Svetový deň modlitieb 2021 za krajinu Vanuatu

Svetový deň modlitieb (SDM), svetové ekumenické hnutie, píše svoju históriu od roku 1887. Kresťanské ženy v USA v snahe pomôcť prichádzajúcim imigrantom sa spojili v modlitbe a v praktickej pomoci. Táto myšlienka nezištnej pomoci oslovila mnohých kresťanov na celom svete. Každý rok viac ako v 170 krajinách sa ľudia dobrej vôle oboznamujú so životom a problémami inej krajiny sveta. Bohoslužbu pripravujú kresťanské ženy tej krajiny, za ktorú sa potom modlia spoločne muži, ženy, deti na celom svete. Je úžasné, že v prvý marcový piatok sa svet spája v prosbách za vybranú krajinu.

Na Slovensku, v rôznych mestách, slávia kresťanské ženy Svetový deň modlitieb od roku 1989 ako ekumenickú slávnosť za účasti deviatich kresťanských cirkví.

Tento rok pripravili bohoslužbu kresťanské ženy zo súostrovia Vanuatu na tému: „Stavajte svoj dom na pevnom základe!“ V súčasnej situácii vo svete je téma viac ako aktuálna. Pevným základom pre človeka je Ježiš Kristus a Jeho učenie, ktoré nájdeme vo Svätom písme. „Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa neostal v tmách“ (Jn 12, 46).

Na Slovensku sa pre zhoršenú pandemickú situáciu nemôžu sláviť bohoslužby SDM.

Slovenský výbor SDM pozýva na živý prenos ekumenickej bohoslužby z Cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov v Bratislave – Palisádach

v piatok 5.3.2021 o 17:00 hod. cez YouTube kanál:

https://youtu.be/aA3TEEezRF8

Potrebné informácie a materiály sú na stránkach:

https://sites.google.com/site/sdmslovensko/home/sdm-2021-vanuatu

www.facebook.com/sdmslovensko

V závere bohoslužby bude vyhlásená finančná zbierka na projekt podpory vzdelávania 200 mladých žien na Vanuatu, s názvom „ Budovanie vodcovských schopností“. Na Slovensku bude realizovaná prostredníctvom bankového účtu Slovenského výboru SDM.  Vďaka za modlitby a finančnú podporu pre ženy na Vanuatu.

Číslo bankového účtu SDM: SK25 0900 0000 0000 1148 5517

Kontaktné osoby:

Eva Klepáčová, predsedníčka Slovenského výboru SDM

klepacovaeva@gmail.com

+421 903 328 182

Ekumenická bohoslužba za jednotu kresťanov 31.01.2021 o 18:00h – online

Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov bude 31. januára 2021 v Košiciach. Vzhľadom na opatrenia ju bude možné sledovať online.

„V nadväznosti na aktuálnu situáciu spojenú s výskytom a šírením koronavírusu v Slovenskej republike a opatreniami prijatými vládou SR, Ekumenické spoločenstvo (ES) cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice sa rozhodlo zrealizovať ekumenickú bohoslužbu slova za jednotu kresťanov v nedeľu 31. januára 2021 o 18:00, ktorá bude vysielaná online,“ avizuje tajomníčka Dáša Fedorková. V tomto roku to bude v Košiciach 27. ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov. Ponesie sa v znamení myšlienky „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia“ (Jn 15, 5-9).

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je od 18. do 25. januára. Materiály v roku 2021 na tento Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov spoločne pripravili a uverejnili Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice vzniklo v roku 1994. Tvoria ho: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Československá cirkev husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity. Špecifikom tohto spoločenstva je Židovská náboženská obec, ktorá sa od vzniku ES zúčastňovala na jeho aktivitách.

ES má od roku 2000 samostatnú právnu subjektivitu. Súčasným moderátorom je Dušan Havrila z Evanjelickej cirkvi a.v. a  zástupcom je doc. Dr. Radoslav Lojan z Rímskokatolíckej cirkvi.

https://www.youtube.com/watch?v=AHoMGVo7tp8&feature=youtu.be

*Link celej kázne biskupa ECAV počas EBS: https://www.youtube.com/watch?v=Ge96hTr2aHs

*Tlačová správa: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210203026

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18.-25.01.2021

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára 2021. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.

TÉMA NA ROK 2021: Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia (porov. Ján 15, 5 – 9)

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2021 pripravila mníšska komunita z Grandchamp. Na základe textu z Jánovho evanjelia 15, 1 – 17 vybrali tému: „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia,“ ktorá vyjadruje tiež povolanie komunity k modlitbe, zmiereniu a jednote v Cirkvi i ľudskej rodine.V30-tych rokoch minulého storočia niekoľko žien reformovanej tradície z frankofónnej časti Švajčiarska, ktoré patrili ku skupine nazvanej Dámy z Morges (Dames de Morges), znovu objavilo dôležitosť ticha pri počúvaní Božieho slova. Zároveň stým oživili prax duchovných cvičení na posilnenie svojho života viery, inšpirované príkladom Krista, ktorý odchádzal na tiché miesto, aby sa modlil. Čoskoro sa k nim pridali aj ďalšie ženy a podieľali sa na pravidelne organizovaných duchovných cvičeniach v Grandchamp, malej dedinke na brehu jazera Neuchâtel. Ukázala sa potreba zabezpečovať permanentnú modlitbovú službu a pohostinnosť pre čoraz väčšie množstvo hostí a účastníkov duchovných cvičení.Dnes má komunita približne päťdesiat sestier rôzneho veku, z rozličných cirkevných tradícií, krajín a kontinentov. Vo svojej odlišnosti predstavujú sestry živé podobenstvo o spoločenstve.Zostávajú verné životu modlitby, životu v spoločenstve, a prijímaniu hostí. Omilosť svojho rehoľného života sa sestry delia s návštevníkmi a dobrovoľníkmi, ktorí prichádzajú do Grandchamp stráviť čas duchovného stíšenia, uzdravenia, alebo hľadania zmyslu.

Prvé sestry prežívali bolesť z rozdelenia medzi kresťanskými cirkvami. V tomto trápení bolo pre nich povzbudením priateľstvo s Abbé Paulom Couturierom, jedným zo zakladateľov Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Preto bola od samých začiatkov srdcom života komunity modlitba za jednotu kresťanov. Tento záväzok spoločenstva v Grandchamp, spolu s jeho vernosťou trom pilierom – modlitbe, komunitnému životu a pohostinnosti .

Na osem dní Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2021 preto navrhujeme takúto cestu modlitby:

1. deň: Povolaní Bohom: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“ (Ján 15, 16a)

2. deň: Vnútorne dozrievať: „Zostaňte vo mne aja zostanem vo vás“ (Ján 15, 4a)

3. deň: Vytvárať jedno telo: „Milujte sa navzájom tak, ako som vás miloval ja“ (Ján 15, 12b)

4. deň: Spoločne sa modliť: „Už vás nenazývam sluhami […] Nazval som vás priateľmi“ (Ján 15, 15)

5. deň: Nechať sa premeniť Slovom: „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal“ (Ján15, 3)

6. deň: Prívetivo prijímať iných: „Choďte a prinášajte ovocie, aby vaše ovocie zostávalo“ (Ján 15, 16b)

7. deň: Rásť vjednote: „Ja som vinič, vy ste ratolesti“ (Ján 15, 5a)

8. deň: Zmieriť sa s celým stvorenstvom: „Aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná“ (Ján 15, 11)

Viac na https://www.kbs.sk/pdf/EKU/EKUTMJK2021.pdf

 

TOGETHER FOR EUROPE 2020

Spoločne pre Európu združuje kresťanské hnutia a spoločenstvá – viac ako 300 po celom kontinente – patriacich do rôznych cirkví. Pri zachovaní svojej nezávislosti spoločne tvoria sieť na sledovanie spoločných cieľov, z ktorých každý prináša príspevok špecifický pre ich charizmu.

Realita založená na silných spoločných skúsenostiach; Hnutia a spoločenstvá – rovnako odlišné od seba ako európske kultúry, jazyky a regióny – vytvárajú vzťahy spoločenstva a spoločenstiev, v ktorých sa zachováva úplné rešpektovanie vzájomnej rozmanitosti.

Spoločne pre Európu chce reagovať na potrebu „kultúry vzájomnosti“, v ktorej sa jednotlivci a národy navzájom vítajú a spoznávajú, a zmierujú rozdiely so vzájomným rešpektom a podporou.

Spoločne pre Európu usporiadali veľké európske podujatia v Stuttgarte v rokoch 2004 a 2007 a v Mníchove v roku 2016; ďalšie podujatie sa uskutoční v roku 2012 v 152 európskych mestách a ústredným bodom bude Brusel. Skutočný, malý a jednotný a živý model Európy; Zatiaľ čo mnohé z jeho aktivít sa uskutočňujú lokálne, v celom svete sa udržiava široká vízia byť súčasťou globalizovaného sveta.

Spoločne pre Európu sa snaží čeliť hlavným výzvam kontinentu a charizmy hnutí a spoločenstiev slúži ľudstvu. Toto vedie k mnohým iniciatívam, ktoré podporujú zmierenie a mier, ochranu života a tvorstva, spravodlivé hospodárstvo, solidaritu s chudobnými a marginalizovanými osobami, rodinu, dobro miest a bratstvo v Európe.

Výročné stretnutie „Priateľov“ Spoločne pre Európu sa bude konať 12. – 14. novembra 2020. Tentokrát však bude mať dve časti: národnú a európsku.

V tomto roku sa kvôli pandémii Covid-19 medzinárodné stretnutie, ktoré je pôvodne naplánované na poľskú Varšavu, nemôže uskutočniť s ľuďmi, ktorí sú fyzicky spolu.

Na európskej úrovni dôjde k prepojeniu ZOOM 14. novembra 2020. Počas dňa bude prebiehať niekoľko vstupov, zdieľanie (v štyroch jazykoch: francúzština, angličtina, nemčina a taliančina) a spoločná modlitba. Ťažiskovou otázkou by bola otázka: Ako sa rôzne charizmy, ktoré sú vzájomne prepojené v rámci programu Spoločne pre Európu, vyrovnali s pandémiou? Vďaka nášmu zdieľaniu sa spoznáme ešte hlbšie.

Za Ekumenické spoločenstvo v Košiciach sa prihovorí účastníkom doc. Dr. Radoslav Lojan, PhD., zástupca moderátora ES.

Viac na https://www.together4europe.org/en/author/togetherforeurope/

These are the details for the connection on Saturday November 14, 2020, starting at 9.00 a.m.

https://zoom.us/j/94763652472?pwd=WUVDZWd6YzJMVTRjTDkwcHc5ejNidz09
ID meeting: 947 6365 2472
Code pass: 335591

Pozvánka na ďakovnú ekumenickú bohoslužbu za úrodu

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v regióne a na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva SR plánovaná Ďakovná ekumenická bohoslužba za úrodu sa bude konať online v nedeľu 25.10.2020 o 17.00hod. v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky, Moyzesova 40, 040 01 Košice.  Prenos sa uskutoční cez TV LOGOS.

Slávnostné VENI SANCTE s ekumenickou účasťou

Dekan TF KU a moderátor ES Košice doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. v spolupráci s KS Košice, UPC a Mestom Košice Vás pozýva dňa 28. septembra 2020 o 19:00 hod. na slávnostné VENI SANCTE s ekumenickou účasťou v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach pri príležitosti začiatku akademického roka 2020/21.

 

Vedecká biblická konferencia „O Božom Slove“

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach v spolupráci s GTF PU, SUJS SAV, C-SBBS, Centrom spirituality VZMLacka a Bratskou jednotou baptistov pripravuje vedeckú biblickú konferenciu dňa 30.9.2020 od 8:30 do 13:00 v Aule a biblickú výstavu (prevažne zo zbierky M. Lapčáka, CSVZML, GTF PU, TF KU) dňa 30.9.-2.10.2020 v Átriu TF KU. Konferencia (z dôvodu COVID19 iba prvý blok prednášok s obmedzeným počtom účastníkov) sa uskutoční na záver Roku Božieho slova, v deň spomienky na sv. Hieronyma – tento rok je to 1600 rokov od jeho smrti. Účasť prisľúbili prof. Markl, prof. Dubovský z Pápežského biblického inštitútu v Ríme, čerstvý SSDr z PIB A. Bodor z Cluj Napoca a ďalších 13 prednášajúcich. Konferenciu pripravuje Lapko, s realizáciou pomôžu Feník a Sekerák.

Cezhraničná ekumenická spolupráca spoločenstiev v Košiciach a na Zakarpatí v Užhorode a Mukačeve

Dňa 9. októbra 2020 sa v Aule Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach konalo medzinárodné ekumenické sympózium pod názvom „Cezhraničná ekumenická spolupráca spoločenstiev v Košiciach a na Zakarpatí v Užhorode a Mukačeve“ v rámci Dni Ukrajiny v Košiciach.

Teologická  fakulta je súčasť Ekumenického spoločenstva v Košiciach, a spolu už niekoľko rokov rozvíja spoluprácu s Ekumenickými združeniami na Ukrajine, hlavne v Užhorode a Mukačeve. Vystala potreba túto spoluprácu zhrnúť a analyzovať a prizvať i jej partnerov, a to sú Mesto Košice, hnutie Fokoláre,  a najnovšie aj združenie Feman.

Záštitu nad podujatím prevzala námestníčka primátora Mesta Košice Mgr. Lucia Gurbáľová. Mesto Košice má totiž s Ekuménou Košice a aj mestom Užhorod dlhoročné partnerské vzťahy. Mesto menovalo aj splnomocnenca pre vzťahy s Ukrajinou – Ing. Eduarda Buráša. Ten vhodne skoordinoval ekuménu Košice, ekumény na Zakarpatí a i  Združenie Feman, zamerané na širšiu cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou. A tak sa i sympózium konalo i v rámci Dni Ukrajiny v Košiciach. Celé podujatie moderoval PaedDr. Dušan Havrila, PhD., moderátor ES v Košiciach.

V úvodnom pozdrave námestníčka primátora Mesta Košice Mgr. Lucia Gurbáľová  vyzdvihla ekumenické iniciatívy v meste Košice, ktorých duchovný a spoločenský vplyv presahuje hranice Šengenu. Potom krátko vystúpil prítomný sekretár Veľvyslanectva SR v Kijeve Miroslav Denci a prejavil vzácnu pripravenosť napomôcť ekumenickým aktivitám na Ukrajine.

Videoprenos z Košickej auly Teologickej fakulty nás spojil s členmi ekumenických spoločenstiev na Zakarpatí na dvoch miestach – v Užhorode a v Mukačeve. Mohli sme sa nielen počuť, ale i sledovať prednášky, prednášajúcich a diskutujúcich. Nadviazali sme tak na vzácne minuloročné návštevy v zboroch, farnostiach, v centrách pre deti, alebo v rómskych kolóniách. Videli a počuli sme našich v Mukačeve – sestru moderátorku Vieru Fedivú, brata Fedora Rajčinca, syna nebohého biskupa Fedora a sekretára brata Roberta Spontáka a ďalších. Komunitu v Užhorode zastupoval brat sekretár Vadim Khlobas.

Riaditeľ Združenia Feman Ing. Eduard Buráš poukazoval na činnosť tohto združenia a na ďalšie možnosti rozšírenia spolupráce. Nasledujúca téma bola súčasný stav ekumény na Zakarpatí a UA (Anton Konečný, Slovák, pôsobiaci na Zakarpatí). Po pozdravoch zo Zakarpatia nasledovali analýzy, venované systematickému teologickému dialógu (doc. Radoslav Lojan) a praktickej spolupráci (Mgr. Jaroslav Széles), ktoré trvajú už vyše 5 rokov, a sú sústredené najmä na stretnutia v Košiciach a Sinjaku. Napriek aktuálnym zdravotníckym obmedzeniam podujatie obohatilo prítomných v oboch krajinách. V elektronickom výstupe istotne obohatí aj ďalších záujemcov o  rozvíjajúce sa aktivity v duchovnej, ale i v spoločenskej a sociálnej sfére.

Niekoľko myšlienok zo sympózia: Ekumenická spolupráca je pre pozitívny vplyv evanjelia vo svete nutná, hoci nie je samozrejmá, a len  postupne sa rozširuje. Ekumenické hnutie je Božie, medzinárodné a svetové.

Videozáznam z medzinárodného ekumenického sympózia si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://us02web.zoom.us/rec/share/XL5RL771hNkVCK2MssOg6viI26j35Wb6czNQIFXtBDMAls0ZNvc0rWgGCawWNkSq.KgQZOicTcUVrI2R9

* access Passcode: 2G?!@91J

 

Výzva náboženstvám venovať 14. máj 2020 modlitbe a pôstu za koniec pandémie

Medzináboženský výbor pre realizáciu cieľov Dokumentu z Abú Zabí o ľudskom bratstve v sobotu 2. mája zverejnil výzvu adresovanú všetkým náboženským lídrom a ľuďom akejkoľvek viery z celého sveta „obrátiť sa na Boha jednotným hlasom“ v modlitbe a pôste za ukončenie pandémie Covid-19 a jej negatívnych dôsledkov. Osobitným dňom modlitby a pôstu má byť štvrtok 14. mája 2020.

Vo výzve Výboru pre ľudské bratstvo sa okrem iného uvádza: „Pozývame všetkých ľudí na celom svete, aby sa obrátili k Bohu modlitbou, prosbami, konaním pôstu a skutkov milosrdenstva – každá osobu, v každej časti sveta podľa svojho náboženstva, viery či náuky -, aby Boh odstránil túto pandémiu, aby nás zachránil od tohto súženia, pomohol vedcom nájsť liek, ktorý by ju porazil a aby Boh oslobodil svet od zdravotných, ekonomických a humanitárnych dôsledkov rozšírenia tak závažnej nákazy.“

Výbor zároveň navrhol zorganizovať „na štvrtok 14. mája deň modlitby, pôstu a prosieb za ľudstvo a pozýva všetkých náboženských lídrov a ľudí celého sveta, aby odpovedali na toto humanitárne pozvanie obrátiť sa na Boha jednotným hlasom, aby ušetril ľudstvo, pomohol mu prekonať pandémiu, navrátil mu bezpečnosť, stabilitu, zdravie a blaho a aby sa po eliminovaní tejto pandémie náš svet stal ľudskejším a bratskejším“.

Online Dialogue: Europe 2020

On the 9th of May we will celebrate Europe Day and through this online dialogue we will discuss the EU project: after 75 years of peace within the EU, how do we move forward?

Date: Saturday, May 9, 2020,  Europe Day
Time: 2.00 p.m. – 4.00 p.m.

Once you register on  https://www.utrechtindialoog.nl/bijeenkomsten/europa/

you will receive an email with the link and the password that will allow you to participate. Participation is free of charge.

Languages: German

Speakers on behalf of Ecumenical community in Kosice: presentation by Miroslav Gira, Dušan Havrila, Radoslav Lojan, Mgr. Jaroslav Széles

It’s been 70 years since the Schuman Declaration and we have enjoyed 75 years of peace in Europe. What about the future?

The European Union, which embraces 513 million inhabitants and a great diversity of Countries, cultures and identities, is a unique project in the history of humanity. It is the greatest peace project that followed the Second World War. Robert Schuman once said: “The European co-operation and integration could not, and must not, be limited to an economic and technical endeavour: it needs a soul, an awareness of its historical roots and its present and future responsibility, together with a political will to serve the common human ideal”. Thirty years ago, in 1989, we witnessed the fall of the Berlin Wall: it was a promising event, one that took us all, Easterners and Westerners, by surprise. A wave of euphoria swept over all Europe: peace in Europe, peace for all!

In 2020, 70 years since the Schuman Declaration, we will discuss the development of this human project and, above all, how to keep on making it better. We will speak about culture and values in Europe: how do we deal with our differences and what do we have in common? Which are our historical roots? What kind of future do we desire for Europe? Which are the main challenges that Europe must face? How can we work together to promote a stable peace in Europe, and which values are indispensible for this objective? We will try to answer these questions during our small groups’ discussions.

Program
2.00 p.m. Interactive introduction of the theme
2.15 p.m. Video by PAX: ‘Four future scenarios for Europe in 2040’
2.20 p.m. Dialogue at the ‘tables’ (parallel session with groups’ discussion)
3:20 p.m. Plenary session to gather feedback from the dialogue sessions

More at: https://www.together4europe.org/en/insieme-online-una-rete-virtuale-ma-reale/

Together for Europe in the Netherlands actively supports this initiative, organized by  Pax voor vrede en Comité Europadag Utrecht. Hope to see you!

Beatriz Lauenroth 

Photos of people: ©Canva