Bratská jednota baptistov

Charakteristika cirkvi

Bratská jednota baptistov je cirkev, v ktorej kresťania na základe Písma a pod vedením Ducha svätého uverili v Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Na vyznanie tejto viery boli pokrstení ponorením, žijú v spoločenstve samosprávnych zborov, združených do jednôt za účelom spolupráce a vzájomnej pomoci usilujúc sa zachovávať príkazy Písma, týkajúce sa života a poslania veriacich ľudí.

Zbory na Slovensku tvoria zväz Bratskej jednoty baptistov, ktorá je členom Európskej baptistickej federácie a Svetového zväzu baptistov. Zriadenie týchto zväzov je prísne kongregačné, to znamená, že zbory sú autonómne a svojprávne vo veciach duchovného i pozemského života.

Baptisti majú veľa spoločného so všetkými kresťanskými cirkvami. Veria v autoritu Písma svätého a hlásia sa k Apoštolskému vyznaniu viery. Ako všetky kresťanské cirkvi vykonávajú krst a Večeru Pánovu, hoci v chápaní i spôsobe ich vysluhovania sú určité rozdiely. Zdôrazňujú najmä osobnú vieru v Pána Ježiša Krista ako Spasiteľa a Pána. Baptisti veria, že nikto – ani cirkev, ani štát, ani ktokoľvek iný nemá právo ovplyvňovať a nemá ani možnosť sprostredkovať osobný vzťah veriaceho k Bohu, ku ktorému smie každý, kto hľadá, pristupovať skrze Ježiša Krista. Túto výsadu baptisti nazývajú „všeobecným kňazstvom“.

Baptisti odvodzujú svoj pôvod z troch koreňov. Niektorí sa pokladajú za priamych dedičov anabaptistického hnutia rozšíreného v Európe po roku 1525 súčasne s luterskou a kalvínskou reformáciou. No baptisti na Slovensku nemajú priamu nadväznosť na toto hnutie. Iní sa hlásia k tradícii starej Jednoty bratskej. No väčšina odvodzuje svoj pôvod od prvého baptistického cirkevného zboru v Európe, založeného roku 1609 v Amsterdame. Na Slovensku sa dozvedáme o prvom zhromaždení „vo viere pokrstených kresťanov“ v roku 1876 na Spiši.

Meno „baptisti“ býva niekedy príčinou nedorozumení. Nevybrali si ho sami. Dali im ho iní, aby ním vystihli – podľa svojho názoru – ich najpríznačnejšiu črtu. Menom baptisti boli tak označení kresťania, ktorí prijali krst ponorením v dospelom veku. Toto pomenovanie, pravda, nevystihuje to, na čo baptisti dávajú hlavný dôraz, totiž na znovuzrodenie a osobnú vieru v Pána Ježiša Krista. Krst je potom – okrem iného – aktom vyznania tejto viery.

Aktivity

Bratská jednota baptistov koná bohoslužby každú nedeľu ráno a večer, kedy raz mesačne je veriacim vysluhovaná Večera Pánova (Eucharistia). Uprostred týždňa prebiehajú biblické hodiny pre hlbšie štúdium Písma. Z bežných aktivít je to aj raz týždenné stretávanie mládeže, či klubová činnosť pre deti, nedeľné školy pre deti a dorast.

K ďalším aktivitám patria pravidelné návštevy miestneho košického Nápravno-výchovného ústavu misijnými pracovníkmi cirkvi. Ďalej vianočné, či veľkonočné koncerty konané nie len v tomto väzenskom zariadení, ale aj v Ústave pre postihnutých na Opátskom, či Domove dôchodcov v Barci a na Garbiarskej ulici. V rámci našich možností sme piesňou a slovom slúžievali aj v niekoľkých košických kasárňach. V súčasnosti sme začali misiu s rómskymi dievčatami na Luníku IX.

Ekumenizmus

Baptisti si neprivlastňujú právo „mať pravdu“. Pravda je priveľká, než aby ju mohol obsiahnuť jedinec alebo skupina jedincov. Preto s radosťou podávame ruky k spolupráci iným kresťanom, ktorí zdôrazňujú iné aspekty Kristovej pravdy. Mnohé baptistické Jednoty sú členmi Svetovej rady cirkví, alebo členmi ekumenických rád vo svojich krajinách. Nevyhýbajú sa ekumenickej práci, ale nezľavujú zo svojich zásad. Chcú byť prínosom do pokladnice ekumeny. Baptisti chcú byť otvorení, no nie vždy je to jednoduché. Ekumena má budúcnosť len pod krížom Kristovým; ak by sme ho minuli, potom ak by akokoľvek dobre organizovane fungovala, nemá nádej na to, aby mohla splniť svoje poslanie. Chceme sa s kresťanmi z najrôznejších konfesií modliť a zápasiť za ohrozený svet, za prebudenie a presadenie Božieho kráľovstva medzi nami. Sme zajedno s tými, ktorí vyznávajú Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a spolu s nimi sme spojení putom lásky. Sme však rozhodnutí stáť na pozíciách Písma svätého tak, ako mu porozumeli naši otcovia viery a my sme túto ich pochodeň prijali a chceme ju niesť za všetkých okolností ďalej. Pri rozhovoroch s inými kresťanmi na akejkoľvek úrovni sme rozhodnutí brať za normu našich vzťahov Písmo sväté. Norma Písma je miesto, kde sa môžeme dohodnúť s tými, ktorí sú z iných kresťanských konfesií.

Adresa:

Jesenského 17, Košice

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *