VENI SANCTE s ekumenickou účasťou 27.09.2021

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice v spolupráci s TF KU, KS Košice, Univerzitným pastoračným centrom sv. Košických mučeníkov a Mestom Košice Vás pozýva dňa 27. septembra 2021 o 19:00 hod. na slávnostné VENI SANCTE s ekumenickou účasťou v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach pri príležitosti začiatku akademického roka 2021/22.

Prinášame fotogalériu (autor: Jarinová Martina) zo slávnostného VENI SANCTE s ekumenickou účasťou v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach pri príležitosti začiatku akademického roka 2021/22:

Ekumenický pašiový sprievod 2021

Pašiový sprievod v Košiciach je jedinečnou udalosťou nielen v rámci mesta, ale i regiónu a Slovenska. Tohto roku v poradí 27. Ekumenický pašiový sprievod sa uskutočnil 2.4.2021 na Veľký piatok. Už druhýkrát kvôli pandémii nového koronavírusu sa konal v zmenenej forme nie putovaním kresťanov popri kostoloch centrom mesta Košice, ale  bez účasti veriacich z Kresťanského centra Apoštolskej cirkvi v Košiciach.

Čítania Božieho slova, modlitby a úvahy boli na aktuálnu tému Božej solidarity s ľudstvom v Ježišovi Kristovi. Pripravili ho členovia Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice (ES): Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach.

Na úvod pašiových modlitieb privítal biskup Apoštolskej cirkvi Mgr. Ján Liba prítomných členov ES a vzácnych hostí: primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka a jeho námestníčku Luciu Gurbaľovú, ktorých prítomnosť symbolicky zastupovala celé spoločenstvo mesta.

K hlbokému duchovnému prežívaniu veľkopiatkových zamyslení prispeli mladí hudobníci spolu s pastorom Apoštolskej cirkvi Miroslavom Tóthom.

Na záver pašiového sprievodu pozdravil účastníkov primátor mesta Košice Jaroslav Polaček: „Motivujúce  slová a inšpirujúce zamyslenia predstaviteľov cirkví povzbudili, posilnili dušu a obohatili duchovné prežívanie týchto sviatkov. Ústrednou myšlienkou slávnosti bola solidarita, spolupatričnosť, jednota. A to je presne to, čo potrebujeme pre zvládnutie týchto neľahkých časov.“

Bohoslužba bola prenášaná prostredníctvom novej služby e-kostol, ktorú cirkvám ponúkla a zaviedla spoločnosť Antik Telecom. Je to výsledok dobrých vzájomných vzťahov spoločnosti, Mesta a  Ekumenického spoločenstva.

Link na ONLINE prenos: https://www.youtube.com/channel/UCAqw5xMfOpS4OQZXJLcFmVg

 

Fórum dobrých správ

Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice v spolupráci s Ekumenickou radou cirkví v Slovenskej republike v týchto dňoch pripravuje nový projekt pod názvom Fórum dobrých správ. Niečo nám o tom už teraz prezradí predseda Ekumenickej rady cirkví, generálny biskup ECAV, Ivan Eľko: https://fb.watch/48vouD5JOL/

TOGETHER FOR EUROPE 2020

Spoločne pre Európu združuje kresťanské hnutia a spoločenstvá – viac ako 300 po celom kontinente – patriacich do rôznych cirkví. Pri zachovaní svojej nezávislosti spoločne tvoria sieť na sledovanie spoločných cieľov, z ktorých každý prináša príspevok špecifický pre ich charizmu.

Realita založená na silných spoločných skúsenostiach; Hnutia a spoločenstvá – rovnako odlišné od seba ako európske kultúry, jazyky a regióny – vytvárajú vzťahy spoločenstva a spoločenstiev, v ktorých sa zachováva úplné rešpektovanie vzájomnej rozmanitosti.

Spoločne pre Európu chce reagovať na potrebu „kultúry vzájomnosti“, v ktorej sa jednotlivci a národy navzájom vítajú a spoznávajú, a zmierujú rozdiely so vzájomným rešpektom a podporou.

Spoločne pre Európu usporiadali veľké európske podujatia v Stuttgarte v rokoch 2004 a 2007 a v Mníchove v roku 2016; ďalšie podujatie sa uskutoční v roku 2012 v 152 európskych mestách a ústredným bodom bude Brusel. Skutočný, malý a jednotný a živý model Európy; Zatiaľ čo mnohé z jeho aktivít sa uskutočňujú lokálne, v celom svete sa udržiava široká vízia byť súčasťou globalizovaného sveta.

Spoločne pre Európu sa snaží čeliť hlavným výzvam kontinentu a charizmy hnutí a spoločenstiev slúži ľudstvu. Toto vedie k mnohým iniciatívam, ktoré podporujú zmierenie a mier, ochranu života a tvorstva, spravodlivé hospodárstvo, solidaritu s chudobnými a marginalizovanými osobami, rodinu, dobro miest a bratstvo v Európe.

Výročné stretnutie „Priateľov“ Spoločne pre Európu sa bude konať 12. – 14. novembra 2020. Tentokrát však bude mať dve časti: národnú a európsku.

V tomto roku sa kvôli pandémii Covid-19 medzinárodné stretnutie, ktoré je pôvodne naplánované na poľskú Varšavu, nemôže uskutočniť s ľuďmi, ktorí sú fyzicky spolu.

Na európskej úrovni dôjde k prepojeniu ZOOM 14. novembra 2020. Počas dňa bude prebiehať niekoľko vstupov, zdieľanie (v štyroch jazykoch: francúzština, angličtina, nemčina a taliančina) a spoločná modlitba. Ťažiskovou otázkou by bola otázka: Ako sa rôzne charizmy, ktoré sú vzájomne prepojené v rámci programu Spoločne pre Európu, vyrovnali s pandémiou? Vďaka nášmu zdieľaniu sa spoznáme ešte hlbšie.

Za Ekumenické spoločenstvo v Košiciach sa prihovorí účastníkom doc. Dr. Radoslav Lojan, PhD., zástupca moderátora ES.

Viac na https://www.together4europe.org/en/author/togetherforeurope/

These are the details for the connection on Saturday November 14, 2020, starting at 9.00 a.m.

https://zoom.us/j/94763652472?pwd=WUVDZWd6YzJMVTRjTDkwcHc5ejNidz09
ID meeting: 947 6365 2472
Code pass: 335591

Pozvánka na ďakovnú ekumenickú bohoslužbu za úrodu

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v regióne a na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva SR plánovaná Ďakovná ekumenická bohoslužba za úrodu sa bude konať online v nedeľu 25.10.2020 o 17.00hod. v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky, Moyzesova 40, 040 01 Košice.  Prenos sa uskutoční cez TV LOGOS.

Slávnostné VENI SANCTE s ekumenickou účasťou

Dekan TF KU a moderátor ES Košice doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. v spolupráci s KS Košice, UPC a Mestom Košice Vás pozýva dňa 28. septembra 2020 o 19:00 hod. na slávnostné VENI SANCTE s ekumenickou účasťou v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach pri príležitosti začiatku akademického roka 2020/21.

 

Cezhraničná ekumenická spolupráca spoločenstiev v Košiciach a na Zakarpatí v Užhorode a Mukačeve

Dňa 9. októbra 2020 sa v Aule Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach konalo medzinárodné ekumenické sympózium pod názvom „Cezhraničná ekumenická spolupráca spoločenstiev v Košiciach a na Zakarpatí v Užhorode a Mukačeve“ v rámci Dni Ukrajiny v Košiciach.

Teologická  fakulta je súčasť Ekumenického spoločenstva v Košiciach, a spolu už niekoľko rokov rozvíja spoluprácu s Ekumenickými združeniami na Ukrajine, hlavne v Užhorode a Mukačeve. Vystala potreba túto spoluprácu zhrnúť a analyzovať a prizvať i jej partnerov, a to sú Mesto Košice, hnutie Fokoláre,  a najnovšie aj združenie Feman.

