Ekuména vo svete

EKUMENICKÁ RADA CIRKVÍ v spolupráci so Slovenským rozhlasom pripravuje reláciu zo sveta ekumény pod názvom Ekuména vo svete. Vydajte sa s nami na výlet do rôznych krajín a spoznajte život mnohých cirkví či náboženských spoločností. Každý týždeň aktuálne dianie z ekumenického prostredia.

Viac na: https://open.spotify.com/show/39pZoll5Lsr7JSkMoI8VpA?si=BSsaB4NWTLm5pMkaIZN8EA&dl_branch=1

 

Ekumenická výzva kresťanov k medzináboženskej solidarite v dobe COVID-u

„Slúžiť zranenému svetu v medzináboženskej solidarite: Kresťanská výzva k uvažovaniu a činnosti v dobe COVID-u 19”. To je názov spoločného dokumentu Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg v spolupráci so Svetovou radou cirkví.

Zhruba 20-stranový dokument poukazuje na spoločný potenciál kresťanov pri prinášaní nádeje tomuto svetu v kríze pandémie. Objasňuje východiská, princípy a odporúčania pre vzájomnú spoluprácu príslušníkov rozličných náboženských komunít. Tá je vysoko aktuálna práve v dobe tzv. post-covidu, ktorú má ľudstvo pred sebou, keď sa bude vysporiadavať s následkami krízy na rozličných úrovniach.

Ako uviedol predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg kard. Miguel Ángel Ayuso Guixot, „pandémia zviditeľnila zraniteľnosť a krehkosť nášho sveta a je zjavné, že odpovede je nutné ponúknuť v inkluzívnej solidárnosti, v otvorenosti k prívržencom iných náboženských tradícií a ľuďom dobrej vôle, keďže sa to dotýka celej ľudskej rodiny“.

Na čele Svetovej rady cirkví, organizácie založenej v roku 1948 združujúcej vyše 350 protestantských, pravoslávnych, anglikánskych a iných cirkví, je v súčasnosti ako generálny sekretár ad interim Rev. Ioan Sauca. Ako sa vyjadril  v súvislosti s vydaním spoločného dokumentu, „medzináboženský dialóg nielen pomáha objasňovať princípy našej vlastnej viery a našej identity ako kresťanov, ale otvára naše porozumenie voči výzvam – i kreatívnym riešeniam -, ktoré môžu mať iní.“

Ekumenický dokument „Slúžiť zranenému svetu v medzináboženskej solidarite“ reaguje na situáciu pandémie resp. postpandémie vychádzajúc zo základov kresťanskej viery: „Ako kresťania vidíme základ medzináboženskej solidariy v našej viere v Boha, ktorý je jeden v troch osobách: Otec, Syn a Duch Svätý.“ Dôraz kladie na zdroj kresťanskej nádeje, ktorým je viera v Kristovo zmŕtvychvstanie.

Ako biblický podnet pre reflexiu o povolaní k službe a solidárnosti dokument predkladá podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi z Lukášovho evanjelia, ktorý predstavuje Krista liečiaceho rany nášho sveta. Autori textu konštatujú, že pohľad na zranený svet v duchu milosrdenstva a spolucítenia vytvára most s inými náboženstvami:

„Uvedomujeme si, že cnosti milosrdenstva a súcitu s každým trpiacim majú súzvuk v iných náboženských tradíciách, ktoré tiež majú bohaté príklady veľkodušnosti a záujmu o tých najnúdznejších.“

Samotný dokument chce byť príkladom spoločného kráčania kresťanov vo vedomí zodpovednosti za dialóg s nasledovníkmi iných náboženstiev. Ponúka sedem kresťanských princípov vyplývajúcich z viery v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého a v jeho plán s ľudstvom:

1. pokora a akceptovanie zraniteľnosti, 2. úcta, 3. spoločenstvo, súcit a spoločné dobro, 4. dialóg a učenie sa od seba navzájom, 5. pokánie a obnova, 6. vďačnosť a veľkodušnosť, 7. láska.

