Teologická fakulta

Charakteristika

Kňazské semináre a teologické školstvo katolíckej cirkvi sú stredobodom jej pozornosti od ich záväzného zavedenie po Tridentskom koncile. Cirkev si ich neustále usmerňuje náukou Otcov, koncilov, biskupských synod a dokumentmi Kongregácie pre katolícku výchovu.

Hlboké odôvodnenie tejto starostlivosti nájdeme v evanjeliu – Pán Dvanástim, ktorých osobne povolal na zvláštnu službu, vyhradil dôverný a dlhý čas, aby žili s ním. Museli sa odpútať od rodiny, od každodennej práce i od najmocnejších citových zväzkov. Táto škola z jednoduchých rybárov vyformovala apoštolov, schopných a ochotných ísť do celého sveta, žiť nie sebe, ale iným. Nič nežiadať a dať všetko, i vlastný život.

Azda najkrajšie slová o seminári vyslovil pápež Ján Pavol II vo svojom dokumente Pastores dabo vobis, kde označuje seminár ako svojské pokračovanie spoločenstva apoštolov zhromaždených okolo Ježiša v Cirkvi. Seminarista je dospelým mužom, ktorý sa dáva Kristovi, aby ho formoval na apoštola. Biskup je zárukou tohto procesu, volí si na dosiahnutie tohto cieľa spolupracovníkov. Potrebné je spoločne vytvorené ovzdušie priateľstva a vzájomnej dôvery na základe spoluzodpovednosti. Služba v Cirkvi má kolegiálny, nie individualistický ráz. Pán totiž vybral a ustanovil apoštolov i učeníkov spoločne a ich vzájomná láska je rozpoznávacím znamením, že sú Jeho učeníkmi.

V našej dobe nastupujúcej globalizácie vyvstáva otázka prežitia ďalších rokov a storočí. Vedci a pracovníci univerzít a vedeckých ústavov odhaľujú stále nové zákonitosti, pravdy, poznatky. Ale aby ľudstvo prežilo ďalšie storočia, samotný pokrok a rozvoj nestačí. Potrebujeme celkom nové myšlienky, myšlienky, ktoré zhrnú a doplnia doteraz objavené čiastočné pravdy, potrebujeme univerzálnu Myšlienku, potrebujeme Božie slovo. Spoločnosť je potrebné neustále obnovovať skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Potrebujeme ľudí, ktorí Slovo prijímajú, žijú, chápu a šíria tak intenzívne, že oslovujú, ovplyvňujú, zjednocujú ľudí do spoločenstva. Spoločné svedectvo kresťanov má vážnosť a je príťažlivé. Veľké ciele, veľké úlohy. Naše ľudské slová a ľudské úsilie nevystačuje. Nechajme hovoriť Božie slovo samotné: A vzbudím im pastierov, ktorí ich budú pásť (Iz 3,4). Všetci budú mať jedného pastiera. Budú kráčať podľa mojich výrokov, budú zachovávať moje nariadenia a budú ich prevádzať. (Ez 37,24).

Semináre sú konštituované aj danou spoločnosťou – seminaristi i predstavení z nej prichádzajú a pre službu konkrétnej spoločnosti sa pripravujú. Musia chápať znamenia časov a naučiť sa reagovať na ne. Ako i Slovo sa vtelilo v danej dobe, v danej kultúre, prijalo ich a prispôsobilo sa im. Ako to vyjadril sv. Pavol stal sa nám podobný vo všetkom, okrem hriechu. Seminár sa v každej dobe snažil zžiť a spojiť s ľuďmi svojej doby a vnímať znamenia časov – radosti i nádeje, žalosti a úzkosti ľudskej rodiny. Modlitby a spolupráca na obnove jednoty medzi všetkými kresťanmi – ekumenizmus – patrí k nádejam veriacich všetkých cirkví. Má svoje miesto i na teologických fakultách a inštitútoch. Preto sme radi, že náš Teologický inštitút je so súhlasom miestneho biskupa a dekana bohosloveckej fakulty členom Ekumenického spoločenstva Košice.

Adresa:

Hlavná 91, Košice

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *