Bratská jednota baptistov

Charakteristika cirkvi

Bratská jednota baptistov je cirkev, v ktorej kresťania na základe Písma a pod vedením Ducha svätého uverili v Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Na vyznanie tejto viery boli pokrstení ponorením, žijú v spoločenstve samosprávnych zborov, združených do jednôt za účelom spolupráce a vzájomnej pomoci usilujúc sa zachovávať príkazy Písma, týkajúce sa života a poslania veriacich ľudí.

Zbory na Slovensku tvoria zväz Bratskej jednoty baptistov, ktorá je členom Európskej baptistickej federácie a Svetového zväzu baptistov. Zriadenie týchto zväzov je prísne kongregačné, to znamená, že zbory sú autonómne a svojprávne vo veciach duchovného i pozemského života.

Baptisti majú veľa spoločného so všetkými kresťanskými cirkvami. Veria v autoritu Písma svätého a hlásia sa k Apoštolskému vyznaniu viery. Ako všetky kresťanské cirkvi vykonávajú krst a Večeru Pánovu, hoci v chápaní i spôsobe ich vysluhovania sú určité rozdiely. Zdôrazňujú najmä osobnú vieru v Pána Ježiša Krista ako Spasiteľa a Pána. Baptisti veria, že nikto – ani cirkev, ani štát, ani ktokoľvek iný nemá právo ovplyvňovať a nemá ani možnosť sprostredkovať osobný vzťah veriaceho k Bohu, ku ktorému smie každý, kto hľadá, pristupovať skrze Ježiša Krista. Túto výsadu baptisti nazývajú „všeobecným kňazstvom“.

Baptisti odvodzujú svoj pôvod z troch koreňov. Niektorí sa pokladajú za priamych dedičov anabaptistického hnutia rozšíreného v Európe po roku 1525 súčasne s luterskou a kalvínskou reformáciou. No baptisti na Slovensku nemajú priamu nadväznosť na toto hnutie. Iní sa hlásia k tradícii starej Jednoty bratskej. No väčšina odvodzuje svoj pôvod od prvého baptistického cirkevného zboru v Európe, založeného roku 1609 v Amsterdame. Na Slovensku sa dozvedáme o prvom zhromaždení „vo viere pokrstených kresťanov“ v roku 1876 na Spiši.

Meno „baptisti“ býva niekedy príčinou nedorozumení. Nevybrali si ho sami. Dali im ho iní, aby ním vystihli – podľa svojho názoru – ich najpríznačnejšiu črtu. Menom baptisti boli tak označení kresťania, ktorí prijali krst ponorením v dospelom veku. Toto pomenovanie, pravda, nevystihuje to, na čo baptisti dávajú hlavný dôraz, totiž na znovuzrodenie a osobnú vieru v Pána Ježiša Krista. Krst je potom – okrem iného – aktom vyznania tejto viery.

Aktivity

Bratská jednota baptistov koná bohoslužby každú nedeľu ráno a večer, kedy raz mesačne je veriacim vysluhovaná Večera Pánova (Eucharistia). Uprostred týždňa prebiehajú biblické hodiny pre hlbšie štúdium Písma. Z bežných aktivít je to aj raz týždenné stretávanie mládeže, či klubová činnosť pre deti, nedeľné školy pre deti a dorast.

K ďalším aktivitám patria pravidelné návštevy miestneho košického Nápravno-výchovného ústavu misijnými pracovníkmi cirkvi. Ďalej vianočné, či veľkonočné koncerty konané nie len v tomto väzenskom zariadení, ale aj v Ústave pre postihnutých na Opátskom, či Domove dôchodcov v Barci a na Garbiarskej ulici. V rámci našich možností sme piesňou a slovom slúžievali aj v niekoľkých košických kasárňach. V súčasnosti sme začali misiu s rómskymi dievčatami na Luníku IX.

Ekumenizmus

Baptisti si neprivlastňujú právo „mať pravdu“. Pravda je priveľká, než aby ju mohol obsiahnuť jedinec alebo skupina jedincov. Preto s radosťou podávame ruky k spolupráci iným kresťanom, ktorí zdôrazňujú iné aspekty Kristovej pravdy. Mnohé baptistické Jednoty sú členmi Svetovej rady cirkví, alebo členmi ekumenických rád vo svojich krajinách. Nevyhýbajú sa ekumenickej práci, ale nezľavujú zo svojich zásad. Chcú byť prínosom do pokladnice ekumeny. Baptisti chcú byť otvorení, no nie vždy je to jednoduché. Ekumena má budúcnosť len pod krížom Kristovým; ak by sme ho minuli, potom ak by akokoľvek dobre organizovane fungovala, nemá nádej na to, aby mohla splniť svoje poslanie. Chceme sa s kresťanmi z najrôznejších konfesií modliť a zápasiť za ohrozený svet, za prebudenie a presadenie Božieho kráľovstva medzi nami. Sme zajedno s tými, ktorí vyznávajú Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a spolu s nimi sme spojení putom lásky. Sme však rozhodnutí stáť na pozíciách Písma svätého tak, ako mu porozumeli naši otcovia viery a my sme túto ich pochodeň prijali a chceme ju niesť za všetkých okolností ďalej. Pri rozhovoroch s inými kresťanmi na akejkoľvek úrovni sme rozhodnutí brať za normu našich vzťahov Písmo sväté. Norma Písma je miesto, kde sa môžeme dohodnúť s tými, ktorí sú z iných kresťanských konfesií.

Adresa:

Jesenského 17, Košice

Apoštolská cirkev

Charakteristika cirkvi

Apoštolská cirkev na Slovensku (ACS) je cirkev s kongregačno – presbyteriálnym zriadením. Základnou jednotkou cirkvi je zbor, ktorý spravuje zborová rada. Cirkev ako celok je spravovaná uzneseniami celocirkevnej konferencie. Predstaviteľom cirkvi je biskup, ktorý je oprávnený rokovať v jej mene.

Apoštolská cirkev je súčasťou celosvetovej rodiny zborov Assemblies of God.

Cirkev vníma svoje poslanie ako oslavu Boha, zvestovanie evanjelia, výchovu učeníkov a praktickú službu milosrdenstva ľuďom odkázaným na pomoc. Svojich členov vychováva k aktívnemu cirkevnému a občianskemu životu. Kladie dôraz na Kristovo panstvo, znovuzrodenie, krst vodou a Duchom svätým, všeobecné kňazstvo veriacich a na záväzné nasledovanie Krista.

Historické začiatky zboru

Základy zboru Apoštolskej cirkvi v Košiciach siahajú do päťdesiatych rokov, kedy sa časť repatriantov z južných Čiech, Rumunska a Maďarska presťahovali na Pereš a do blízkeho okolia. Veriaci sa v tomto čase schádzali v priestoroch horárne a po domoch. Napriek zákazu výstavby v mestskej časti Pereš povolili cirkevné odbory výstavbu modlitebne. Jej slávnostné otvorenie bolo 7.10.1977. V tomto období bol napriek tvrdému komunistickému režimu zbor zvlášť aktívny v misijnej a evanjelizačnej práci a neustále sa rozrastal. Po roku 1989 sa zbor aklimatizoval do nových podmienok spoločnosti. Svojou zodpovednosťou podľa zásad Písma Svätého sa postavil do potrieb mesta a novej rozvíjajúcej sa spoločnosti kázaním evanjelia a tiež v sociálnej službe. Zbor slúžiaci v nových dimenziách si začal prenajímať priestory SOU dopravného na Moldavskej ceste. V nedeľu, 24.5.1992, sme na tomto mieste mali prvé bohoslužby. Bol to v podstate prechod z Pereša do centra mesta.

Mládež

Mládež pri zbore ACS – Košice je spoločenstvo mladých veriacich ľudí, ktorí sa rozhodli žiť v zbore podľa princípov Písma Svätého. Každý týždeň, spravidla v utorok, má vlastné bohoslužby, ale takisto organizuje spoločné výlety, letné tábory, pouličné evanjelizácie a rôzne iné aktivity, ktoré podporujú mladých ľudí pri ich rozvoji v osobnom živote, rodine, škole či zamestnaní.

Rodiny

Zbor venuje pozornosť budovaniu zdravých rodín. Okrem systematickej práce v zbore organizujeme pravidelné letné rodinné tábory, na ktorých umožňujeme účasť aj pre problémové a sociálne slabé rodiny mimo zboru. Neoddeliteľnou súčasťou zborových aktivít je aj starostlivosť a práca s deťmi z rodín. Do tejto starostlivosti sú zahrnuté deti predškolského až stredoškolského veku.

Výchova učeníkov

Zbor spravuje vlastnú trojročnú biblickú školu, ktorá nevedie študentov len k formálnemu kresťanstvu, ale ku skutočne úprimnému nasledovaniu Ježiša Krista. Osnovou štúdia v prvom ročníku je získavanie základov kresťanského života, v druhom ročníku štúdium pozadia Nového zákona a v treťom ročníku štúdium pozadia Starého zákona, finálna profilácia a príprava učeníkov na praktickú službu v zbore.

Aktivity zboru

Zbor je od r. 1997 zriaďovateľom Domova sociálnej starostlivosti „Bétel“. Zariadenie ústavného charakteru poskytuje služby pre mentálne a fyzicky postihnutých dospelých ľudí s kapacitou 10 miest s celoročným aj týždenným pobytom.

Zbor je mimoriadne činný v umeleckej a predovšetkým v hudobnej oblasti. V rámci zboru fungujú medzi inými hudobnými telesami skupiny Tretí Deň, Priatelia, Filadelfia, New generation, Kings, spevokol a Prelom. V mediálnych aktivitách zboru pracujú zakladatelia združenia Art Focus, ktoré pomáha schopným kresťanským umelcom z celého Slovenska pri šírení posolstva evanjelia v médiách.

Zbor má pozitívny postoj k rómskemu etniku v meste. Aj z toho dôvodu sme usporiadali stanové misie na jednotlivých sídliskách, ktoré oslovili značnú časť Rómov. Začali sme vyučovať spolupracovníkov z ich vlastných radov, čo sa nám aj z Božej milosti aj podarilo. Niektorí z nich už absolvovali biblickú školu a školu zakladania zborov. Rómski bratia a sestry sa zúčastňujú našich pravidelných bohoslužieb a okrem toho majú stretnutia v domácich skupinkách. Títo bratia a sestry veľmi aktívne pracujú s deťmi na sídlisku Luník IX., v centre a v ďalších častiach mesta.

Ďalšou z aktivít je osvetová činnosť na stredných školách s organizáciou ACET (AIDS, Care, Education, Training), ktorá sa zaoberá ľuďmi chorými na AIDS a prevenciou na školách.

Väzenská práca funguje pri našom zbore od roku 1991 vo VNÚ Košice – Šaca, kde tím členov AC pravidelne pracuje v duchovnej a pastoračnej oblasti.

Okrem duchovných aktivít zbor stavia stavbu Kresťanského centra Apoštolskej cirkvi na Bratislavskej ulici. Táto stavba nie je len klasickým chrámom, ale viacúčelovým objektom, ktorý zahŕňa priestor pre 900 ľudí, obradnú sieň, učebné priestory pre vyučovanie jazykov a hudobníkov, priestory pre charitu a čajovňu pre verejnosť. Veríme, že toto centrum prispeje k duchovnému a kultúrnemu rozvoju mesta.

Vzťah k ekumene

Ekumena pre Apoštolskú cirkev znamená, že Kristovu Cirkev tvoria všetci ľudia z jednotlivých denominácií, ktorí vyznávajú Ježiša ako svojho osobného Pána a Spasiteľa. Zbor Apoštolskej cirkvi v Košiciach je členom Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta Košice a aktívne sa podieľa na jeho jednotlivých aktivitách. Ako zbor považujeme priateľskú atmosféru medzi jednotlivými cirkvami za Božiu priazeň v tomto meste.

Adresa:

Apoštolská cirkev, zbor Košice
Werferova 1
040 11, Košice