Entries by @dm1n_krivany

Židovská náboženská obec

Pohľad do dejín Dejiny židovstva v Košiciach sú neoddeliteľnou súčasťou dejín mesta. Po dlhoročných snahách o legalizáciu postavenia židov bol v roku 1840 prijatý zákon, ktorý povolil usadzovanie sa židov v slobodných kráľovských mestách. Od roku 1841 sa postupne v meste usadzovali židovské rodiny, ktorí tu legálne žili, pracovali a tvorili. Rast tejto populácie bol […]

Teologická fakulta

Charakteristika Kňazské semináre a teologické školstvo katolíckej cirkvi sú stredobodom jej pozornosti od ich záväzného zavedenie po Tridentskom koncile. Cirkev si ich neustále usmerňuje náukou Otcov, koncilov, biskupských synod a dokumentmi Kongregácie pre katolícku výchovu. Hlboké odôvodnenie tejto starostlivosti nájdeme v evanjeliu – Pán Dvanástim, ktorých osobne povolal na zvláštnu službu, vyhradil dôverný a dlhý […]

Rímskokatolícka cirkev

Charakteristika Cirkev je Božím ľudom, Kristovým mystickým telom, chrámom Ducha Svätého. Základnou jednotkou Cirkvi je farnosť. „Farnosť je spoločenstvo veriacich, natrvalo ustanovené v partikulárnej cirkvi, o ktoré pastoračná starostlivosť je pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi“ (Kódex kánonického práva 1983, k. 515). Písomný dokument Jágerskej kapituly svedčí o existencii Farnosti sv. […]

Reformovaná kresťanská cirkev

Pohľad do dejín Pri hľadaní založenia Reformovanej cirkvi ťažko nájsť nejaký jednoznačný dátum. Boh v reformácii použil viacero mužov, napr. Zwingliho v Zürrichu, Bucera v Štrassburgu, Knoxa v Škótsku. Avšak nový duchovný smer sa však začal bezpochyby v prvej polovici rokov 1500 v Ženeve, kde žil – pôvodom Francúz – Ján Kalvín. V roku 1536 […]

Gréckokatolícka cirkev

Charakteristika cirkvi Patrí do skupiny tých cirkví, ktoré svojou vierou v Trojosobného Boha zjavujúceho sa v obraze milujúceho Otca, darujúceho nám svojho Syna, Ježiša Krista, zachraňujúceho nás pred hriechom a jeho dôsledkami mocou svojho Ducha, pečaťou svojej lásky, patrí do lona prvotnej, apoštolskej a katolíckej (všeobecnej) cirkvi. Avšak na rozdiel od svojej „sestry“ – Rímskokatolíckej […]

Cirkev bratská

Charakteristika cirkvi Cirkev bratská je zväzkom samostatných zborov v Slovenskej a v Českej republike. Zbory sú spoločenstvom ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista ako Božieho Syna, ktorý je hlavou cirkvi a ktorý sa svojou obeťou na kríži a vzkriesením stal ich osobným Spasiteľom. Za jediné meradlo a autoritu svojej viery a spôsobu života považujú Sväté […]

Evanjelická cirkev a.v.

Charakteristika cirkvi Ak mám niečo napísať o našej Cirkvi, bude iste na mieste, keď najskôr uvediem niekoľko slov z preambuly našej cirkevnej ústavy: „My, evanjelici augsburského vyznania na Slovensku, vychádzajúc z Písma Svätého ako základného prameňa viery i pravidla života a z našich Symbolických kníh ako verného výkladu Písma Svätého, vyznávajúc Ježiša Krista ako Hlavu […]

Cirkev československá husitská

Šedesát let uplynulo od doby, kdy se konala první bohoslužba v Košicích. Po obsazení části Slovenska v roce 1938 byla maďarskými orgány činnost této církve v Košicích zakázána. Po skončení druhé světové války byla činnost této církve obnovena v Bratislavě. Při posledním sčítání lidu vyšlo najevo, že se k této církvi hlásí občané i v […]

Bratská jednota baptistov

Charakteristika cirkvi Bratská jednota baptistov je cirkev, v ktorej kresťania na základe Písma a pod vedením Ducha svätého uverili v Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Na vyznanie tejto viery boli pokrstení ponorením, žijú v spoločenstve samosprávnych zborov, združených do jednôt za účelom spolupráce a vzájomnej pomoci usilujúc sa zachovávať príkazy Písma, týkajúce sa života […]

Apoštolská cirkev

Charakteristika cirkvi Apoštolská cirkev na Slovensku (ACS) je cirkev s kongregačno – presbyteriálnym zriadením. Základnou jednotkou cirkvi je zbor, ktorý spravuje zborová rada. Cirkev ako celok je spravovaná uzneseniami celocirkevnej konferencie. Predstaviteľom cirkvi je biskup, ktorý je oprávnený rokovať v jej mene. Apoštolská cirkev je súčasťou celosvetovej rodiny zborov Assemblies of God. Cirkev vníma svoje […]