Pri vyššie spomenutom siedmom bode okrem iného čítame: „Sme povolaní žiť Kristovu lásku, ukazovať svetu jeho tvár. My milujeme, pretože on nás miloval ako prvý (porov. 1 Jn 4,19). … Keď pracujeme v záujme zmenšovanie utrpenia, pracujeme aj v záujme toho kráľovstva, ktoré je nám prisľúbené v Kristovi a skrze neho, v ktorom poslední budú prvými (porov. Mt 20,16) – v markantnom kontraste s mocnosťami našich čias.“  

Tieto princípy autori dokumentu na záver premietajú do siedmich odporúčaní pre kresťanov, ale aj širšie pre medzináboženskú oblasť:

1. nachádzať spôsoby, ako sa zastať hlasu trpiacich, 2. rozvíjať kultúru inkluzívnosti s docenením rôznosti ako Božieho daru, 3. živoť solidaritu prostredníctvom spirituality (využívajúc tradičné prostriedky ako modlitba, pôst, sebazaprenie a almužna), 4. vzdelávaním rozširovať empatiu a kapacitu pomáhať núdznym, 5. angažovať mladých ľudí, ktorých nadšenie je protiliek na cynizmus, 6. vytvárať priestory pre formy dialógu pre rast v láske a porozumení, 7. reštrukturalizovať existujúce projekty v prospech medzináboženskej solidarity.

Dokument „Slúžiť zranenému svetu v medzináboženskej solidarite: Kresťanská výzva k uvažovaniu a činnosti v dobe COVID-u 19” nie je jediným ovocím tohto typu ekumenickej spolupráce Svetovej rady cirkví s Pápežskou radou pre medzináboženský dialóg. V máji 2019 podobne vyšiel spoločný dokument s názvom „Výchova k mieru v mnohonáboženskom svete: kresťanská perspektíva“.

Zdroj: https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2020-08/ekumenicka-vyzva-krestanov-k-medzinabozenskej-solidarite-covid.html

Primátor mesta Jaroslav Polaček prijal zástupcov košického ekumenického spoločenstva cirkví

V Košickej historickej radnici na Hlavnej ulici v Košiciach prijal v pondelok (14. 1. 2019) primátor mesta Košice Jaroslav Polaček zástupcov Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice.

Okrem primátora sa slávnostného novoročného stretnutia so vzácnymi hosťami zúčastnili aj námestníčka primátora Lucia Gurbáľová, a predseda Komisie cirkví pri košickom mestskom zastupiteľstve, Bernard Berberich. Slávnostného prijatie poctil svojou prítomnosťou aj prezident Slovenskej republiky v rokoch 1999 – 2004 Rudolf Schuster.

„Košice sú známe ako mesto tolerancie a porozumenia, sú mestom multietnickým a multikultúrnym, čo je výsledok dlhoročného harmonického spolužitia ľudí rôznych národov a národností, rás a náboženského presvedčenia. Som presvedčený o tom, že práve vďaka tomuto nekonfliktnému spolužitiu a dobrosrdečnosti svojich obyvateľov majú Košice špecifickú atmosféru, k čomu nemalou mierou prispieva aj košické ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností, ktoré je už od svojho vzniku vzorom pre ekumenické spoločenstvá nielen v mnohých iných mestách na Slovensku, ale i vo svete. Ako poslanec mestského zastupiteľstva som bol v uplynulom volebnom období členom komisie cirkví. Rád som chodil na jej zasadnutia, lebo tam bola skupina ľudí, ktorá mi vždy vedela nastaviť zrkadlo. Názory predstaviteľov cirkví v našom meste ma obohatili. Vážim si ich ešte o to viac, lebo viem, že ich práca pre mesto Košice je veľmi dôležitá. Takisto chcem, aby sa stalo tradíciou, že prvé stretnutie košickej Ekumény v novom roku bude vždy slávnostné,“ hovorí primátor mesta Jaroslav Polaček.

Ekumenické spoločenstvo (ES) vzniklo neformálne už v roku 1994, popudom vzniku bolo viacročné stretávanie sa predstaviteľov cirkví v komisií cirkví pri Mestskom zastupiteľstve Košice. Členmi spoločenstva sú: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Československá cirkev husitská, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Gréckokatolícka cirkev, Pravoslávna cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev a Rímskokatolícka cirkev. Židovská náboženská obec, ako jediné nekresťanské spoločenstvo, má štatút pozorovateľa a zúčastňuje sa aktivít spoločenstva primerane obsahu svojej viery.

„Samotné stretnutie s pánom primátorom Polačekom bolo pre naše ekumenické spoločenstvo čímsi úplne novým, pretože s predchádzajúcim vedením mesta takéto stretnutie nebolo. Aj preto stretnutie hodnotíme veľmi vysoko, či už po stránke profesionálnej, formálnej, ale i po stránke neformálnej. Išlo totiž nielen o predstavenie ekumenického spoločenstva  ako celku, ale zároveň sme načrtli aj isté formy vzájomnej spolupráce s mestom Košice. Aj sám pán primátor bol veľmi ústretový v tom, že načrtol, najmä v sociálnej oblasti, akým smerom by očakával prínos ekumény, už aj v tomto konkrétnom roku, kedy mesto  Košice už nesie titul hlavného mesta dobrovoľníctva. Boli sme veľmi spokojní, a myslím že to môžem povedať nielen za seba, teologickú fakultu a rímskokatolícku cirkev, ale aj za všetkých členov ekumény, ktorú reprezentujem ako jej moderátor,“ uviedol moderátor košického ekumenického spoločenstva Radoslav Lojan.

Stretnutia zástupcov ekumenického spoločenstva sú pravidelné, pričom miestom stretnutí býva zvyčajne košický Teologický inštitút Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Bratislava. V budove inštitútu je aj sídlo košického ekumenického spoločenstva, ktoré organizačne vedie moderátor spoločenstva. V Košiciach sa konajú každoročne viaceré významné bohoslužby a podujatia, napríklad Ekumenická bohoslužba slova koncom januára, ďakovná bohoslužba slova za úrodu v jeseni, alebo  Pašiový sprievod na Veľký piatok.

V mesiaci jún sa košické ekumenické spoločenstvo zúčastňuje na košickom Židovskom cintoríne spomienky na výročie začiatku deportácií židovských spoluobčanov. Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice pripravuje v spolupráci s mestom už tradične každý rok v novembri Festival sakrálneho umenia, do ktorého aktívne vstupuje košická ekuména v rámci každej cirkvi, koordinovanými bohoslužbami. V rámci festivalu pripravujú Ekumenický koncert, ekumenickú bohoslužbu, výstavu v spolupráci s K91 v priestoroch teologickej fakulty a mnohé sprievodné aktivity.   K spoločným podujatiam s mestom patrí i kultúrny program ekumenického spoločenstva v rade predvianočných programov v meste Košice, vždy v posledný adventný večer, 23.decembra.

Pôsobenie v rámci Komisie cirkví pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach umožňuje ekumenickému spoločenstvu aktívne vstupovať na pôdu správy mesta a spolupráce s jeho predstaviteľmi. Na návrh Komisie cirkví schválili poslanci Mestského zastupiteľstva pre ekumenické spoločenstvo Cenu mesta Košíce ktorá bola odovzdaná spoločenstvu dňa 7. mája 1998 pri príležitosti Dňa mesta Košíc „za utváranie dobrých vzťahov medzi cirkvami, náboženskými spoločnosťami a občanmi mesta Košice.

Na záver slávnostného prijatia sa všetci hostia podpísali do Pamätnej knihy mesta Košice.

Zdroj: https://www.kosice.sk/clanok/primator-mesta-jaroslav-polacek-prijal-zastupcov-kosickeho-ekumenickeho-spolocenstva-cirkvi