Slávnostné Veni Sancte pri príležitosti začiatku akademického roku 2023/2024

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach, Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach a Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov v Košiciach v spolupráci s Ekumenickým spoločenstvom cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás srdečne pozývajú na slávnostné Veni Sancte pri príležitosti začiatku akademického roku 2023/2024 do seminárneho kostola Sv. Antona Paduánskeho dňa 25.09.2023 o 19:00 hod.

Ekumenický pašiový sprievod 7.4.2023

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás pozýva na 29. Ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok v Košiciach dňa 07.4.2023 o 13:00 hod. so začiatkom pri kostole ECAV na Mlynskej ulici. Téma: „… ja som cesta, pravda i život“ (Jn 4, 6)

Ekumenické pašiové sprievody v Košiciach majú už 29-ročnú tradíciu. Pripravujú ho členovia Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Bohoslužba jedinečne spája veľkopiatkové obyčaje kráčať v sprievode (symbolicky nasledovať Ježiša Krista),  čítať zo Svätého písma o jeho utrpení a ohlasovať jeho lásku k človeku. Toto napomáha a súčasne i vytvára novú jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami i ľuďmi dobrej vôle. Tohtoročné modlitby a úvahy budú na mimoriadne aktuálnu tému Synodality: „Spoločníci na ceste“. Ekumenickú akciu podporilo mesto Košice.

 

*V prílohe nájdete aktualizované texty 29. Ekumenického pašiového sprievodu:

*Fotografie z 29. Ekumenického pašiového sprievodu nájdete na: https://photos.app.goo.gl/VCudGtyEnSQvPVqv6

* Fotografie v

Ekumenický SDM 2023 za Taiwan

Prvý marcový piatok, každý rok sa na celom svete ženy zo všetkých kontinentov sveta spájajú
v jednotnej modlitbe za určenú krajinu. Svetový výbor SDM vybral v roku 2023 krajinu Taiwan.
Informované modlitby pripravili ženy z tejto krajiny a v Košiciach sa Ekumenický SDM uskutoční
3. marca 2023 o 17:00 h v modlitebni Cirkvi bratskej na Kováčskej ulici č. 31. Téma modlitieb sa
nesie v Duchu Listu Efezanom 1,16-17 „Počul som o vašej viere“ . V Košiciach sa tieto modlitby
uskutočňujú už od roku 1993, je to krásne svedectvo o spájaní sa v Duchu kresťanskej lásky.
Pozývame na tieto modlitby všetkých, ktorí sa chcú spojiť v modlitbe nielen za krajinu Taiwan, ale
aj za celý svet.

Marieta Koščíková, koordinátorka SDM za Košický kraj, ES Košice a TF KU

Prípravný seminár k Ekumenickému SDM 2023 za krajinu Taiwan, téma : „Počul som o vašej viere“ sa konal 4.2.2023 v Košiciach na TF KU.  Organizáciu Seminára zabezpečovala koordinátorka Marieta Koščíková  a zároveň poverená tajomníčka ES v Košiciach spolu s Dášou Fedorkovou.

Semináru sa zúčastnila aj p. farárka  Mgr. Anna Debnárová, zbor ECAV Budimír. Prítomné sestry porozprávali o svojej viere k Bohu pri predstavovaní. Bola to veľmi plodná diskusiu. Každá z nás mala možnosť odovzdať svoje bolesti aj starosti v strede Ježišovej prítomnosti. Anna Staroňová sa na začiatku pomodlila, potom nasledovala práca s piesňami.  Navštívila a pozdravila prítomné  p. Zora Kucharská, ktorá oboznámila prítomné sestry o stretnutí zástupcov SDM a hnutia Fokoláre. Po krátkej prestávke  nasledovala informácia o krajine a bohoslužba, biblická štúdia, ktorú prečítala p. Ľubica Dojčárová.  Nasledovala Bohoslužba a prihovorila sa nám aj p. farárka A. Debnárová. Povzbudila nás v tom, že napriek problémom dnešnej doby nesieme sa odchýliť od Božieho slova.  V závere p. Marieta Koščíková prečítala posolstvo a modlitbu z Valného zhromaždenia Ekumenickej svetovej rady, ktorej členom je aj  svetový výbor SDM a oboznámila o vzniku publikácie o SDM v Košiciach – 30. výročie.

Slovenský aj svetový výbor navrhuje tohto roku na jar  k 100. výročiu SDM ktorý bude v 2027 zasadiť strom a zaslať jeho rast v podobe fotografii na celosvetový výbor SDM do Stainu a New Yorku.  Účastníčky seminára si odniesli pocit vzájomnosti, srdečnosti a jednoty.

Marieta Koščíková

Koordinátorka za Košický kraj

SDM KE – pozvánka

Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov 2023

Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov bude 23. januára 2022 o 18.00h na Historickej radnici, Hlavná 59, Košice. Tohtoročná téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov znie: „Robte dobro; domáhajte sa práva.“ (Iz 1, 17) Táto bohoslužba sa bude konať na základe materiálov, ktoré pripravila Minnesotská rada cirkví. Texty, ktoré v nej zaznejú, sú inšpirované situáciou v časoch proroka Izaiáša. Vtedajšie veľmoci Egypt a Asýria sú v úpadku. Je to čas pokoja a prosperity, ale aj čas bezprávia, nespravodlivosti a nerovnosti. Chudobní boli očierňovaní pre ich ekonomickú chudobu, ktorá im neumožňovala plne sa zúčastňovať na chrámových bohoslužbách. Izaiáš sa pokúša prebudiť svedomie judského ľudu, aby si uvedomil aký je jeho reálny stav. Prorok odsúdil politické, sociálne a náboženské štruktúry a pokrytectvo, s ktorým prinášajú Bohu obety a zároveň utláčajú chudobných. Izaiáš rázne vystupoval proti skorumpovaným vodcom a v prospech znevýhodnených, pričom korene spravodlivosti a práva videl len v Bohu.

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je od 18. do 25. januára.

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice vzniklo v roku 1994. Tvoria ho: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Československá cirkev husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity. Špecifikom tohto spoločenstva je Židovská náboženská obec, ktorá sa od vzniku ES zúčastňovala na jeho aktivitách.

ES má od roku 2000 samostatnú právnu subjektivitu. Súčasným moderátorom je Dušan Havrila z Evanjelickej cirkvi a.v. a  zástupcom je doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. z Rímskokatolíckej cirkvi.

Média o predmetnej udalosti: https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/ekumenicka-bohosluzba-slova-za-jednotu-krestanov-2023

Tlačová správa

Hlavnou myšlienkou tohtoročných ekumenických modlitieb za jednotu kresťanov je „Robte dobro, domáhajte sa práva (Izaiáš 1,17). Ekumenická Bohoslužba slova za jednotu kresťanov v Košiciach sa konala už po 29-krát v Historickej radnici, na Hlavnej ul. 59. Otvoril ju Spevácky zbor ACEV Chválospev v Košiciach a organista p. Viliam Gurbal. Hlavným celebrantom modlitieb bol Dušan Havrila, moderátor ES v Košiciach . Kazateľom zhromaždenia bol ThDr. Vladimír Šosták, PhD., ktorý je biskupským vikárom pre katechézu a apoštolát laikov v Košiciach. Moderátor ES v úvode privítal celé zhromaždenie, ES a hostí, rektora KU v Ružomberku doc. Ing. Jaroslava Demka CSc. a zástupcu MÚ Mgr.Viliama Berbericha, ktorý zastupoval v komisii cirkvi pri VÚC v Košiciach . Nasledovalo uvedenie do témy modlitieb, ktorú pripravila Minnesotská rada cirkvi v USA inšpirované situáciou v časoch proroka Izaiáša, vtedajšej veľmoci Egypta a Asýrie.  Izaiáš učil, že Boh od nás všetkých požaduje spravodlivosť a právo, a to vždy a vo všetkých oblastiach života. Útlak je škodlivý pre celé ľudstvo a bez spravodlivosti nemôže existovať nijaká jednota s Bohom. Tieto myšlienky sa niesli počas celej bohoslužby. Nasledovali modlitby chvál,
vyznania.

V homílii, ktorú predniesol o. Vladimír Šosták zaznievali posolstva proroka Izaiáša, ktorého meno v preklade znamená ako Jošua-Ježiš. Zdôraznil že, posolstva sa veľmi ľahko dajú zneužiť ak sa vytrhnú z kontextu. Viac-krát v homília zaznela otázka : Čo je príčinou konania dobra? Ježiš je strom poznania dobra, spoznávať Pána, vrátiť sa sa späť k Božiemu slovu – k pokániu. Iba Boh je dobrý a spoznávať Pána nie je vojsť do vojny s dobrom a zlom. Nejedna cesta sa zdá pre človeka správna, ale Boh nás vyzýva k pokániu. Nie len z chleba človek žije, ale z každého slova. Tieto slova a myšlienky zazneli v homílii pri modlitbách . V závere kazateľ vyzdvihol: Biblický dobrý strom, vinič, kmeň, semeno ktorým je Ježiš a práve on prináša dobré ovocie. Boh túži konať cez nás . Všetci zúčastnení a členovia ES odchádzali z modlitieb v objatí Kristovej lásky, lebo kde sa dvaja modlia v jeho meno tam je prítomný Ježiš. Je to dôkaz, že takéto modlitby majú svoju vážnosť a silu.

Marieta Koščíková

Tajomníčka ES

Foto Eugen Bernáth: https://photos.app.goo.gl/fnpiknK61iz5uHE46

Adventný večer Božieho slova a hudby

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás pozýva na Adventný večer Božieho slova a hudby, v sobotu 26. novembra 2022 o 17:00 hod., v kostole Evanjelickej cirkvi a. v., Mlynská 23, Košice.

  • Katka_Koščová_2022.jpg
  • Na tomto podujatí budú prezentované výrobky detí z EŠMŠ a EMŠ (Evanjelická špeciálna materská škola a Evanjelická materská škola)

Židovská náboženská obec

Pohľad do dejín

Dejiny židovstva v Košiciach sú neoddeliteľnou súčasťou dejín mesta. Po dlhoročných snahách o legalizáciu postavenia židov bol v roku 1840 prijatý zákon, ktorý povolil usadzovanie sa židov v slobodných kráľovských mestách. Od roku 1841 sa postupne v meste usadzovali židovské rodiny, ktorí tu legálne žili, pracovali a tvorili. Rast tejto populácie bol výsledkom predovšetkým imigrácie a židovská komunita už v roku 1842 začala vytvárať svoje základné inštitúcie ako je modlitebňa a cintorín. Postupne ortodoxná komunita budovala všetky potrebné inštitúcie k náboženskému životu ako je synagóga, židovská škola, rituálna kúpeľ, rituálna kuchyňa, úrady ako aj voľbu rabína a ostatných náboženských činiteľov. Židia sa zapájali aj do spoločenského života v meste a stávali sa postupne členmi a funkcionármi v každom význačnejšom spolku. Židovstvo prešlo takým vývojom, ktorý zmenil ich právne postavenie, profesionálnu štruktúru aj kultúrne zvyky. Stali sa integračnou súčasťou vývoja dejín mesta Košice. Zásluhou židovskej komunity vzniklo v meste niekoľko synagóg a iných stavieb, ktoré sa využívali na náboženské a kultúrno – spoločenské účely až do tragických udalostí štyridsiatych rokov 20. storočia.

Najtragickejšie obdobie židovských dejín postihlo aj Košice a to v období od 16. mája do 5. júna 1944, kedy v štyroch transportoch boli odvlečení v nákladných vagónoch do Oswienčina a iných koncentračných táborov všetci príslušníci židovskej komunity mesta a odkiaľ sa po vojne už nikdy nevrátilo okolo 12 000 židovských obyvateľov. Takto prišlo mesto prakticky o celú židovskú komunitu.

Po II. svet. vojne a v období totalitného komunistického režimu došlo k výraznému úpadku náboženského života v Košiciach. Niektoré synagógy a iné budovy boli využívané štátom na iné účely ako pôvodne a boli časom totálne zdevastované. Nastal takmer úplný útlm náboženského vzdelávania, kultúrneho, spoločenského a náboženského života.

Po zmene režimu v roku 1990 nastala určitá renesancia židovského života v Košiciach. Mnohí ľudia sa začali hlásiť k svojim predkom, hľadali svoje korene a stávali sa členmi našej obce. Prevažne stredná generácia, ktorá nemala absolútne možnosť poznať židovské tradície sa začala o nich zaujímať, začala sa stretávať v priestoroch obce a spoznávať zvyky a tradície nášho náboženstva.

Po roku 1990 sa obnovilo vedenie ŽNO v Košiciach, do vedenia sa dostali mladší ľudia, ktorí majú záujem pokračovať v tradíciách našich predkov.

Aktivity

V súčasnosti vedenie ŽNO v Košiciach zaoberá jednak náboženskou aktivitou, za ktoré zodpovedá rabín obce, v jeho neprítomnosti duchovný obce a jednak aktivitami sociálno – zdravotnými a kultúrno – spoločenskými. Ide predovšetkým o starostlivosť o starých členov obce, ktorí prežili útrapy holokaustu, zabezpečenie zdravotného dozoru, zabezpečenie stravy z rituálnej kuchyne obce, pre nevládnych aj s dovozom stravy domov. Potom je to klubová činnosť pre starších a najnovšie aj vybudovanie dennej opatrovateľskej služby v priestoroch našej obce. Aktívne pracuje i klub mladých pri ŽNO, ktorý vyvíja aktivitu rôznymi smermi v spojitosti s našimi tradíciami. Medzi mladými dievčatami dobre funguje tanečná skupina Bat Jam, ktorá je zameraná na izraelské tance. Veľmi aktívna je ženská organizácia Ester, ktorá taktiež podporuje zachovanie našich tradícii, uskutočňuje tzv. šabatové večery, spolu s mládežou, ale aj iné celospoločenské akcie ako je napr. Deň zeme a pod. Uskutočňujeme výučbu hebrejčiny pre mladšiu a strednú generáciu aj pre záujemcov mimo našej obce.

ŽNO v Košiciach sa aktívne zapája aj do ekumenických aktivít v našom meste. Zástupca ŽNO je členom Ekumenického spoločenstva (v Štatúte ES definovaný ako pozorovateľ) od jeho vzniku a ŽNO sa zapája predovšetkým do ekumenických bohoslužieb, ktoré sa uskutočňujú v priestoroch Domu umenia. Taktiež aktívne prispieva do kultúrneho programu Festivalu sakrálneho umenia v meste, resp. zúčastňuje sa iných ekumenických aktivít, ktoré sa nepriečia s tradíciami a zvykmi nášho náboženstva. Význam účasti ŽNO v Ekumenickom spoločenstve vidíme predovšetkým vo vzájomnej tolerancii jednotlivých cirkví a náboženských spoločností, vo vzájomnom poznávaní sa pri uctievaní jediného Boha a taktiež v prezentácii malého, ale historicky významného náboženského spoločenstva v našom meste.

Adresa:

Zvonárska 5, Košice

Čas konania bohoslužieb:

Piatok: 18.00
Sobota: 8:30

Teologická fakulta

Charakteristika

Kňazské semináre a teologické školstvo katolíckej cirkvi sú stredobodom jej pozornosti od ich záväzného zavedenie po Tridentskom koncile. Cirkev si ich neustále usmerňuje náukou Otcov, koncilov, biskupských synod a dokumentmi Kongregácie pre katolícku výchovu.

Hlboké odôvodnenie tejto starostlivosti nájdeme v evanjeliu – Pán Dvanástim, ktorých osobne povolal na zvláštnu službu, vyhradil dôverný a dlhý čas, aby žili s ním. Museli sa odpútať od rodiny, od každodennej práce i od najmocnejších citových zväzkov. Táto škola z jednoduchých rybárov vyformovala apoštolov, schopných a ochotných ísť do celého sveta, žiť nie sebe, ale iným. Nič nežiadať a dať všetko, i vlastný život.

Azda najkrajšie slová o seminári vyslovil pápež Ján Pavol II vo svojom dokumente Pastores dabo vobis, kde označuje seminár ako svojské pokračovanie spoločenstva apoštolov zhromaždených okolo Ježiša v Cirkvi. Seminarista je dospelým mužom, ktorý sa dáva Kristovi, aby ho formoval na apoštola. Biskup je zárukou tohto procesu, volí si na dosiahnutie tohto cieľa spolupracovníkov. Potrebné je spoločne vytvorené ovzdušie priateľstva a vzájomnej dôvery na základe spoluzodpovednosti. Služba v Cirkvi má kolegiálny, nie individualistický ráz. Pán totiž vybral a ustanovil apoštolov i učeníkov spoločne a ich vzájomná láska je rozpoznávacím znamením, že sú Jeho učeníkmi.

V našej dobe nastupujúcej globalizácie vyvstáva otázka prežitia ďalších rokov a storočí. Vedci a pracovníci univerzít a vedeckých ústavov odhaľujú stále nové zákonitosti, pravdy, poznatky. Ale aby ľudstvo prežilo ďalšie storočia, samotný pokrok a rozvoj nestačí. Potrebujeme celkom nové myšlienky, myšlienky, ktoré zhrnú a doplnia doteraz objavené čiastočné pravdy, potrebujeme univerzálnu Myšlienku, potrebujeme Božie slovo. Spoločnosť je potrebné neustále obnovovať skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Potrebujeme ľudí, ktorí Slovo prijímajú, žijú, chápu a šíria tak intenzívne, že oslovujú, ovplyvňujú, zjednocujú ľudí do spoločenstva. Spoločné svedectvo kresťanov má vážnosť a je príťažlivé. Veľké ciele, veľké úlohy. Naše ľudské slová a ľudské úsilie nevystačuje. Nechajme hovoriť Božie slovo samotné: A vzbudím im pastierov, ktorí ich budú pásť (Iz 3,4). Všetci budú mať jedného pastiera. Budú kráčať podľa mojich výrokov, budú zachovávať moje nariadenia a budú ich prevádzať. (Ez 37,24).

Semináre sú konštituované aj danou spoločnosťou – seminaristi i predstavení z nej prichádzajú a pre službu konkrétnej spoločnosti sa pripravujú. Musia chápať znamenia časov a naučiť sa reagovať na ne. Ako i Slovo sa vtelilo v danej dobe, v danej kultúre, prijalo ich a prispôsobilo sa im. Ako to vyjadril sv. Pavol stal sa nám podobný vo všetkom, okrem hriechu. Seminár sa v každej dobe snažil zžiť a spojiť s ľuďmi svojej doby a vnímať znamenia časov – radosti i nádeje, žalosti a úzkosti ľudskej rodiny. Modlitby a spolupráca na obnove jednoty medzi všetkými kresťanmi – ekumenizmus – patrí k nádejam veriacich všetkých cirkví. Má svoje miesto i na teologických fakultách a inštitútoch. Preto sme radi, že náš Teologický inštitút je so súhlasom miestneho biskupa a dekana bohosloveckej fakulty členom Ekumenického spoločenstva Košice.

Adresa:

Hlavná 91, Košice

Rímskokatolícka cirkev

Charakteristika

Cirkev je Božím ľudom, Kristovým mystickým telom, chrámom Ducha Svätého. Základnou jednotkou Cirkvi je farnosť.

„Farnosť je spoločenstvo veriacich, natrvalo ustanovené v partikulárnej cirkvi, o ktoré pastoračná starostlivosť je pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi“ (Kódex kánonického práva 1983, k. 515).

Písomný dokument Jágerskej kapituly svedčí o existencii Farnosti sv. Alžbety s farským kostolom v Košiciach už v roku 1230. Na mieste staršieho kostola vyrástol Dóm, zasvätený tej istej svätici Alžbete Uhorskej. V roku 1804 bolo zriadené košické biskupstvo. Dovtedy jeho územie patrilo do jágerského biskupstva. Pri vzniku biskupstva farský chrám – Dóm sv. Alžbety sa stal aj katedrálnym chrámom.

Košice boli dlho jedinou katolíckou košickou farnosťou. V roku 1940 bola zriadená farnosť na Juhu, po roku 1990 nový biskup zriadil sídliskové farnosti: na Terase, na Furči, Nad jazerom, na sídlisku Ťahanovce a na sídlisku KVP. Všetky tvoria – aj s viacerými blízkymi farnosťami „medzičlánok“ medzi biskupstvom a farnosťou Dekanát Košice – Mesto. Patria k najväčším farnostiam diecézy (od roku 1995 arcidiecézy alebo arcibiskupstva), napr. Farnosť sv. Alžbety má 23 500 farníkov. Na území farnosti sú štyri filiálne kostoly, okrem tých aj seminárny kostol a tri rehoľné kostoly.

O Farnosť sv. Alžbety sa stará farár, ktorý je zároveň košickým dekanom, teraz má šesť kaplánov a jedného stáleho diakona. Vo farnosti rozličné služby vykonávajú laickí pracovníci: na farskom úrade, v školách (katechéti a katechétky), rozdávatelia sv. prijímania, a pri správe farnosti zvlášť pomáhajú členovia farskej pastoračnej rady a farskej ekonomickej rady.

V susedstve fary sídli a pracuje hlava arcidiecézy arcibiskup – metropolita Mons. Alojz Tkáč a jeho pomocný biskup a generálny vikár Mons. Bernard Bober. Sú tu úrady: kancelária arcibiskupstva, metropolitný súd, katechetické stredisko, cirkevný školský úrad, archív, charita a ekonomické oddelenie.

Na území najstaršej farnosti sa nachádza aj kňazský seminár a teologický inštitút, liturgický inštitút, inštitút rodiny, metropolitná kapitula, univerzitné pastoračné centrum s duchovnou starostlivosťou o univerzitnú mládež, rehoľné mužské aj ženské spoločenstvá, ktoré pracujú na poli katechézy, v sociálnej a charitatívnej sfére a kultúrna ustanovizeň Slovenský katolícky kruh, v ktorom cvičia aj vystupujú hudobníci a speváci, konajú sa prednášky pre záujemcov z oblasti filozofie, biblika, teológie a sociológie. V budove kňazského seminára má svoje sídlo aj Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností mesta Košice.

Duchovnou bránou do farnosti aj do Cirkvi je krst. Môžu ho prijať deti i nepokrstení dospelí. Deti krstíme vtedy, keď je zaručený aj rast v krstnej viere. Bežne túto záruku dávajú rodičia – žiadatelia krstu detí. Dospievajúci a dospelí sa pripravujú na prijatie sviatostí: krstu, birmovania a Eucharistie počas dvojročného katechumenátu.

Najčastejšou príležitosťou pre stretnutie farníkov je nedeľná (a sviatočná) sv. omša, v ktorej sa nám dostáva dvojaký „chlieb“: Božie slovo a Božie telo.

Na ceste neustálej duchovnej obnovy je výbornou pomocou sviatosť pokánia – sviatosť odpustenia hriechov, ktorú možno prijať v ktorýkoľvek deň týždňa.

Kristus vo sviatosti pomazania chorých ponúka svoju pomoc nemocným a stáva sa im spoločníkom na ceste utrpenia. Tú sviatosť možno prijať v chorobe doma alebo v nemocnici; ba aj v kostole, napr. pri jej spoločnom vyslúžení pre chodiacich starých a chorých.

Aktivity

Každoročne v katedrále sú vysviacky diakonov a kňazov, a to po skončení šesťročnej prípravy v kňazskom seminári a na teologických štúdiách.

„Vysviacka“ na manželov sa uskutočňuje prijatím sviatosti manželstva, ktoré je celoživotným darovaním sa muža a ženy, povolaných k budovaniu rodinného spoločenstva. Bezprostrednú – náukovú prípravu si robia na „škole snúbencov“, ktorú v čase dvoch mesiacov si koná skupinka snúbencov pod vedením kňaza, skúseného manželského páru, lekára a psychológa.

Duchovný rast farnosti napomáhajú aj občasné misie, farské duchovné obnovy, duchovné cvičenia jednotlivcov a rodín, charitatívna služba núdznym, pobožnosti, prednášky, púte a pod.

Mládež má svoje týždenné mládežnícke omše, mládežnícke akadémie, niektorí sa venujú skautingu; ľúbym umeleckým telesom je spevácky zbor katedrály Zbor sv. Cecílie.

Ekumenizmus

Farnosť sa vzmáha aj na ceste ekumenického dialógu a zúčastňuje sa aktivít, ktoré sa už stali v našom meste tradíciou. Sú to: Ekumenická bohoslužba slova v januári, Pašiový sprievod na Veľký piatok, Ďakovná bohoslužba slova za úrodu, Veni Sancte pre univerzity, Festival sakrálneho umenia a ekumenický program prípravy na Vianoce.

Nech dá Pán, aby sa farnosti ešte viac vzmáhali na Božiu slávu a na osoh ľuďom. A spoločné akcie kresťanov zo všetkých cirkví, ktoré tu žijú, nech sú účinným prostriedkom evanjelizácie a zveľadenia pokoja a duchovných hodnôt obyvateľov Košíc aj okolia.

Adresa:

Hlavná 28, Košice

Reformovaná kresťanská cirkev

Pohľad do dejín

Pri hľadaní založenia Reformovanej cirkvi ťažko nájsť nejaký jednoznačný dátum. Boh v reformácii použil viacero mužov, napr. Zwingliho v Zürrichu, Bucera v Štrassburgu, Knoxa v Škótsku. Avšak nový duchovný smer sa však začal bezpochyby v prvej polovici rokov 1500 v Ženeve, kde žil – pôvodom Francúz – Ján Kalvín. V roku 1536 vyšlo jeho dielo „Institutio religionis christianae“ – „Sústava kresťanského náboženstva“, ktoré aj dnes poskytuje základné informácie o cirkvi.

Učenie reformácie sa šírilo v prvom rade v Nemecku, potom v severných štátoch Európy, ale aj v Škótsku, Holandsku a Uhorsku. Šírili ho zväčša študenti, obchodníci a vandrujúci remeselníci. Všade boli duše vnímavé na prijatie čistého učenia Svätého písma.

Reformovaná cirkev, jej hlásatelia boli často prenasledovaní. Na viacerých miestach v Poľsku, Taliansku, Španielsku boli reformovaní takmer úplne zlikvidovaní. Vo Francúzsku počas „Bartolomejskej noci“ 24. augusta 1572 bolo násilne zabitých 20 000 hugenotov – francúzskych reformovaných. V Nantes po edikte v roku 1685 úplne stratili náboženskú slobodu. V roku 1670 bola skupina reformovaných farárov predaná a odvedená na galeje do mesta Neapol. Kalvinizmus prežil rozličné prenasledovanie no aj dnes patrí medzi najsilnejšie protestantské cirkvi. Dostal sa aj do Ameriky. V súčasnej dobe viacmiliónová Reformovaná cirkev existuje aj v Južnej Kórei a Indonézii.

Čo sa týka vierovyznania okrem Nicejského, Athanasiovho, ktoré sú spoločným kresťanským dedičstvom, smerodajným je v roku 1563 vydaný Heidelberský katechizmus a v roku 1566 od H. Bullingera vydané II. helvétske vierovyznanie. Reformovaní ich však nepovažujú za konečné a neomylné. Bullinger píše v predslove II. helvétskeho vierovyznania: „Tým, ktorí by nás z Božieho Slova učili k lepšiemu s vyjadrením vďaky sa tomu podvolíme v Pánu.“

Reformovaní uznávajú dve sviatosti: svätý krst a svätú Večeru Pánovu. Ježiš nariadil iba tieto dve sviatosti. Podľa Kalvína : „Sviatosti sú viditeľné znaky a pečate, ktoré nemajú iného určenia, než aby pred nás predostreli Krista.“ (Institutio IV.14) Podľa Heideberského katechizmu sviatosti: „Sú to viditeľné sväté znaky a pečate, ktoré sám Boh ustanovil k tomu, aby nimi zasľúbenia evanjelia učinil zrozumiteľnými a tieto spečatil.“ 55.ot.odpov.

