Apoštolská cirkev

Charakteristika cirkvi

Apoštolská cirkev na Slovensku (ACS) je cirkev s kongregačno – presbyteriálnym zriadením. Základnou jednotkou cirkvi je zbor, ktorý spravuje zborová rada. Cirkev ako celok je spravovaná uzneseniami celocirkevnej konferencie. Predstaviteľom cirkvi je biskup, ktorý je oprávnený rokovať v jej mene.

Apoštolská cirkev je súčasťou celosvetovej rodiny zborov Assemblies of God.

Cirkev vníma svoje poslanie ako oslavu Boha, zvestovanie evanjelia, výchovu učeníkov a praktickú službu milosrdenstva ľuďom odkázaným na pomoc. Svojich členov vychováva k aktívnemu cirkevnému a občianskemu životu. Kladie dôraz na Kristovo panstvo, znovuzrodenie, krst vodou a Duchom svätým, všeobecné kňazstvo veriacich a na záväzné nasledovanie Krista.

Historické začiatky zboru

Základy zboru Apoštolskej cirkvi v Košiciach siahajú do päťdesiatych rokov, kedy sa časť repatriantov z južných Čiech, Rumunska a Maďarska presťahovali na Pereš a do blízkeho okolia. Veriaci sa v tomto čase schádzali v priestoroch horárne a po domoch. Napriek zákazu výstavby v mestskej časti Pereš povolili cirkevné odbory výstavbu modlitebne. Jej slávnostné otvorenie bolo 7.10.1977. V tomto období bol napriek tvrdému komunistickému režimu zbor zvlášť aktívny v misijnej a evanjelizačnej práci a neustále sa rozrastal. Po roku 1989 sa zbor aklimatizoval do nových podmienok spoločnosti. Svojou zodpovednosťou podľa zásad Písma Svätého sa postavil do potrieb mesta a novej rozvíjajúcej sa spoločnosti kázaním evanjelia a tiež v sociálnej službe. Zbor slúžiaci v nových dimenziách si začal prenajímať priestory SOU dopravného na Moldavskej ceste. V nedeľu, 24.5.1992, sme na tomto mieste mali prvé bohoslužby. Bol to v podstate prechod z Pereša do centra mesta.

Mládež

Mládež pri zbore ACS – Košice je spoločenstvo mladých veriacich ľudí, ktorí sa rozhodli žiť v zbore podľa princípov Písma Svätého. Každý týždeň, spravidla v utorok, má vlastné bohoslužby, ale takisto organizuje spoločné výlety, letné tábory, pouličné evanjelizácie a rôzne iné aktivity, ktoré podporujú mladých ľudí pri ich rozvoji v osobnom živote, rodine, škole či zamestnaní.

Rodiny

Zbor venuje pozornosť budovaniu zdravých rodín. Okrem systematickej práce v zbore organizujeme pravidelné letné rodinné tábory, na ktorých umožňujeme účasť aj pre problémové a sociálne slabé rodiny mimo zboru. Neoddeliteľnou súčasťou zborových aktivít je aj starostlivosť a práca s deťmi z rodín. Do tejto starostlivosti sú zahrnuté deti predškolského až stredoškolského veku.

Výchova učeníkov

Zbor spravuje vlastnú trojročnú biblickú školu, ktorá nevedie študentov len k formálnemu kresťanstvu, ale ku skutočne úprimnému nasledovaniu Ježiša Krista. Osnovou štúdia v prvom ročníku je získavanie základov kresťanského života, v druhom ročníku štúdium pozadia Nového zákona a v treťom ročníku štúdium pozadia Starého zákona, finálna profilácia a príprava učeníkov na praktickú službu v zbore.

Aktivity zboru

Zbor je od r. 1997 zriaďovateľom Domova sociálnej starostlivosti „Bétel“. Zariadenie ústavného charakteru poskytuje služby pre mentálne a fyzicky postihnutých dospelých ľudí s kapacitou 10 miest s celoročným aj týždenným pobytom.

Zbor je mimoriadne činný v umeleckej a predovšetkým v hudobnej oblasti. V rámci zboru fungujú medzi inými hudobnými telesami skupiny Tretí Deň, Priatelia, Filadelfia, New generation, Kings, spevokol a Prelom. V mediálnych aktivitách zboru pracujú zakladatelia združenia Art Focus, ktoré pomáha schopným kresťanským umelcom z celého Slovenska pri šírení posolstva evanjelia v médiách.

Zbor má pozitívny postoj k rómskemu etniku v meste. Aj z toho dôvodu sme usporiadali stanové misie na jednotlivých sídliskách, ktoré oslovili značnú časť Rómov. Začali sme vyučovať spolupracovníkov z ich vlastných radov, čo sa nám aj z Božej milosti aj podarilo. Niektorí z nich už absolvovali biblickú školu a školu zakladania zborov. Rómski bratia a sestry sa zúčastňujú našich pravidelných bohoslužieb a okrem toho majú stretnutia v domácich skupinkách. Títo bratia a sestry veľmi aktívne pracujú s deťmi na sídlisku Luník IX., v centre a v ďalších častiach mesta.

Ďalšou z aktivít je osvetová činnosť na stredných školách s organizáciou ACET (AIDS, Care, Education, Training), ktorá sa zaoberá ľuďmi chorými na AIDS a prevenciou na školách.

Väzenská práca funguje pri našom zbore od roku 1991 vo VNÚ Košice – Šaca, kde tím členov AC pravidelne pracuje v duchovnej a pastoračnej oblasti.

Okrem duchovných aktivít zbor stavia stavbu Kresťanského centra Apoštolskej cirkvi na Bratislavskej ulici. Táto stavba nie je len klasickým chrámom, ale viacúčelovým objektom, ktorý zahŕňa priestor pre 900 ľudí, obradnú sieň, učebné priestory pre vyučovanie jazykov a hudobníkov, priestory pre charitu a čajovňu pre verejnosť. Veríme, že toto centrum prispeje k duchovnému a kultúrnemu rozvoju mesta.

Vzťah k ekumene

Ekumena pre Apoštolskú cirkev znamená, že Kristovu Cirkev tvoria všetci ľudia z jednotlivých denominácií, ktorí vyznávajú Ježiša ako svojho osobného Pána a Spasiteľa. Zbor Apoštolskej cirkvi v Košiciach je členom Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta Košice a aktívne sa podieľa na jeho jednotlivých aktivitách. Ako zbor považujeme priateľskú atmosféru medzi jednotlivými cirkvami za Božiu priazeň v tomto meste.

Adresa:

Apoštolská cirkev, zbor Košice
Werferova 1
040 11, Košice

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *