Rímskokatolícka cirkev

Charakteristika

Cirkev je Božím ľudom, Kristovým mystickým telom, chrámom Ducha Svätého. Základnou jednotkou Cirkvi je farnosť.

„Farnosť je spoločenstvo veriacich, natrvalo ustanovené v partikulárnej cirkvi, o ktoré pastoračná starostlivosť je pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi“ (Kódex kánonického práva 1983, k. 515).

Písomný dokument Jágerskej kapituly svedčí o existencii Farnosti sv. Alžbety s farským kostolom v Košiciach už v roku 1230. Na mieste staršieho kostola vyrástol Dóm, zasvätený tej istej svätici Alžbete Uhorskej. V roku 1804 bolo zriadené košické biskupstvo. Dovtedy jeho územie patrilo do jágerského biskupstva. Pri vzniku biskupstva farský chrám – Dóm sv. Alžbety sa stal aj katedrálnym chrámom.

Košice boli dlho jedinou katolíckou košickou farnosťou. V roku 1940 bola zriadená farnosť na Juhu, po roku 1990 nový biskup zriadil sídliskové farnosti: na Terase, na Furči, Nad jazerom, na sídlisku Ťahanovce a na sídlisku KVP. Všetky tvoria – aj s viacerými blízkymi farnosťami „medzičlánok“ medzi biskupstvom a farnosťou Dekanát Košice – Mesto. Patria k najväčším farnostiam diecézy (od roku 1995 arcidiecézy alebo arcibiskupstva), napr. Farnosť sv. Alžbety má 23 500 farníkov. Na území farnosti sú štyri filiálne kostoly, okrem tých aj seminárny kostol a tri rehoľné kostoly.

O Farnosť sv. Alžbety sa stará farár, ktorý je zároveň košickým dekanom, teraz má šesť kaplánov a jedného stáleho diakona. Vo farnosti rozličné služby vykonávajú laickí pracovníci: na farskom úrade, v školách (katechéti a katechétky), rozdávatelia sv. prijímania, a pri správe farnosti zvlášť pomáhajú členovia farskej pastoračnej rady a farskej ekonomickej rady.

V susedstve fary sídli a pracuje hlava arcidiecézy arcibiskup – metropolita Mons. Alojz Tkáč a jeho pomocný biskup a generálny vikár Mons. Bernard Bober. Sú tu úrady: kancelária arcibiskupstva, metropolitný súd, katechetické stredisko, cirkevný školský úrad, archív, charita a ekonomické oddelenie.

Na území najstaršej farnosti sa nachádza aj kňazský seminár a teologický inštitút, liturgický inštitút, inštitút rodiny, metropolitná kapitula, univerzitné pastoračné centrum s duchovnou starostlivosťou o univerzitnú mládež, rehoľné mužské aj ženské spoločenstvá, ktoré pracujú na poli katechézy, v sociálnej a charitatívnej sfére a kultúrna ustanovizeň Slovenský katolícky kruh, v ktorom cvičia aj vystupujú hudobníci a speváci, konajú sa prednášky pre záujemcov z oblasti filozofie, biblika, teológie a sociológie. V budove kňazského seminára má svoje sídlo aj Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností mesta Košice.

Duchovnou bránou do farnosti aj do Cirkvi je krst. Môžu ho prijať deti i nepokrstení dospelí. Deti krstíme vtedy, keď je zaručený aj rast v krstnej viere. Bežne túto záruku dávajú rodičia – žiadatelia krstu detí. Dospievajúci a dospelí sa pripravujú na prijatie sviatostí: krstu, birmovania a Eucharistie počas dvojročného katechumenátu.

Najčastejšou príležitosťou pre stretnutie farníkov je nedeľná (a sviatočná) sv. omša, v ktorej sa nám dostáva dvojaký „chlieb“: Božie slovo a Božie telo.

Na ceste neustálej duchovnej obnovy je výbornou pomocou sviatosť pokánia – sviatosť odpustenia hriechov, ktorú možno prijať v ktorýkoľvek deň týždňa.

Kristus vo sviatosti pomazania chorých ponúka svoju pomoc nemocným a stáva sa im spoločníkom na ceste utrpenia. Tú sviatosť možno prijať v chorobe doma alebo v nemocnici; ba aj v kostole, napr. pri jej spoločnom vyslúžení pre chodiacich starých a chorých.

Aktivity

Každoročne v katedrále sú vysviacky diakonov a kňazov, a to po skončení šesťročnej prípravy v kňazskom seminári a na teologických štúdiách.

„Vysviacka“ na manželov sa uskutočňuje prijatím sviatosti manželstva, ktoré je celoživotným darovaním sa muža a ženy, povolaných k budovaniu rodinného spoločenstva. Bezprostrednú – náukovú prípravu si robia na „škole snúbencov“, ktorú v čase dvoch mesiacov si koná skupinka snúbencov pod vedením kňaza, skúseného manželského páru, lekára a psychológa.

Duchovný rast farnosti napomáhajú aj občasné misie, farské duchovné obnovy, duchovné cvičenia jednotlivcov a rodín, charitatívna služba núdznym, pobožnosti, prednášky, púte a pod.

Mládež má svoje týždenné mládežnícke omše, mládežnícke akadémie, niektorí sa venujú skautingu; ľúbym umeleckým telesom je spevácky zbor katedrály Zbor sv. Cecílie.

Ekumenizmus

Farnosť sa vzmáha aj na ceste ekumenického dialógu a zúčastňuje sa aktivít, ktoré sa už stali v našom meste tradíciou. Sú to: Ekumenická bohoslužba slova v januári, Pašiový sprievod na Veľký piatok, Ďakovná bohoslužba slova za úrodu, Veni Sancte pre univerzity, Festival sakrálneho umenia a ekumenický program prípravy na Vianoce.

Nech dá Pán, aby sa farnosti ešte viac vzmáhali na Božiu slávu a na osoh ľuďom. A spoločné akcie kresťanov zo všetkých cirkví, ktoré tu žijú, nech sú účinným prostriedkom evanjelizácie a zveľadenia pokoja a duchovných hodnôt obyvateľov Košíc aj okolia.

Adresa:

Hlavná 28, Košice

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *