Všetky dokumenty a vzory GDPR KBS sú chránené autorským právom. Zverejnené pokyny, dokumenty a vzory môžu používať výlučne subjekty cirkvi v Slovenskej republike, školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti uvedených cirkví a právnické osoby, ktoré si svoju subjektivitu odvodzujú od uvedených cirkví.

Pod tieto subjekty cirkvi v Slovenskej republike patrí aj Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice.

 

Viac k GDPR:
https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/ina-pravnicka-osoba/p/subjekty-odvodene-od-cirkvi
https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/zodpovedna-osoba