Cirkev bratská

Charakteristika cirkvi

Cirkev bratská je zväzkom samostatných zborov v Slovenskej a v Českej republike. Zbory sú spoločenstvom ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista ako Božieho Syna, ktorý je hlavou cirkvi a ktorý sa svojou obeťou na kríži a vzkriesením stal ich osobným Spasiteľom. Za jediné meradlo a autoritu svojej viery a spôsobu života považujú Sväté Písmo ako Božie slovo, s dobrovoľným záväzkom plnoprávneho členstva v jednotlivých zboroch.

Cirkev bratská patrí medzi malé protestantské cirkvi vyznávačského (evanjelikálneho) typu. Vznikla v druhej polovici 19.storočia z duchovných prebudení a misijnou prácou anglosaských prebudeneckých cirkví. Hlási sa k starokresťanským vyznaniam viery, k duchovným odkazom českej a svetovej reformácie. V svetovej reformácii je to vyzdvihnutie nášho spasenia jedine vierou v Ježiša Krista podľa Svätého Písma. V českej reformácii podľa Jednoty Bratrské s dôrazom na opravdivý kresťanský život, s dôslednou disciplínou nad svojimi členmi v svetle Biblie ako službou členom k sebapoznávaniu a k naprávaniu zo svojho blúdenia. V Cirkvi bratskej vyznávame vieru v jednu všeobecnú apoštolskú cirkev. Nepovažujeme svoju cirkev za jedine správnu a dokonalú. Naopak, chceme sa učiť lepšej poslušnosti a nasledovaniu Pána Cirkvi aj od iných cirkví.

Na Slovensku vznikli prvé zbory Cirkvi bratskej v Prešove (1923) a v Bratislave (1926). Vznik nášho zboru v Košiciach zapadá do rámca duchovnej práce v Prešove. Na vznik samostatného zboru v Prešove mali v tom čase vplyv tri faktory. Bola to misijná práca Cirkvi bratskej, ďalej pôsobenie „Modrého kríža“ ako misijného spolku Evanjelickej cirkvi aug. vyznania a návrat duchovne prebudených jednotlivcov z USA. V Košiciach bol ustanovený Zbor Cirkvi bratskej v r. 1992 vyčlenením sa už existujúcej filiálky z materského zboru v Prešove.

Základným spoločenstvom v Cirkvi bratskej (CB) je zbor. Zbory riadia spoločnou ústavou, vyznaním viery, vnútrocirkevným poriadkom s kongregačno – presbyterným usporiadaním a uzneseniami cirkevnej konferencie, ktorej sa zúčastňujú zástupcovia jednotlivých zborov delegovaní členským zhromaždením jednotlivých zborov.

Celocirkevná konferencia má rozhodujúcu právomoc vo veciach vieroučných, mravoučných, koncepčne teologických a vyučujúcich, organizačných, riadiacich a hospodárskych. V dobe medzi konferenciami vykonáva dozor nad cirkvou Rada Cirkvi bratskej na čele s jej predsedom, tajomníkom, hospodárom a jej ďalšími členmi.

Cirkev bratská má dve sviatosti: sviatosť Večere Pánovej (Eucharistia) a sviatosť krstu. Sviatosť krstu sa vysluhuje predovšetkým pri prijímaní nových členov na vyznanie viery, alebo aj novorodencom, na požiadanie veriacich rodičov – členov CB. V cirkvi je bežnou praxou požehnávanie novonarodených detí. U osôb pokrstených v iných kresťanských cirkvách sa tento krst uznáva ako platný i pre členstvo v CB. Sviatosť sv. Večere Pánovej sa vysluhuje pod spôsobom chleba a vína veriacim členom zboru, prípadne iným veriacim pokiaľ o to požiadajú. Dôležitým rysom Cirkvi bratskej je vykonávanie kázne v cirkvi.

K pravidelným stretnutiam zboru patrí nedeľné stretávanie sa k zvestovaniu Božieho slova, raz mesačne je veriacim vysluhovaná Večera Pánova. V týždni sa koná biblické vyučovanie veriacich k prehĺbeniu biblického poznania, stretávanie mládeže, tiež nedeľná škola pre deti a dorast. Na pôde nášho zboru sa venujeme práci s mladými rodinami. Stretnutia sa konajú pravidelne raz v mesiaci. Tieto sú vždy tematicky zamerané – jednak na manželské vzťahy, ale aj na zdravé vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Zbor sa venuje tiež pastoračnej práci, hlavne vzťahom ku starším ľuďom. Zabezpečujeme ich pravidelný dovoz a odvoz na spoločné bohoslužby. Kazateľ zboru sa venuje pravidelne raz týždenne väzňom na oddelení výchovno-nápravného zariadenia v Košiciach.

Aktivity

Osobitosťou nášho zboru je Klub rómskych detí pri našom zbore, kde sa týždenne stretáva pravidelne okolo 40 rómskych detí k spoločným hrám, vedeniu k zmyslu života a morálnym hodnotám, čerpaným z kresťanstva. Počas leta organizujeme s nimi týždenný letný pobyt v prírode. Táto práca vznikla na pôde nášho zboru pred 6 rokmi.

Ekumenizmus

K spoločnému životu medzi cirkvami prispieva pracovné pole Ekumeny, ktoré vytvára priestor pre rozhovor k vzájomnému obohateniu a odbúravaniu predsudkov nahromadených z minulosti. Vyžaduje si to veľa trpezlivosti, otvorenosti a dobrej vôle. Nejde len o naše ľudské dohovorenie sa , ale o zápas podriaďovania sa Ježišovi Kristovi ako jedinej Hlave Cirkvi, o presadenie jeho práva a nárokov na nás. Zodpovednosť pred Pánom nás vedie, aby všetko bolo skúmané vo svetle ducha Písma, ducha pravdy, lebo tak sa otvárame pre pôsobenie Ducha svätého, ktorý nás vedie do jednoty s Kristom. Chceme sa od iných učiť, ale tiež sami prispievať k tomu, aby sme lepšie zachovávali všetko, čo nám prikázal náš Pán.

Adresa:

Kováčska 31, Košice

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *