Ekumenické pašiové sprievody v Košiciach majú už 29-ročnú tradíciu. Pripravujú ho členovia Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Bohoslužba jedinečne spája veľkopiatkové obyčaje kráčať v sprievode (symbolicky nasledovať Ježiša Krista),  čítať zo Svätého písma o jeho utrpení a ohlasovať jeho lásku k človeku. Toto napomáha a súčasne i vytvára novú jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami i ľuďmi dobrej vôle. Ekumenickú akciu podporilo mesto Košice.

Mediálne správy po EPS:

https://kosice.korzar.sme.sk/c/23306283/v-duchu-krestanskej-lasky-pasiovy-sprievod-reagoval-aj-na-napatie-vo-svete-i-u-nas.html

Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov 2024

Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov bude 23. januára 2024 o 18.00h na Historickej radnici, Hlavná 59, Košice.

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je od 18. do 25. januára.

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice vzniklo v roku 1994. Tvoria ho: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Československá cirkev husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity. Špecifikom tohto spoločenstva je Židovská náboženská obec, ktorá sa od vzniku ES zúčastňovala na jeho aktivitách.

ES má od roku 2000 samostatnú právnu subjektivitu. Súčasným moderátorom je Dušan Havrila z Evanjelickej cirkvi a.v. a  zástupcom je Radoslav Lojan z TF KU.

Tlačová správa po konaní EBS

Ekumenické spoločenstvo cirkvi a cirkevných spoločenstiev v Košiciach 23. januára 2024 o 18:00 h vo veľkej sále Historickej radnice v Košiciach spoločne predniesli modlitby na bohoslužbe slova za jednotu kresťanov 2024. Ústrednou témou a mottom boli slova z Lukášovho evanjelia 10,27. MILOVAŤ BUDEŠ PÁNA, SVOJHO BOHA A SVOJHO BLÍŽNEHO AKO SEBA SAMÉHO v ktorom
je zvýraznená evanjeliová výzva o pocestnom Samaritánovi a Ježišovej rade, kto je náš blížni. Hlavným kazateľom bol pastor Apoštolskej cirkvi v Košiciach Mgr. Miroslav Tóth, ktorý zvýraznil myšlienky , že pre každého človeka láska je iná. Najviac však milujeme Boha, tým že žijeme jeho slovo. Tohtoročné modlitby pripravili ekumenický tím z Burkiny Faso, ktorému pomáhalo miestne Spoločenstvo Chemin Neuf (SCN). Ekumenických modlitieb za jednotu kresťanov sa zúčastnili predstavitelia všetkých kresťanských cirkvi v Košiciach a ŽNO. V závere sa moderátor ES v Košiciach poďakoval Bohu za 30 rokov existencie Ekumenického spoločenstva v Košiciach, ktoré zdokumentovali v publikácii Ekumena Košice (1993-2024) . Poďakoval sa Magistrátu mesta Košice, ktoré počas 30 rokov existencie podporovalo činnosť Ekumenického spoločenstva. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí tvorili tento dokument. V závere sa prihovoril primátor mesta Ing. Jaroslav
Poláček a viceprimátora Mgr. Lucia Gurbalová a popriali ES a všetkým košičanom odovzdanosť v modlitbe do Božej prozreteľnosti a ochrany.

Marieta Koščíková, tajomníčka ES

Foto:

Ďakovná ekumenická bohoslužba za úrodu

Ekumenické spoločenstvo (ES) cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice pozýva na ďakovnú ekumenickú bohoslužbu za úrodu. Uskutoční sa 22. októbra 2023 o 18:00 v Kostole ECAV, Mlynská 23, Košice. Témou ďakovnej ekumenickej bohoslužby je Žalm 145, 15 -16: ,,Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije.“

Tlačová správa po skončení ďakovnej ekumenickej bohoslužby

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločenstiev na území mesta Košice v spolupráci s Katedrou spoločenských vied TF KU v Ružomberku už po 25x pripravilo spoločnú Ekumenickú bohoslužbu – poďakovanie za úrodu, ktorá bola zároveň spojená s modlitbami za situáciu v Izraeli. Bohoslužba sa konala v nedeľu 22.10.2023 o 18:00 h v Evanjelickom Božom chráme a.v. na Mlynskej 23 v Košiciach. Tejto bohoslužby sa zúčastnili predstavitelia cirkvi na území mesta Košice: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Gréckokatolícka cirkev, Rímskokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev a Židovskej náboženskej obce.

K zhromaždeniu sa v úvode prihovoril moderátor ES Dušan Havrila a privítal bratov a sestry zo Židovskej náboženskej obce so svojim predsedom Ivanom Skljarszkym. Modlitby sa prednášali v duchu biblických textov z Piatej knihy Mojžišovej 8,5-14 a z Listu Filipanom 4,10-13 – ako vďaku za prijaté dary a Evanjelia podľa Lukáša 12,13-31 v podobenstve o chamtivom boháčovi. Homíliu predniesol Radoslava Lojan, dekan TF KU v duchu slov žalmu„Na teba sa upierajú všetky oči. Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a sýtiš všetko čo žije“(Žalm 145,15 -16). Povzbudil prítomných o dôvere v Boha, ktorý sa o nás stále stará. Ďakovanie patrí a to nielen Bohu, ale aj ľuďom za prácu, bez ktorej by dary úrody nevznikli. Potom nasledovali modlitby za Izrael ale aj za Ukrajinu a ďalšie miesta, kde pretrvávajú boje. Boli prednesené prosby o zmierenie a pokoj na týchto územiach. Modlitby boli obohatené spevmi Evanjelického speváckeho zboru Chválospev v Košiciach.

Marieta Koščíková
poverená tajomníčka ES

Foto: https://photos.google.com/share/AF1QipOIGjr2_n29zCxE4hvwSV2WkXjvRvhIfbVD-6EGq49h-ClgLK3yYMLshZntyfp0qw?key=OFgtRFNsb04zVWlwTE9vamF2V01ld1JCbk5OYWV3

Pozvánka na konferenciu „O bratstve a sociálnom priateľstve vo svetle ekumenického pohľadu a odkaz života bl. Sáry Salkaházi“

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach v spolupráci s Ekumenickým spoločenstvom cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás srdečne pozývajú na konferenciu „O bratstve a sociálnom priateľstve vo svetle ekumenického pohľadu a odkaz života bl. Sáry Salkaházi“ dňa 14.11.2023  na TF KU v Košiciach.

SARA 2023

Slávnostné Veni Sancte pri príležitosti začiatku akademického roku 2023/2024

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach, Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach a Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov v Košiciach v spolupráci s Ekumenickým spoločenstvom cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás srdečne pozývajú na slávnostné Veni Sancte pri príležitosti začiatku akademického roku 2023/2024 do seminárneho kostola Sv. Antona Paduánskeho dňa 25.09.2023 o 19:00 hod.

Správa z podujatia:

Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrum svätých Košických mučeníkov a  Ekumenickým spoločenstvom cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice slávnostne zahájili nový akademický rok 2023/2024 svätou omšou VENI SANCTE dňa 25. 9. 2023 v seminárnom kostole sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Hlavným celebrantom sv. omše bol Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita, predseda Konferencie biskupov Slovenska. Mons. Bernard Bober vo svojej homílii povzbudil všetkých študentov a pedagógov, aby sa nechali viesť Ježišovou školou a jeho výzvam v duchu evanjelia. Zvýraznil dôveru v Bohu, že má s nami všetkými svoj plán.

V závere sv. omše odovzdal Mons. Bober menovací dekrét vatikánskeho Dikastéria pre kultúru a vzdelanie doc. ThDr. Radoslavovi Lojanovi, PhD. súčasnému dekanovi TF, ktorý povedie TF KU aj v ďalšom funkčnom období. Následne dekan fakulty doc. Radoslav Lojan vo svojom príhovore vyjadril nádej, že máme pred sebou nie obyčajný akademický rok, ale veríme, že s Božou pomocou bude aj úspešný. Prítomných pozdravil aj PaedDr. Dušan Havrila, PhD., predseda Ekumenického spoločenstva mesta Košice a povzbudil prítomných, aby sa denne nebáli prosiť Boha o dar múdrosti, trpezlivosti, ale aj o dobré duchovné i mentálne zdravie.

Sv. omši sa zúčastnil rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSC., ale aj viacerí  predstavitelia Košických univerzít a fakúlt a členovia Ekumenického spoločenstva v Košiciach.

Marieta Koščíková

Foto: Eugen Bernáth

Ekumenický pašiový sprievod 7.4.2023

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás pozýva na 29. Ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok v Košiciach dňa 07.4.2023 o 13:00 hod. so začiatkom pri kostole ECAV na Mlynskej ulici. Téma: „… ja som cesta, pravda i život“ (Jn 4, 6)

Ekumenické pašiové sprievody v Košiciach majú už 29-ročnú tradíciu. Pripravujú ho členovia Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Bohoslužba jedinečne spája veľkopiatkové obyčaje kráčať v sprievode (symbolicky nasledovať Ježiša Krista),  čítať zo Svätého písma o jeho utrpení a ohlasovať jeho lásku k človeku. Toto napomáha a súčasne i vytvára novú jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami i ľuďmi dobrej vôle. Tohtoročné modlitby a úvahy budú na mimoriadne aktuálnu tému Synodality: „Spoločníci na ceste“. Ekumenickú akciu podporilo mesto Košice.

 

*V prílohe nájdete aktualizované texty 29. Ekumenického pašiového sprievodu:

*Fotografie z 29. Ekumenického pašiového sprievodu nájdete na: https://photos.app.goo.gl/VCudGtyEnSQvPVqv6

* Fotografie v

Ekumenický SDM 2023 za Taiwan

Prvý marcový piatok, každý rok sa na celom svete ženy zo všetkých kontinentov sveta spájajú
v jednotnej modlitbe za určenú krajinu. Svetový výbor SDM vybral v roku 2023 krajinu Taiwan.
Informované modlitby pripravili ženy z tejto krajiny a v Košiciach sa Ekumenický SDM uskutoční
3. marca 2023 o 17:00 h v modlitebni Cirkvi bratskej na Kováčskej ulici č. 31. Téma modlitieb sa
nesie v Duchu Listu Efezanom 1,16-17 „Počul som o vašej viere“ . V Košiciach sa tieto modlitby
uskutočňujú už od roku 1993, je to krásne svedectvo o spájaní sa v Duchu kresťanskej lásky.
Pozývame na tieto modlitby všetkých, ktorí sa chcú spojiť v modlitbe nielen za krajinu Taiwan, ale
aj za celý svet.

Marieta Koščíková, koordinátorka SDM za Košický kraj, ES Košice a TF KU

Prípravný seminár k Ekumenickému SDM 2023 za krajinu Taiwan, téma : „Počul som o vašej viere“ sa konal 4.2.2023 v Košiciach na TF KU.  Organizáciu Seminára zabezpečovala koordinátorka Marieta Koščíková  a zároveň poverená tajomníčka ES v Košiciach spolu s Dášou Fedorkovou.

Semináru sa zúčastnila aj p. farárka  Mgr. Anna Debnárová, zbor ECAV Budimír. Prítomné sestry porozprávali o svojej viere k Bohu pri predstavovaní. Bola to veľmi plodná diskusiu. Každá z nás mala možnosť odovzdať svoje bolesti aj starosti v strede Ježišovej prítomnosti. Anna Staroňová sa na začiatku pomodlila, potom nasledovala práca s piesňami.  Navštívila a pozdravila prítomné  p. Zora Kucharská, ktorá oboznámila prítomné sestry o stretnutí zástupcov SDM a hnutia Fokoláre. Po krátkej prestávke  nasledovala informácia o krajine a bohoslužba, biblická štúdia, ktorú prečítala p. Ľubica Dojčárová.  Nasledovala Bohoslužba a prihovorila sa nám aj p. farárka A. Debnárová. Povzbudila nás v tom, že napriek problémom dnešnej doby nesieme sa odchýliť od Božieho slova.  V závere p. Marieta Koščíková prečítala posolstvo a modlitbu z Valného zhromaždenia Ekumenickej svetovej rady, ktorej členom je aj  svetový výbor SDM a oboznámila o vzniku publikácie o SDM v Košiciach – 30. výročie.

Slovenský aj svetový výbor navrhuje tohto roku na jar  k 100. výročiu SDM ktorý bude v 2027 zasadiť strom a zaslať jeho rast v podobe fotografii na celosvetový výbor SDM do Stainu a New Yorku.  Účastníčky seminára si odniesli pocit vzájomnosti, srdečnosti a jednoty.

Marieta Koščíková

Koordinátorka za Košický kraj

SDM KE – pozvánka

Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov 2023

Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov bude 23. januára 2022 o 18.00h na Historickej radnici, Hlavná 59, Košice. Tohtoročná téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov znie: „Robte dobro; domáhajte sa práva.“ (Iz 1, 17) Táto bohoslužba sa bude konať na základe materiálov, ktoré pripravila Minnesotská rada cirkví. Texty, ktoré v nej zaznejú, sú inšpirované situáciou v časoch proroka Izaiáša. Vtedajšie veľmoci Egypt a Asýria sú v úpadku. Je to čas pokoja a prosperity, ale aj čas bezprávia, nespravodlivosti a nerovnosti. Chudobní boli očierňovaní pre ich ekonomickú chudobu, ktorá im neumožňovala plne sa zúčastňovať na chrámových bohoslužbách. Izaiáš sa pokúša prebudiť svedomie judského ľudu, aby si uvedomil aký je jeho reálny stav. Prorok odsúdil politické, sociálne a náboženské štruktúry a pokrytectvo, s ktorým prinášajú Bohu obety a zároveň utláčajú chudobných. Izaiáš rázne vystupoval proti skorumpovaným vodcom a v prospech znevýhodnených, pričom korene spravodlivosti a práva videl len v Bohu.

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je od 18. do 25. januára.

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice vzniklo v roku 1994. Tvoria ho: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Československá cirkev husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity. Špecifikom tohto spoločenstva je Židovská náboženská obec, ktorá sa od vzniku ES zúčastňovala na jeho aktivitách.

ES má od roku 2000 samostatnú právnu subjektivitu. Súčasným moderátorom je Dušan Havrila z Evanjelickej cirkvi a.v. a  zástupcom je doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. z Rímskokatolíckej cirkvi.

Média o predmetnej udalosti: https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/ekumenicka-bohosluzba-slova-za-jednotu-krestanov-2023

Tlačová správa

Hlavnou myšlienkou tohtoročných ekumenických modlitieb za jednotu kresťanov je „Robte dobro, domáhajte sa práva (Izaiáš 1,17). Ekumenická Bohoslužba slova za jednotu kresťanov v Košiciach sa konala už po 29-krát v Historickej radnici, na Hlavnej ul. 59. Otvoril ju Spevácky zbor ACEV Chválospev v Košiciach a organista p. Viliam Gurbal. Hlavným celebrantom modlitieb bol Dušan Havrila, moderátor ES v Košiciach . Kazateľom zhromaždenia bol ThDr. Vladimír Šosták, PhD., ktorý je biskupským vikárom pre katechézu a apoštolát laikov v Košiciach. Moderátor ES v úvode privítal celé zhromaždenie, ES a hostí, rektora KU v Ružomberku doc. Ing. Jaroslava Demka CSc. a zástupcu MÚ Mgr.Viliama Berbericha, ktorý zastupoval v komisii cirkvi pri VÚC v Košiciach . Nasledovalo uvedenie do témy modlitieb, ktorú pripravila Minnesotská rada cirkvi v USA inšpirované situáciou v časoch proroka Izaiáša, vtedajšej veľmoci Egypta a Asýrie.  Izaiáš učil, že Boh od nás všetkých požaduje spravodlivosť a právo, a to vždy a vo všetkých oblastiach života. Útlak je škodlivý pre celé ľudstvo a bez spravodlivosti nemôže existovať nijaká jednota s Bohom. Tieto myšlienky sa niesli počas celej bohoslužby. Nasledovali modlitby chvál,
vyznania.

V homílii, ktorú predniesol o. Vladimír Šosták zaznievali posolstva proroka Izaiáša, ktorého meno v preklade znamená ako Jošua-Ježiš. Zdôraznil že, posolstva sa veľmi ľahko dajú zneužiť ak sa vytrhnú z kontextu. Viac-krát v homília zaznela otázka : Čo je príčinou konania dobra? Ježiš je strom poznania dobra, spoznávať Pána, vrátiť sa sa späť k Božiemu slovu – k pokániu. Iba Boh je dobrý a spoznávať Pána nie je vojsť do vojny s dobrom a zlom. Nejedna cesta sa zdá pre človeka správna, ale Boh nás vyzýva k pokániu. Nie len z chleba človek žije, ale z každého slova. Tieto slova a myšlienky zazneli v homílii pri modlitbách . V závere kazateľ vyzdvihol: Biblický dobrý strom, vinič, kmeň, semeno ktorým je Ježiš a práve on prináša dobré ovocie. Boh túži konať cez nás . Všetci zúčastnení a členovia ES odchádzali z modlitieb v objatí Kristovej lásky, lebo kde sa dvaja modlia v jeho meno tam je prítomný Ježiš. Je to dôkaz, že takéto modlitby majú svoju vážnosť a silu.

Marieta Koščíková

Tajomníčka ES

Foto Eugen Bernáth: https://photos.app.goo.gl/fnpiknK61iz5uHE46

Adventný večer Božieho slova a hudby

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás pozýva na Adventný večer Božieho slova a hudby, v sobotu 26. novembra 2022 o 17:00 hod., v kostole Evanjelickej cirkvi a. v., Mlynská 23, Košice.

  • Katka_Koščová_2022.jpg
  • Na tomto podujatí budú prezentované výrobky detí z EŠMŠ a EMŠ (Evanjelická špeciálna materská škola a Evanjelická materská škola)