Reformovaná cirkev o spasení verí, že ono nie je zaslúžené skrze dobré skutky, lebo je jedine darom Božím. (Ef. 2,8) Dobré skutky sú už ovocím spasenia, jeho svedectvom, že vzrastáme v milosti a poznávaní Krista. Dosiahnutie spasenia vedie jedine cez Krista. „Lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš.“ (1Tim 2,5)

Reformované kostoly, v ktorých v centre bohoslužieb stojí výklad z Písma Svätého (kázeň), vysluhovanie sviatostí, spev a modlitba, sú svojim vzhľadom jednoduché. V kostoloch nie je oltár. Zvyčajne sú kostoly jednoducho obielené, na stenách sa niekedy nachádzajú citáty z Písma Svätého, alebo jednoduché symboly: pšeničný klas, chlieb, strapec hrozna a kalich.

Reformovaná kresťanská cirkev je budovaná na základe Svätého Písma. V zmysle Svätého Písma a vierovyznaní: II.helvétske vierovyznanie a Heidelberský katechizmus uznáva Ježiša Krista za jedinú hlavu cirkvi a spravuje sa podľa zásad synodálno-presbyterských, totiž, že zákony vynesené synodou, ktorá je hlavným zákonodarným a výkonným orgánom cirkvi, vykonávajú presbytéria. Kristus svoju Cirkev spravuje Slovom Božím a Duchom Svätým.

Prvá cirkevná organizácia je cirkevný zbor. Cirkevný zbor je dvojaký: „matkocirkevný“ zbor, ktorý vydržiava samostatnú duchovenskú stanicu, a „dcérocirkevný“ zbor, ktorý je zo stanoviska duchovnej starostlivosti pričlenený k niektorému matkocirkevnému zboru. Práva a povinnosti cirkevného zboru vykonáva presbytérium.

Reformovaná cirkev v Košiciach prežila pohnuté dejiny. V roku 1644 kalvín Juraj Rákoczi I. a jeho manželka Zuzana Lorántffy pri slávnostnom príchode do mesta nemohli dať odslúžiť ďakovnú bohoslužbu v kostole svätej Alžbety, ale slúžili ju v súkromnom dome. Na Mäsiarskej ulici v rokoch 1642-1655 kalvíni zo zozbieraných peňazí vybudovali kostol, školu a faru. Na jeden čas tu bola prenesená aj slávna škola zo Šárošpataku. V roku 1673 bol kostol spolu so školou a farou zrekvírovaný. O päť rokov Imrich Tököly kostol kalvínom vrátil. Po 18-nástich rokoch ho František Csáky odobral znova pre potreby vojska. Kostol bol aj v držbe rádu sestier uršulíniek, ktoré premiestnila manželka cisára Leopolda. Kalvíni si na jednom z ôsmich pozemkov na Moldavskej ceste v roku 1714 vystavali drevený kostol. Snažili sa dostať do mesta. Odkúpili si od mesta trojposchodový objekt vojenského skladu i s priľahlými hradbami na Hrnčiarskej ulici.

Tento kostol bol v roku 1805-1811 prestavaný na kamenný kostol. Kvôli dobovým predpisom vchod do kostola nesmel smerovať do hlavnej ulice. Rada mesta darovala pozláteného kohúta z veže Dómu z roku 1589.

Košický reformovaný zbor je v súčasnej dobe dvojjazyčným. Bohoslužby prebiehajú ako v maďarskej, tak aj v slovenskej reči.

Ekumenizmus

Veriaci zboru už niekoľko rokov podieľajú aj na spoločných ekumenických aktivitách. Ich príprava, ale aj realizácia sú jedným z hlavných hmatateľných prejavov hľadania skutočnej náplne praktického kresťanstva v každodennom živote, v spolunažívaní, v láske a tolerancii. Vzájomné povzbudzovanie a duchovné obohacovanie, približovanie, sa deje v hľadaní jednoty podľa slov Pána Ježiša Krista, ktorý sa vo svojej Veľkňazskej modlitbe modlil týmito slovami: „Aby boli všetci jedno, ako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.“ (Ján 17, 21)

Adresa:

Hrnčiarska 9, Košice

Gréckokatolícka cirkev

Charakteristika cirkvi

Patrí do skupiny tých cirkví, ktoré svojou vierou v Trojosobného Boha zjavujúceho sa v obraze milujúceho Otca, darujúceho nám svojho Syna, Ježiša Krista, zachraňujúceho nás pred hriechom a jeho dôsledkami mocou svojho Ducha, pečaťou svojej lásky, patrí do lona prvotnej, apoštolskej a katolíckej (všeobecnej) cirkvi. Avšak na rozdiel od svojej „sestry“ – Rímskokatolíckej cirkvi sa hlási k byzantskej liturgickej tradícii, ktorej kultúra sa v podstatnej miere premieta navonok v celom jej vonkajšom kulte.

Jej obrady, ktorými navonok prezentuje svoj vzťah k Bohu majú svoje korene v ranokresťanských dobách, v prvotnej cirkvi, ktorá žila v Antiochii a Jeruzaleme. Tento spôsob Božieho kultu spolu so Zjavením, ktoré nám pomohlo spoznať Boha k nám priniesli z Byzancie slovanskí vierozvestcovia svätí Cyril a Metod. Naša cirkev sa cíti byť kontinuátorkou tejto byzantskej misie na Slovensku nielen vieroukou, ale aj kultom. Gréckokatolíci v Košiciach majú svoje centrum na Moyzesovej ul. v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky. Jeho základný kameň bol posvätený 25.4.1882. Teda bezmála l50 rokov majú gréckokatolíci v Košiciach svoju svätyňu. No za ten čas vyrástla nie len materiálne, ale i duchovne.

Farská kronika s úctou spomína veľké útrapy, čo museli gréckokatolíci prekonať, kým postavili chrám na pozemku, ktorý ako „prvý za hradbami mesta“ bol miestom, kde v 14. storočí pretekalo rameno rieky Hornád. Po desaťročiach počiatočného rozvoja a rastu prišlo obdobie, ktoré preskúšalo pevnosť vytrvalosti vo viere našich otcov.

Roky 1950-1968 boli poznačené prenasledovaním našej cirkvi zo strany politickej moci, ktoré malo za cieľ jej úplnú likvidáciu. Dňa 28.4. 1950 úradná moc zrušila Gréckokatolícku cirkev, čo ju, ako sa neskôr ukázalo, pomohlo vnútorne zoceliť.

Roku 1968 sa znovu obnovila činnosť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Bola to príležitosť na opätovný rozvoj jej aktivít, spomedzi ktorých je potrebné spomenúť rozvoj náboženského vzdelania, vytvorením rozličných spôsobov farskej katechézy, ktorá je základom pre harmonický rozvoj celého človeka. Ďalej, práca s deťmi a mládežou, ktorá sa upevňuje prostredníctvom detských letných táborov, súťaží, turnajov, konaných v duchu zásad našej viery. Aj na poli nábožensko-kultúrnom je badateľná aktivita najmä našich speváckych zborov v Košiciach – Zboru sv. Cyrila a Metoda a mládežníckeho Zboru Presvätej Bohorodičky, ktoré účinkujú na rozličných slávnostiach a podujatiach.

Aktivitu gréckokatolíckej cirkvi by sme mohli charakterizovať ako snahu zachytiť človeka v celom jeho rozmere a orientovať na hodnoty, ktoré nám ako jediné dokonalé predkladá náš Boh. No nie iba to. Na základe poslania, ktoré naša cirkev dostala od Boha, pomáha každému aplikovať hodnoty ducha do svojho života prostredníctvom sviatostnej praxe, a to je najdôležitejšia aktivita.

Ďalšia etapa v rozvoji Gréckokatolíckej cirkvi sa začala 21.2.1997, keď sa Košice stali sídlom Apoštolského exarchátu. Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky sa stal sídelným chrámom prvého apoštolského exarchu – biskupa Milana Chautura, ktorý si za jednu z hlavných úloh vytýčil liturgickú obnovu. Treba nanovo obrátila pohľad k východným tradíciám ako k prameňom, z ktorých môžeme načerpať silu a nadšenie do budúcnosti. Zriadenie Apoštolského exarchátu je výrazom životaschopnosti a dynamizmu gréckokatolíckeho cirkevného spoločenstva a vytvára predpoklady pre ďalší inštitucionálny rast našej Gréckokatolíckej cirkvi.

Ekumenizmus

Keďže naša cirkev nie je v Košiciach jedinou hlásateľkou radostnej zvesti o spáse pre človeka, chce pomáhať aj všetkým ľuďom dobrej vôle z iných cirkví vytváraním jednoty a bratského uznania práce tých, ktorí sa snažia o naplnenie nášho života pravými duchovnými hodnotami. Preto od zrodu Ekumenického spoločenstva v Košiciach patrí k jeho členom a zapája sa do všetkých podujatí, konaných v ekumenickom duchu. Robí tak vo vedomí zodpovednosti za splnenie úlohy, ktorú Ježiš Kristus zveril svojim apoštolom – prvotnej cirkvi krátko pred svojím ukrižovaním slovami: „Aby všetci boli jedno…“

Adresa:

Moyzesova 40, Košice