Evanjelická cirkev a.v.

Charakteristika cirkvi

Ak mám niečo napísať o našej Cirkvi, bude iste na mieste, keď najskôr uvediem niekoľko slov z preambuly našej cirkevnej ústavy: „My, evanjelici augsburského vyznania na Slovensku, vychádzajúc z Písma Svätého ako základného prameňa viery i pravidla života a z našich Symbolických kníh ako verného výkladu Písma Svätého, vyznávajúc Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi, hlásiac sa do veľkej rodiny evanjelických cirkví doma i v zahraničí pripravení spolupracovať na poli ducha, charity a humanity aj s inými cirkvami a náboženskými spoločenstvami, …“ Iste je svojím obsahom táto časť našej cirkevnej ústavy veľmi zaujímavá, plná ducha znášanlivosti a podriadenosti Kristovi ako hlave cirkvi a poslušnosti Jeho slovu.

Ale či tomu bolo tak vždy?

V roku 1681 sa konal snem v Šoproni, na ktorom boli vydané zákonné články – artikuly, podľa ktorých namiesto odobratých evanjelických chrámov mohli mať naši predkovia v každej stolici len dva chrámy, tzv. artikulárne.

Slnko náboženskej slobody začalo vychádzať až v čase panovania uhorského cisára Jozefa II. Ten vydal rozhodnutie o náboženskej znášanlivosti pod názvom Tolerančný patent. Podľa neho si mohlo 100 evanjelických rodín postaviť kostol, faru i školu. Obsah tolerančného patentu sa naplnil aj v Košiciach.

Stavba kostola začala v roku 1804 a trvalá do roku 1816. Kostol bol postavený podľa projektov J. Kitzlinga, staviteľa Uhorskej stavebnej komory. Oválny pôdorys hlavnej lode chrámu s kupolou, kazetovým stropom a dvomi vežami nad hlavným vstupom do chrámu vytvárajú jedinečné architektonické dielo európskeho, ba i svetového formátu stojí dodnes. V chráme sa nachádza oltár stĺpovej architektúry, ktorý má uprostred obraz na ktorom je modliaceho sa Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade. Za spomenutie iste stojí aj informácia, že evanjelici, prv než si postavili kostol, ktorý stojí dodnes, mali pôvodne v Košiciach tri drevené kostoly troch národnosti, ktoré boli vybudované v cintoríne na Žriedlovej ulici. Tie v roku 1707 požiar silno poškodil a tak boli postavené murované, ktoré slúžili k náboženskému životu až do vybudovania a posvätenia terajšieho chrámu Božieho na Mlynskej ulici.

Tento, zatiaľ jediný evanjelický chrám Boží v Košiciach na Mlynskej ulici, svojím umiestnením patrí do centra historického jadra mesta Košice. Medzi dôležité úlohy v týchto dňoch chceme zaradiť aj budovanie nového zboru a veríme, že raz aj chrámu či modlitebne na sídlisku Terasa, kde by sa tak zrealizovala dávna myšlienka vybudovania ekumenického centra. (Dva chrámy už stoja – rímskokatolícky a gréckokatolícky.)

Terajší duchovný život evanjelického cirkevného zboru v Košiciach je bohato rozvetvený. Zboroví farári Mgr. Samuel Linkesch – senior Košického seniorátu a Mgr. Dušan Havrila – konsenior Košického seniorátu (zástupca moderátora Ekumenického spoločenstva) ako aj sestra kaplánka Mgr. Anna Linkeschová sa so svojimi spolupracovníkmi venujú práci s deťmi, dorastom a mládežou. I v tejto práci môžeme sledovať určité ekumenické prvky, lebo v takmer vo všetkých oblastiach života cirkevného zboru často vidíme prítomnosť bratov a sestier z iných cirkví. V zbore sa venujeme ako strednej tak aj staršej generácii. Intenzívne rozbiehajúca sa práca v Diakonnií má tiež svoju perspektívu. Hudobné skupiny, spevácky zbor s prepojením na študentský spevokol Chorus Commenianus, ktorí tvoria študenti Evanjelického gymnázia J.A. Komenského, (nielen evanjelici a.v.) tvoria obohacujúci prvok nejednej zborovej, gymnáziálnej či ekumenickej akcie. Zúčastnili sa na doterajších ekumenických bohoslužbách na začiatku akademického roka – Veni Sancte. Bohatá činnosť zboru je orientovaná nielen smerom do vnútra zboru, ale aj smerom von.

Vzťah k ekumenickej spolupráci…

Ľudia tvoria spoločenstva. Ľudia tvoria a budujú vzťahy, ktoré môžu mať plytšie i hlbšie korene. Podmienky pre vytváranie vzájomných medziľudských vzťahov môžu byť rôzne. V cirkvách nás však spája určitý model „aby sme sa vzájomne milovali“. To je model, ktorého dôležitou doménou je láska a porozumenie. No hádam ešte iný dôležitý prvok v rámci ekumenických vzťahov hrá svoju dôležitú úlohu – tolerancia. S tou sme začínali budovať naše ekumenické spoločenstvo a tak i vzájomné vzťahy medzi cirkvami, ktoré v mnohých prípadoch prerástli aj do priateľských zväzkov. Máme z toho radosť. Vidíme v tom veľký prínos a vzájomné obohatenie, ak môžeme na poli Cirkvi budovať aj ekumenickú duchovnú jednotu. Musíme však pokorne priznať, že sa ozývajú na takúto spoluprácu aj kritické slová. Tradícia, napäté vzťahy v minulosti, iný politický režim urobili svoje.

Kladiem si s mnohými, pre ekumenické otázky horlivými mojimi priateľmi otázku: Aká je perspektíva ekumenického života v Košiciach? Myslím, že nádejná. Žijem v nádeji, že svetlo vzájomnej úcty, porozumenia a tolerancie bude viac a viac pohlcovať tmu nelásky, neporozumenia a duchovnej diskriminácie. Nech nám v tom Ten, ktorí zjednocuje svojím Duchom pomáha.

Adresa:

Evanielický a.v. cirkevný zbor v Košiciach
Mlynská 23
Tel.fax: 62 202 47

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *