Gréckokatolícka cirkev

Charakteristika cirkvi

Patrí do skupiny tých cirkví, ktoré svojou vierou v Trojosobného Boha zjavujúceho sa v obraze milujúceho Otca, darujúceho nám svojho Syna, Ježiša Krista, zachraňujúceho nás pred hriechom a jeho dôsledkami mocou svojho Ducha, pečaťou svojej lásky, patrí do lona prvotnej, apoštolskej a katolíckej (všeobecnej) cirkvi. Avšak na rozdiel od svojej „sestry“ – Rímskokatolíckej cirkvi sa hlási k byzantskej liturgickej tradícii, ktorej kultúra sa v podstatnej miere premieta navonok v celom jej vonkajšom kulte.

Jej obrady, ktorými navonok prezentuje svoj vzťah k Bohu majú svoje korene v ranokresťanských dobách, v prvotnej cirkvi, ktorá žila v Antiochii a Jeruzaleme. Tento spôsob Božieho kultu spolu so Zjavením, ktoré nám pomohlo spoznať Boha k nám priniesli z Byzancie slovanskí vierozvestcovia svätí Cyril a Metod. Naša cirkev sa cíti byť kontinuátorkou tejto byzantskej misie na Slovensku nielen vieroukou, ale aj kultom. Gréckokatolíci v Košiciach majú svoje centrum na Moyzesovej ul. v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky. Jeho základný kameň bol posvätený 25.4.1882. Teda bezmála l50 rokov majú gréckokatolíci v Košiciach svoju svätyňu. No za ten čas vyrástla nie len materiálne, ale i duchovne.

Farská kronika s úctou spomína veľké útrapy, čo museli gréckokatolíci prekonať, kým postavili chrám na pozemku, ktorý ako „prvý za hradbami mesta“ bol miestom, kde v 14. storočí pretekalo rameno rieky Hornád. Po desaťročiach počiatočného rozvoja a rastu prišlo obdobie, ktoré preskúšalo pevnosť vytrvalosti vo viere našich otcov.

Roky 1950-1968 boli poznačené prenasledovaním našej cirkvi zo strany politickej moci, ktoré malo za cieľ jej úplnú likvidáciu. Dňa 28.4. 1950 úradná moc zrušila Gréckokatolícku cirkev, čo ju, ako sa neskôr ukázalo, pomohlo vnútorne zoceliť.

Roku 1968 sa znovu obnovila činnosť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Bola to príležitosť na opätovný rozvoj jej aktivít, spomedzi ktorých je potrebné spomenúť rozvoj náboženského vzdelania, vytvorením rozličných spôsobov farskej katechézy, ktorá je základom pre harmonický rozvoj celého človeka. Ďalej, práca s deťmi a mládežou, ktorá sa upevňuje prostredníctvom detských letných táborov, súťaží, turnajov, konaných v duchu zásad našej viery. Aj na poli nábožensko-kultúrnom je badateľná aktivita najmä našich speváckych zborov v Košiciach – Zboru sv. Cyrila a Metoda a mládežníckeho Zboru Presvätej Bohorodičky, ktoré účinkujú na rozličných slávnostiach a podujatiach.

Aktivitu gréckokatolíckej cirkvi by sme mohli charakterizovať ako snahu zachytiť človeka v celom jeho rozmere a orientovať na hodnoty, ktoré nám ako jediné dokonalé predkladá náš Boh. No nie iba to. Na základe poslania, ktoré naša cirkev dostala od Boha, pomáha každému aplikovať hodnoty ducha do svojho života prostredníctvom sviatostnej praxe, a to je najdôležitejšia aktivita.

Ďalšia etapa v rozvoji Gréckokatolíckej cirkvi sa začala 21.2.1997, keď sa Košice stali sídlom Apoštolského exarchátu. Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky sa stal sídelným chrámom prvého apoštolského exarchu – biskupa Milana Chautura, ktorý si za jednu z hlavných úloh vytýčil liturgickú obnovu. Treba nanovo obrátila pohľad k východným tradíciám ako k prameňom, z ktorých môžeme načerpať silu a nadšenie do budúcnosti. Zriadenie Apoštolského exarchátu je výrazom životaschopnosti a dynamizmu gréckokatolíckeho cirkevného spoločenstva a vytvára predpoklady pre ďalší inštitucionálny rast našej Gréckokatolíckej cirkvi.

Ekumenizmus

Keďže naša cirkev nie je v Košiciach jedinou hlásateľkou radostnej zvesti o spáse pre človeka, chce pomáhať aj všetkým ľuďom dobrej vôle z iných cirkví vytváraním jednoty a bratského uznania práce tých, ktorí sa snažia o naplnenie nášho života pravými duchovnými hodnotami. Preto od zrodu Ekumenického spoločenstva v Košiciach patrí k jeho členom a zapája sa do všetkých podujatí, konaných v ekumenickom duchu. Robí tak vo vedomí zodpovednosti za splnenie úlohy, ktorú Ježiš Kristus zveril svojim apoštolom – prvotnej cirkvi krátko pred svojím ukrižovaním slovami: „Aby všetci boli jedno…“

Adresa:

Moyzesova 40, Košice

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *