Židovská náboženská obec

Pohľad do dejín

Dejiny židovstva v Košiciach sú neoddeliteľnou súčasťou dejín mesta. Po dlhoročných snahách o legalizáciu postavenia židov bol v roku 1840 prijatý zákon, ktorý povolil usadzovanie sa židov v slobodných kráľovských mestách. Od roku 1841 sa postupne v meste usadzovali židovské rodiny, ktorí tu legálne žili, pracovali a tvorili. Rast tejto populácie bol výsledkom predovšetkým imigrácie a židovská komunita už v roku 1842 začala vytvárať svoje základné inštitúcie ako je modlitebňa a cintorín. Postupne ortodoxná komunita budovala všetky potrebné inštitúcie k náboženskému životu ako je synagóga, židovská škola, rituálna kúpeľ, rituálna kuchyňa, úrady ako aj voľbu rabína a ostatných náboženských činiteľov. Židia sa zapájali aj do spoločenského života v meste a stávali sa postupne členmi a funkcionármi v každom význačnejšom spolku. Židovstvo prešlo takým vývojom, ktorý zmenil ich právne postavenie, profesionálnu štruktúru aj kultúrne zvyky. Stali sa integračnou súčasťou vývoja dejín mesta Košice. Zásluhou židovskej komunity vzniklo v meste niekoľko synagóg a iných stavieb, ktoré sa využívali na náboženské a kultúrno – spoločenské účely až do tragických udalostí štyridsiatych rokov 20. storočia.

Najtragickejšie obdobie židovských dejín postihlo aj Košice a to v období od 16. mája do 5. júna 1944, kedy v štyroch transportoch boli odvlečení v nákladných vagónoch do Oswienčina a iných koncentračných táborov všetci príslušníci židovskej komunity mesta a odkiaľ sa po vojne už nikdy nevrátilo okolo 12 000 židovských obyvateľov. Takto prišlo mesto prakticky o celú židovskú komunitu.

Po II. svet. vojne a v období totalitného komunistického režimu došlo k výraznému úpadku náboženského života v Košiciach. Niektoré synagógy a iné budovy boli využívané štátom na iné účely ako pôvodne a boli časom totálne zdevastované. Nastal takmer úplný útlm náboženského vzdelávania, kultúrneho, spoločenského a náboženského života.

Po zmene režimu v roku 1990 nastala určitá renesancia židovského života v Košiciach. Mnohí ľudia sa začali hlásiť k svojim predkom, hľadali svoje korene a stávali sa členmi našej obce. Prevažne stredná generácia, ktorá nemala absolútne možnosť poznať židovské tradície sa začala o nich zaujímať, začala sa stretávať v priestoroch obce a spoznávať zvyky a tradície nášho náboženstva.

Po roku 1990 sa obnovilo vedenie ŽNO v Košiciach, do vedenia sa dostali mladší ľudia, ktorí majú záujem pokračovať v tradíciách našich predkov.

Aktivity

V súčasnosti vedenie ŽNO v Košiciach zaoberá jednak náboženskou aktivitou, za ktoré zodpovedá rabín obce, v jeho neprítomnosti duchovný obce a jednak aktivitami sociálno – zdravotnými a kultúrno – spoločenskými. Ide predovšetkým o starostlivosť o starých členov obce, ktorí prežili útrapy holokaustu, zabezpečenie zdravotného dozoru, zabezpečenie stravy z rituálnej kuchyne obce, pre nevládnych aj s dovozom stravy domov. Potom je to klubová činnosť pre starších a najnovšie aj vybudovanie dennej opatrovateľskej služby v priestoroch našej obce. Aktívne pracuje i klub mladých pri ŽNO, ktorý vyvíja aktivitu rôznymi smermi v spojitosti s našimi tradíciami. Medzi mladými dievčatami dobre funguje tanečná skupina Bat Jam, ktorá je zameraná na izraelské tance. Veľmi aktívna je ženská organizácia Ester, ktorá taktiež podporuje zachovanie našich tradícii, uskutočňuje tzv. šabatové večery, spolu s mládežou, ale aj iné celospoločenské akcie ako je napr. Deň zeme a pod. Uskutočňujeme výučbu hebrejčiny pre mladšiu a strednú generáciu aj pre záujemcov mimo našej obce.

ŽNO v Košiciach sa aktívne zapája aj do ekumenických aktivít v našom meste. Zástupca ŽNO je členom Ekumenického spoločenstva (v Štatúte ES definovaný ako pozorovateľ) od jeho vzniku a ŽNO sa zapája predovšetkým do ekumenických bohoslužieb, ktoré sa uskutočňujú v priestoroch Domu umenia. Taktiež aktívne prispieva do kultúrneho programu Festivalu sakrálneho umenia v meste, resp. zúčastňuje sa iných ekumenických aktivít, ktoré sa nepriečia s tradíciami a zvykmi nášho náboženstva. Význam účasti ŽNO v Ekumenickom spoločenstve vidíme predovšetkým vo vzájomnej tolerancii jednotlivých cirkví a náboženských spoločností, vo vzájomnom poznávaní sa pri uctievaní jediného Boha a taktiež v prezentácii malého, ale historicky významného náboženského spoločenstva v našom meste.

Adresa:

Zvonárska 5, Košice

Čas konania bohoslužieb:

Piatok: 18.00
Sobota: 8:30
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *