Ekumenické spoločenstvo vzniklo r. 1994 dobrovoľne, neformálne. Popudom vzniku bolo viacročné stretávanie predstaviteľov cirkví v komisií cirkví pri Mestskom zastupiteľstve Košice.

Sú to tieto subjekty: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Československá cirkev husitská, Evanjelická cirkev a.v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresť. cirkev a Rímskokatolícka cirkev. Židovská náboženská obec ako jediné nekresťanské spoločenstvo je členom spoločenstva, má štatút pozorovateľa a zúčastňuje sa jeho aktivít primerane obsahu svojej viery.

Stretávania sú pravidelné. Miestom stretnutí býva Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku. V budove TF KU je aj sídlo Ekumenického spoločenstva na území mesta Košice. Spoločenstvo organizačne vedie zvolený moderátor.

Každoročne konáme niekoľko významných bohoslužieb a aktivít. Sú to Ekumenická bohoslužba koncom januára, Pašiový sprievod na Veľký piatok a ďakovná bohoslužba slova za úrodu v jeseni. Mesto Košice už tradične pripravuje Festival sakrálneho umenia, do ktorého aktívne vstupujeme koordinovanými bohoslužbami v rámci každej cirkvi. V mesiaci júni Ekuména Košice sa zúčastňuje na spomienke na výročie počiatku deportácií židov z mesta na Židovskom cintoríne. Pôsobenie v rámci Komisie cirkví pri Mestskom zastupiteľstve umožňuje nám vstúpiť na pôdu správy mesta a do spolupráce s jeho predstaviteľmi.

Na návrh Komisie cirkví schválili poslanci Mestského zastupiteľstva a primátor mesta cenu mesta Košíc, ktorá bola odovzdaná spoločenstvu dňa 7. mája 1998 pri príležitosti Dňa mesta Košíc „za utváranie dobrých vzťahov medzi cirkvami, náboženskými spoločnosťami a občanmi mesta Košice“.

Ekumenické spoločenstvo spoločne s Centrom excelentnosti pri TF KU (pracovisko pre dialóg medzi náboženstvami, kresťanmi, v cirkvách a so spoločnosťou) je zároveň aj pracoviskom Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Viac informácií na: http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta/tf-pracoviska-fakulty/institut1-ekumena

Ďalšiu históriu ES môžete nájsť na priloženom dokumente:

Rok 1992

22. 11 – 26. 11 – Festival sakrálneho umenia

Rok 1993

22. 11 – 30. 11 – Festival sakrálneho umenia

Rok 1994

Koniec roka 1994 – vznik Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice

Spoločenstvo vzniklo dobrovoľne, neformálne. Popudom bola žiadosť zo strany Matice slovenskej na zorganizovanie spoločnej bohoslužby, ale predovšetkým viacročné stretávanie a priaznivé vzťahy v rámci Komisie cirkví pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach (od roku 1991). Miestom stretávania je Teologický inštitút Košice vo zväzku Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Bratislava.

13. 11 – 20. 11 – Festival sakrálneho umenia

Mesto Košice už tradične pripravuje Festival sakrálneho umenia (od roku 1990), do ktorého aktívne vstupuje koordinovanými bohoslužbami v rámci každej cirkvi i Ekumenické spoločenstvo.

Rok 1995

25.1 – Ekumenická bohoslužba v Dome umenia. Téma: „Rok zmierenia a tolerancie“

14.4 – Pašiový sprievod

Sprievod sa konal na Veľký piatok 14. 4. o 13. hod. Trval asi dve hodiny a zúčastnilo sa ho vyše 3 tisíc veriacich. Bolo to výrazné podujatie s presvedčením, že sa otvorila nová tradícia.

19.11 – 26.11– Festival sakrálneho umenia

20.12 – Komunikácia s MZ

Osobný pozdrav všetkých členov ES, pozvánka na januárovú bohoslužbu, informácia o práci. Odovzdaný list: „Vyjadrujeme úctu Vašej nie ľahkej a zodpovednej práci v prospech mesta Košice na tomto zasadaní. Dovoľte, aby sme sa Vám prihovorili týmto listom my, členovia 9 cirkví a náboženských spoločenstiev. Súčasne sme aj členovia Komisie cirkví, orgánu mesta Košice…“

Rok 1996

24.1 – Ekumenická bohoslužba v Dome umenia, téma: „Viera v jedného Boha“

V hľadisku sedelo vyše tisíc veriacich. Boli tu i obaja košickí biskupi, predstavitelia Mesta Košice a verejného života, mnohí starostovia mestských častí, predstavení a bohoslovci troch kňazských seminárov východného Slovenska. Prítomní v hľadisku i na javisku tvorili jedinú rodinu bratov a sestier, ktorá vyznávala vieru v jedného Boha, počúvala jeho slovo a odpovedala na jeho výzvy modlitbami.

Príhovor brat biskup ThDr. Július Filo st.

5.4 – PAŠIOVÝ SPRIEVOD – VEĽKÝ PIATOK, téma: „Ja, až budem vyzdvihnutý, všetkých pritiahnem k sebe.“

7.5. – oslavy 627. výročia získania najstaršej erbovej listiny v Európe pre mesto Košice. Cirkvi a ES boli vyzvané prispieť. V dňoch od 1. do 7. mája 1996 zástupcovia cirkví na území mesta Košice spolu so svojimi komunitami pri obvyklých bohoslužobných sláveniach prednášali modlitby za naše mesto, za jeho predstaviteľov a obyvateľov.

17.11 – 24.11 – Festival sakrálneho umenia

Rok 1997

11. 2 – EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA 
„Dekalóg – znamená kvalitu života“

28.3 – EKUMENICKÝ PAŠIOVÝ SPRIEVOD 
„Kristus – obetovaný za moje hriechy…“

10.4 – VYJADRENIE O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV

Vyhlásenie o ochrane ľudských práv – úcty k mŕtvym. Zaslané MZ Košice, TV Markíza, Redakcii SME a Košický večer, Rádiu Žurnál.

23.-29.6 – Druhé európske ekumenické zhromaždenie v Grazi, Rakúsko.
Téma: „Zmierenie dar Boží a prameň nového života. (účasť ES Košice- Dr.Dráb, Dojčárová, Kožuško, Žežula, Jančišin)

14.10 – Rozprava o európskom stretnutí v Grazi

19.10 -VYJADRENIE K PROBLEMATIKE SIEKT v Košiciach

14.11 – Stretnutie s Komisiou pre ľudské práva, menšiny a cirkví z Budapešti na pôde Magistrátu mesta Košice.

Nová iniciatíva z podnetu podobnej komisie mesta Budapešť – stretnutie, výmena skúseností a dohoda o pokračovaní v kontaktoch.

16.-23.11 – Festival sakrálneho umenia

18.12 – vystúpenie na zasadaní poslancov MZ KE: Predstavenie činnosti ES KE. Poďakovanie za prácu i pomoc. Blahoželanie k Novému roku 1998.

23.12– Vianočný ekumenický program v rámci predvianočných programov v pešej zóne

26.1 – EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA 
„Aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti.“ (Rim. 5,26) “ Žite v Láske“ (Ef. 5,2)

19.-2O.2 – Budapešť – stretnutie s Komisiou pre ľudské práva, menšiny a cirkví.

10.4 – Pašiový sprievod
Ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. /Jn 16,7/ – Ukrižovaný Kristus A Duch Svätý.

4.5 – list pre Ekumenickú radu cirkví v SR –
žiadosť ES o kontakt.

23.-29.6 – Druhé európske ekumenické zhromaždenie v Grazi, Rakúsko.
Téma: „Zmierenie dar Boží a prameň nového života. (účasť ES Košice- Dr.Dráb, Dojčárová, Kožuško, Žežula, Jančišin)

7.5 – Ekumenické spoločenstvo dostalo Cenu mesta Košice

Na návrh Komisie cirkví pri Mestskom zastupiteľstve schválili poslanci Mestského zastupiteľstva a primátor mesta Cenu mesta Košice, ktorá bola odovzdaná spoločenstvu dňa 7.mája 1998 o 15.hod. pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice. Cena je udelená „za utváranie dobrých vzťahov medzi cirkvami, náboženskými spoločnosťami a občanmi mesta Košice“.

18.10 – Ďakovná bohoslužba slova za úrodu
– Dóm svätej Alžbety

21-29.11 – Festival sakrálneho umenia

Kultúrny program ekumenického spoločenstva v rámci predvianočných programov v meste Košice

23.12 – Vystúpenie mladých

11.1 – Účasť a vystúpenie na zasadnutí poslancov MZ v Košicicach

20.1 – Primátor mesta Košice JUDr. Zdenko Trebuľa prijal členov ES.

3.2 – EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
hlavná myšlienka: A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta (Mt 28,20)

2.4 – Pašiový sprievod mestom Košice

19-21.5 – ES vykonalo cestu do Prahy, kde si počas dvoch dní vymenilo skúsenosti s členmi Ekumenickej rady cirkví v Českej republike a predstaviteľmi rôznych cirkví.

6.6. – Ekuména Košice sa zúčastnila prvýkrát s bratmi Židmi na Židovskom cintoríne v Košiciach na Spomienke 55. výročia počiatku deportácií Židov z mesta. Sviatky Šavot.

11-12.9 – vo Svidníku – DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA CYRILOMETODSKÉ TRADÍCIE – SPOLOČNÉ EURÓPSKE DEDIČSTVO.

Ekuména Košice podnietila a pripravila návrh na spoločnú ekumenickú bohoslužbu.
Zúčastnili sa cirkvi: Evanjelická a.v, Pravoslávna, Gréckokatolícka a Rímskokatolícka.

23.9. – list pánu rabínovi Dov Godsteinovi do Izraela ALON SHVUT, KUSHE ZION, Iz r a e l – spoluúčasť na nehode, ktorú utrpel i na zdravotných ťažkostiach, ktoré ho postihli. Jeho odpoveď zo dňa. 21.10. 1999: „… ja veľmi ľutujem, že nemohol som sa rozlúčiť osobne, aj na to, že som nebol na spomienke na cintorín. Vtedy som ležal v nemocnici, len moje srdce bolo s vami.“

7.10. – Ekumenická bohoslužba slova – VENI SANCTE v Dóme sv. Alžbety pri príležitosti začiatku nového školského roku 1999/2000, za účasti vedenia vysokých škôl v Košiciach.

17.10. – Ďakovná bohoslužba za úrodu 
Evanjelický a. v. chrám, Mlynská ul.

„Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije“. Ž 145,15-16.

20.-28.11 – Festival sakrálneho umenia

23.12. – Kultúrny program ekumenického spoločenstva v rámci predvianočných programov v meste Košice- vystúpenie mladých.

25.12. – účasť ES na Vianočnej bohoslužbe Cirkvi Československej husitskej na Slovensku

20.1. – Prijatie členov ES u primátora mesta Košice

31.1.– EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA SLOVA
hlavná myšlienka: Kristus je nádejou pre Európu a pre svet.

24. 2. – Vystúpenie na pôde MZ za ES KE

21.4. – Pašiový sprievod.
Hlavná myšlienka: 1Kor 13,1-13 Hymna lásky. (Príprava – Reformovaná cirkev).

16.6. – Rozhodnutie ES Košice o prijatí Teologického inštitútu Košice za člena ES.

18.6. – Účasť ES na výročí prvých deportácií Židov z Košíc.

19.6. – TLAČOVÁ KONFERENCIA
Príprava na prijatie Štatútu.

Mons. Zlatňanský z Komisie pre krajiny bývalého východného bloku a Mons. Tkáč, arcibiskup, metropolita pozdravili rokovanie ES pri schvaľovaní Štatútu.

3.9 – Účasť predstaviteľov ES na galaprograme Odkaz – Štátne divadlo Košice.

Program usporiadalo združenie Ester a Staromestské divadlo pri príležitosti 55. výročia oslobodenie kocentračných táborov a ukončenia II. svetovej vojny.

14.9. – ES sa zúčastňuje spolu s Rímskokatolíckou cirkvou a Mestom Košice na projekte „Pastoračné centrum LUNÍK IX „

29.1.– 7. EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA SLOVA
Motto: „Ja som cesta, pravda i život „(Ján 14, 6).

29. januára sa uskutočnila v Dome umenia v Košiciach 7. ekumenická bohoslužba slova za účasti predstaviteľov 9 cirkví a Židovskej náboženskej obce pôsobiacich na území mesta Košice. Hlavným celebrantom bohoslužby bol košický arcibiskup – metropolita Mons. Alojz Tkáč. Medzi hosťami boli prítomní: pomocný biskup Mons. Bernard Bober, gréckokatolícky košický exarcha Mons. Milan Chautur a biskup Evanjelickej cirkvi v.d. Igor Mišina. Ekumenická bohoslužba vyvrcholila symbolickým obradom svetla – roznášanie svetiel do sveta. Otec arcibiskup zapálil sviecu od veľkej sviece na pódiu a odovzdával ju zástupcom veriacich každej cirkvi. Na záver po požehnaní prítomných zazneli krásne zborové spevy Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi. V hľadisku bolo cca. 700 veriacich z rôznych cirkví a náboženských spoločností.
Na recepcii sa zúčastnili významní hostia, zástupcovia štátnej správy a poslanci.

Dojmy:
Igor Mišina, biskup Evanjelickej cirkvi: „Ak chceme, aby kresťanstvo oslovovalo tento svet, mali by sme sa práve na takýchto stretnutiach čo najviac zbližovať. Každý máme čo dať tomu druhému, všetci si môžeme zachovať svoju identitu, ale to svedectvo, že sme v Ježišovi Kristovi jedno, že sa milujeme, je nutné, aby sme odovzdali tomuto svetu.“

Jaroslav Széles, Reformovaná kresťanská cirkev: „Pán Ježiš povedal svojim učeníkom veľmi krásne a vzácne slová: milujte sa navzájom… Je veľmi dôležité, aby sme aj my tieto slová čoraz viac uplatňovali. Potom bude oveľa ľahšie spolu komunikovať, lebo láska, to je ten najlepší spoločný jazyk kresťanov, ktorý by mal rezonovať medzi cirkvami.“

13.4. – EKUMENICKÝ PAŠIOVÝ SPRIEVOD
Hlavná myšlienka: Slová z kríža

Veriaci z rôznych cirkví pôsobiacich na území mesta Košice sa zišli 13. apríla na 7. Ekumenickom pašiovom sprievode. Spoločne so svojimi duchovnými rozjímali o udalostiach Veľkého piatku – nad poslednými slovami pána Ježiša Krista zvolanými na kríži. Sprievod na čele so zástupcami ekumenického spoločenstva putoval celým mestom a zastavoval sa pri jednotlivých chrámoch každej cirkvi, aby prežíval utrpenie Ježiša Krista.

11-12.5. – Sedem zástupcov ES sa zúčastnilo na pracovnom stretnutí s Ekumenickou radou cirkví v SR a na stretnutí so zakladateľkou Hnutia fokoláre Chiarou Lubichovou v Bratislave.

3.6. – Účasť členov ekumenického spoločenstva na smútočnej spomienke na začiatok deportácií Židov z Košíc.

6.6. – Prijatie zástupcov ES u primátora mesta JUDr. Zdenka Trebuľu na Magistráte mesta Košice.

12.6. – Prezentácia knihy EKUMENA KOŠICE.

Sedemročná história ekumenického spoločenstva je počtom rokov malá, ale významom veľmi bohatá. Nechceli, aby prežité udalosti upadli do zabudnutia. Rozhodli sa všetko knižne zachytiť. Kniha vznikla aj vďaka finančnému prispeniu ERC v SR a Nadácii Procassovia. V dopoludňajších hodinách sa uskutočnila tlačová beseda s novinármi, ktorí ocenili prínos ES na živote v meste. Popoludní v aule Teologického inštitútu členovia ES predstavili prítomnej verejnosti svoju knihu. Ocenenia na vznik tejto knihy zazneli zo slávnostných príhovorov vzácnych hostí: biskupa ECAV V.D. Mgr. Igora Mišinu, patriarchu CČsH ThMgr. Jozefa Špaka a J.E. arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča.

Knihu si možno zakúpiť, alebo objednať:
Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice
Hlavná 91
042 03 Košice

Tel.: 055 / 6836 236

Cena knihy: 200,-Sk

20.9. – Ekumenická bohoslužba slova, ktorú podnietili teroristické udalosti z 11. septembra v USA.

Motto: „Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj.“ (Jn, 16, 33)

Mimoriadne udalosti v USA podnietili predstaviteľov Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice, aby sa stretli a spoločne aj so svojimi veriacimi sa modlili za pokoj vo svete. Okrem všetkých kresťanských cirkví pôsobiacich v Košiciach prišli na túto mimoriadnu ekumenickú bohoslužbu slova aj židovskí predstavitelia. Hlavný príhovor a duchovné slovo predniesol Ing. Pavol Halža z Cirkvi bratskej. Ekumenická bohoslužba za pokoj vo svete bola celá odvysielaná na Rádiu LUMEN.

8.10. – EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA VENI SANCTE sa uskutočnila v Dóme svätej Alžbety pri príležitosti začiatku školského roku 2000/2001 za účasti akademických predstaviteľov a študentov všetkých vysokých škôl na území mesta Košice.

Hlavný príhovor za ES predniesol zástupca Pravoslávnej cirkvi Doc. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc. a za akademických funkcionárov mal príhovor prorektor Technickej univerzity v Košiciach Doc. RNDr. Vladimír Penjak, CSc.
Súčasný svet žije v období vedeckej revolúcie. Veda stojí pri základoch spoločenských a kultúrnych premien. Je stále rozhodujúcejšia a drahšia a podstatne vplýva na stav a rozvoj našej civilizácie. Rozvoj a vplyv vedy na spoločnosť ale i civilizačné ohrozenie človeka priamo poukazujú na potrebu evanjelia a na nutnosť cirkví vstúpiť do diania spoločnosti. Je potrebné všímať si školstvo, najmä univerzity a ich edukačný proces.
Ekumenické Veni sancte má svoje hlboké opodstatnenie. Nadväzuje na tradíciu európskych univerzít, ktoré vznikali s prispením cirkvi a v ktorých univerzitas professorum et scholarium znamenalo spoločenstvo učiteľov a študentov s cieľom hľadať pravdu. Dnešná spoločnosť sa stala pluralistickou. Tým viac je potrebný vzájomné spoznávanie, rešpekt, spolupráca. V duchovnej oblasti je to ekumenizmus i medzináboženský dialóg.
Bohoslužba bola odvysielaná na Rádiu LUMEN.

14.10. – ĎAKOVNÁ EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA ZA ÚRODU

Motto: „Na Teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije.“ (Žalm 145, 15-16)

Miesto: Chrám Boží Reformovanej kresťanskej cirkvi

18-25.11. – FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA

10.12. – ADVENTNÝ VEČER BOŽIEHO SLOVA A HUDBY v Dome umenia

ES pripravilo po prvýkrát v spolupráci so speváckymi zbormi, Konzervatóriom Košice a študentmi pri Univerzitnom pastoračnom centre, meditatívny večer slova a hudby. Koncert mal za cieľ stíšiť svoje vnútro v predvianočnom zhone a cez Božie slovo pripraviť sa na narodenie Ježiša.

23.12. – KULTÚRNY PROGRAM EKUMENICKÉHO SPOLOČENSTVA v rámci predvianočných programov v meste Košice – vystúpenie mladých z jednotlivých cirkví.

28.1.2002 – 8. EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA SLOVA
Motto: „U Teba je prameň života „(Žalm 36,10)

28. januára 2002 o 18.00 hod. v Dome umenia Košice sa uskutočnila 8. Ekumenická bohoslužba slova. V rámci Týždňa modlitieb za zjednotenie kresťanov ju už tradične organizuje Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice (ES).
Člen ES pán Bohumil Kaman z Cirkvi československej husitskej privítal prítomných veriacich z rôznych cirkví a vzácnych hostí. Medzi nich patrili: ThDr. Jan Hradil, ThD. – biskup Cirkvi československej husitskej, ktorý predniesol aj hlavný príhovor a J.E. Vladyka Milan, biskup Gréckokatolíckej cirkvi, košický exarcha. Hlavnou myšlienkou bohoslužby bol Žalm 36, 10: „U Teba je prameň života.“
Priateľská atmosféra medzi jednotlivými celebrantami sa preniesla aj na obidvoch biskupov. Spoločne recitované Verím v Boha silne umocnilo nadprirodzenú jednotu veriacich z rôznych cirkví. Záverečným Áronovským požehnaním, ktoré udelil za všetkých duchovných Mgr. Dušan Havrila z Evanjelickej cirkvi a.v., sa bohoslužba skončila.
Atmosféra týchto bohoslužieb je z roka na rok krajšia a nie je ju možné slovami dobre opísať. Pri malom ľudskom snažení o zbližovanie je odmena, ktorú dáva iba Boh, stonásobná. Na recepcii sa zúčastnili významní hostia z mesta, vysokých škôl, zástupcovia štátnej správy a poslanci. Stretnutia sa zúčastnil aj rabín ŽNO pán Yossii Steiner.

7. 3. 2002 – Návšteva z Centra pre ekumenizmus Hnutia fokoláre v Ríme.
7. marca sa uskutočnila historicky významná návšteva z Ríma z Centra UNO pre ekumenický dialóg Hnutia fokoláre: Gabriella Falacara, Angelo Rodante a Joan Back, ktorí sa stretli s predstaviteľmi ôsmich cirkví, ktorí tvoria Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice. Moderátor spoločenstva Mons. ThDr. Anton Konečný v krátkosti predstavil históriu a činnosť ES. Potom nám vzácni hostia hovorili o rozvoji ekumenického dialógu vo svete. Stretnutie vyvrcholilo spoločnou modlitbou, ktorú sa prezidentka Hnutia fokoláre Chiara Lubichová modlila v Grossmünsteri v Zurichu v novembri minulého roku.

29. 3. 2002 – EKUMENICKÝ PAŠIOVÝ SPRIEVOD
Motto: „Verte v Boha, verte aj vo mňa.“ (Ján 14, 1)
29. marca 2002 sa zišli veriaci z rôznych cirkví na 8. Ekumenickom pašiovom sprievode, aby spoločne so svojimi duchovnými rozjímali o udalostiach Veľkého piatku z Jánovho evanjelia. Sprievod na čele so zástupcami ekumenického spoločenstva putoval historickým centrom mesta a zastavoval sa pri jednotlivých chrámoch každej cirkvi, aby prežíval utrpenie Ježiša Krista.

30. 4. 2002 – V čase vypuknutia nepokojov v Jeruzaleme zástupcovia ES navštívili nášho vzácneho brata pána rabína, aby sa pomodlili za pokoj v jeho krajine. Vypracovali a zverejnili spoločné vyhlásenie k zhanobeniu hrobov židovského cintorína v Košiciach.

19. 5. 2002 – Účasť členov ekumenického spoločenstva na smútočnej spomienke na začiatok deportácií Židov z Košíc. Táto spomienka sa začala o 10.00 hod. v Dome umenia pietnym aktom spojeným s čítaním mien obetí židovského pôvodu odvlečených v roku 1944 z Košíc do tábora smrti. Popoludní o 14.00 hod. pokračovala spomienka na Židovskom cintoríne a v synagóge.

19. 6. 2002 – 2. Valné zhromaždenie
Na základe štatútu sme zvolali 2. Valné zhromaždenie. Doplnil sa štatút o nové dodatky a uskutočnila sa voľba moderátora. Jedným z najvýznamnejších doplnkov v štatúte, ktorý bol jednohlasne prijatý všetkými členmi ES, bola voľba moderátora.
„Ak je moderátor z neprotestantských cirkví (Rímskokatolícka, Gréckokatolícka, Pravoslávna cirkev a Teologický inštitút), zástupca moderátora je z protestantských cirkví (ECAV, Cirkev bratská, Bratská jednota baptistov, Apoštolská cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Československá cirkev husitská) a v nasledujúcom funkčnom období naopak.“
(Štatút čl.V./3.)
Podľa tohto ustanovenia sa uskutočnili tieto voľby, z ktorých vzišiel nový moderátor Mgr. Dušan Havrila z Evanjelickej a. v. cirkvi a zástupcom sa stal ThDr. Pavol Dráb z Rímskokatolíckej cirkvi.

7. 10. 2002 – EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA -VENI SANCTE sa uskutočnila v Dóme svätej Alžbety pri príležitosti začiatku školského roku 2002/2003 za účasti akademických predstaviteľov a študentov všetkých vysokých škôl na území mesta Košice. Za akademických funkcionárov sa prihovoril Doc. MUDr. Emil Pilipčinec, PhD. – prorektor Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Z roka na rok je na bohoslužbe väčšia účasť mladých z rôznych konfesií a veľmi dobrá spolupráca s mladými na príprave programu.
Dojmy:
1. „Robte to ďalej. Je to dobré. Čoraz viac učiteľov tu bude chodiť.“ – vysokoškolský profesor
2. „Som tu po tretí raz, ale až dnes som pochopil ekumenu. Sme tu všetci rozdielni, každý je iný, ale tu sa všetci prispôsobili jednému Duchu.“ – vysokoškolský profesor

13. 10. 2002 – ĎAKOVNÁ EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA ZA ÚRODU
Motto: „Na Teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije.“ (Žalm 145, 15-16) Miesto: Katedrálny chrám Gréckokatolíckej cirkvi

15. 10. 2002 – Návšteva štyroch biskupov z Ukrajiny. 
Na 5-dňovú návštevu Slovenska prišla 9-členná skupina z Ukrajiny, v ktorej boli 4 biskupi: Antal Majnek – rím. kat. biskup v Mukačeve, Jurij Džudžar – gr. kat biskup v Mukačeve, Agapit Bevcik – pravoslávny biskup a Vasiľ Horkay – biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi s doprovodom. Prvý deň boli v Košiciach, kde sa stretli s Ekumenickým spoločenstvom cirkví v Košiciach. Po spoločnej večeri nasledoval dialóg a výmena skúseností zo života na Ukrajine a v Košiciach. Bolo to priateľské stretnutie, ktoré nemalo jazykovú bariéru. Vzájomná radosť zo stretnutia všetkých prítomných nanovo posilnila, aby sa ďalej rozvíjala vzájomná láska, budovali sa nové vzťahy tak, aby svet okolo nás uveril v Pravú lásku.

21. 10. – 24. 10. 2002 – Ekumenická návšteva na Ukrajine
Členovia ES Košice v spolupráci s Komisiou cirkví pri Mestskom zastupiteľstve mesta Košice uskutočnili pracovnú cestu na Ukrajinu. Cieľom bola misia ekumenizmu a spoznávanie Pravoslávnej cirkvi. Uskutočnili sme stretnutia v Užhorode, Mukačeve a cieľom našej cesty bola Počajevskaja Lavra – posvätné miesto Pravoslávnej cirkvi. Na spiatočnej ceste 23. 10. sme uskutočnili významné stretnutie s predstaviteľmi Ukrajinskej katolíckej univerzity v Ľvove.
Táto cesta sa po prvýkrát uskutočnila aj v spolupráci s mestom a podporili nás mestské podniky s finančným príspevkom na dopravu.
Táto návšteva upevnila vzájomné priateľské vzťahy medzi jednotlivými členmi ES a vzišla túžba ísť zasievať tieto ekumenické vzťahy tam, kde nie sú.

17.11. – 24.11. 2002 – Festival sakrálneho umenia

8. 12. 2002 – Modlitba moderátora ES: Odhalenie bronzovej plastiky pri príležitosti 500. výročia udelenia erbovej listiny mestu Košice. Prítomní: prezident republiky Rudolf Schuster, primátor mesta Košice Zdenko Trebuľa.

9. 12. 2002 – Adventný večer Božieho slova a hudby.
Ekumenický umelecký 2. adventný večer slova a hudby svojim obsahom je prípravou na Božie narodenie.

15. 12. 2002 – Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice sa zaregistrovalo o prijímateľov 1% dane v roku 2002/2003.

23.12.2002 – Košické Vianoce 2002

20. 1. 2003 – 9. EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA SLOVA
Motto: „Tento poklad máme v hlinených nádobách“(2 Kor 4,4-18)
Už takmer 100 rokov sa v januári schádzajú kresťania rôznych vierovyznaní po celom svete, aby sa zjednotili v spoločnej modlitbe. Predstavitelia Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a Svetovej rady cirkví aj v tomto roku pozývali k takýmto modlitbám. Myšlienky pre tohtoročný týždeň pripravila skupina kresťanov z Argentíny.

20. januára 2003 o 18.00 hod. v Dome umenia Košice sa uskutočnila 9. Ekumenická bohoslužba slova. V rámci Týždňa modlitieb za zjednotenie kresťanov ju už tradične organizuje Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice (ES).

ThDr. Pavol Dráb, zástupca Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice (ďalej len ES), privítal prítomných veriacich z rôznych cirkví a vzácnych hostí: brata biskupa východného dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Igora Mišinu, arcibiskupa Košickej arcidiecézy Mons. Alojza Tkáča, košického apoštolského exarchu Mons. Milana Chautura. Hlavnou myšlienkou tohoročnej bohoslužby boli slová z 2. listu apoštola Pavla Korinťanom: „Tento poklad máme v hlinených nádobách“. Hlavný príhovor predniesol pravoslávny michalovský biskup Vladyka Ján. Aký poklad mal apoštol na mysli, aké hodnoty nám zveril náš Pán pre našu spoločnú službu v dnešnom svete, čo je tou krehkou a skromnou hlinenou nádobou, z ktorej čerpáme, keď rozdávame hodnoty našej viery? „Svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha.“ (2Kor 4,4) To je poklad, ktorý je základnou hodnotou pre našu spoločnú službu v dnešnom svete.
Svojimi príspevkami sa predstavili spevácke zbory pravoslávnej, gréckokatolíckej cirkvi, študenti Konzervatória a Teologického inštitútu.

23. januára 2006, pondelok
12. Ekumenická bohoslužba slova
Miesto:
 Dom umenia
Čas: 18:00 hod
Téma: „Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20)
Hlavný príhovor: Ján Lacho, biskup Apoštolskej cirkvi

5. – 16. februára 2006 
Cesta Ekumeny do Izraela 

14. apríla 2006 
Pašiový sprievod mestom 
Čas: 
13:00 hod

3. mája 2006, streda 
2.výročie Stuttgartu 
Soc. sympózium: 
Človek v núdzi
Miesto: Histrická radnica

28. mája 2006, nedeľa 
Spomienka na začiatok deportácií Židov z Košíc 
s ekumenickou účasťou
Miesto: Židovský cintorín

9. októbra 2006, pondelok 
8. Ekuenická bohoslužba Veni Sancte 
pre vysoké školy na začiatku školského roka
Čas: 
19:00 hod
Miesto: Dóm sv. Alžbety

22. októbra 2006, nedeľa 
9. Ďakovná bohoslužba za úrodu 
Čas:
 16:30 hod.
Miesto: Kostol Sv. Gorazda a spoloč.,
Terasa – Uherova 9

19. – 26. novembra 2006 
17. Festival sakrálneho umenia

4. decembra 2006, pondelok
6. Adventný večer Božieho slova a hudby
Čas: 
19:00

23. decembra 2006 
Vianočný ekumenický program
na Hlavnej ulici v Košiciach

26. decembra 2006 
8. Česká vianočná bohoslužba s ekumenickou účasťou 
Miesto: 
Modlitebňa Cirkvi bratskej
Čas: 14:30 hod