Záštitu nad podujatím prevzala námestníčka primátora Mesta Košice Mgr. Lucia Gurbáľová. Mesto Košice má totiž s Ekuménou Košice a aj mestom Užhorod dlhoročné partnerské vzťahy. Mesto menovalo aj splnomocnenca pre vzťahy s Ukrajinou – Ing. Eduarda Buráša. Ten vhodne skoordinoval ekuménu Košice, ekumény na Zakarpatí a i  Združenie Feman, zamerané na širšiu cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou. A tak sa i sympózium konalo i v rámci Dni Ukrajiny v Košiciach. Celé podujatie moderoval PaedDr. Dušan Havrila, PhD., moderátor ES v Košiciach.

V úvodnom pozdrave námestníčka primátora Mesta Košice Mgr. Lucia Gurbáľová  vyzdvihla ekumenické iniciatívy v meste Košice, ktorých duchovný a spoločenský vplyv presahuje hranice Šengenu. Potom krátko vystúpil prítomný sekretár Veľvyslanectva SR v Kijeve Miroslav Denci a prejavil vzácnu pripravenosť napomôcť ekumenickým aktivitám na Ukrajine.

Videoprenos z Košickej auly Teologickej fakulty nás spojil s členmi ekumenických spoločenstiev na Zakarpatí na dvoch miestach – v Užhorode a v Mukačeve. Mohli sme sa nielen počuť, ale i sledovať prednášky, prednášajúcich a diskutujúcich. Nadviazali sme tak na vzácne minuloročné návštevy v zboroch, farnostiach, v centrách pre deti, alebo v rómskych kolóniách. Videli a počuli sme našich v Mukačeve – sestru moderátorku Vieru Fedivú, brata Fedora Rajčinca, syna nebohého biskupa Fedora a sekretára brata Roberta Spontáka a ďalších. Komunitu v Užhorode zastupoval brat sekretár Vadim Khlobas.

Riaditeľ Združenia Feman Ing. Eduard Buráš poukazoval na činnosť tohto združenia a na ďalšie možnosti rozšírenia spolupráce. Nasledujúca téma bola súčasný stav ekumény na Zakarpatí a UA (Anton Konečný, Slovák, pôsobiaci na Zakarpatí). Po pozdravoch zo Zakarpatia nasledovali analýzy, venované systematickému teologickému dialógu (doc. Radoslav Lojan) a praktickej spolupráci (Mgr. Jaroslav Széles), ktoré trvajú už vyše 5 rokov, a sú sústredené najmä na stretnutia v Košiciach a Sinjaku. Napriek aktuálnym zdravotníckym obmedzeniam podujatie obohatilo prítomných v oboch krajinách. V elektronickom výstupe istotne obohatí aj ďalších záujemcov o  rozvíjajúce sa aktivity v duchovnej, ale i v spoločenskej a sociálnej sfére.

Niekoľko myšlienok zo sympózia: Ekumenická spolupráca je pre pozitívny vplyv evanjelia vo svete nutná, hoci nie je samozrejmá, a len  postupne sa rozširuje. Ekumenické hnutie je Božie, medzinárodné a svetové.

Videozáznam z medzinárodného ekumenického sympózia si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://us02web.zoom.us/rec/share/XL5RL771hNkVCK2MssOg6viI26j35Wb6czNQIFXtBDMAls0ZNvc0rWgGCawWNkSq.KgQZOicTcUVrI2R9

* access Passcode: 2G?!@91J

 

Ekumenický pašiový sprievod 2020 ONLINE

V tomto roku pre šírenie svetovej epidémie koronavírusu jednotlivé cirkvi na území mesta Košice s rešpektom prijali nariadenie vlády a zrušili všetky verejné bohoslužby a teda aj Ekumenický pašiový sprievod. Informačné technológie ponúkajú  sledovanie priameho vysielania. Vedenie Ekumenického spoločenstva Košice sa rozhodlo pripraviť tohtoročný Ekumenický pašiový sprievod z jedného statického miesta a to z Kresťanského centra Apoštolskej cirkvi dňa 10.04.2020 v piatok od 13:00 do 14:00 hod na tomto odkaze. Modlitby sa uskutočnia v uzavretom priestore Kresťanského centra Apoštolskej cirkvi bez účasti veriacich na Bratislavskej ulici 1 v Košiciach so zabezpečením internetového prenosu, v súlade s prijatými hygienickými nariadeniami.

Archív: https://www.youtube.com/watch?v=G4syz6BwJpE&feature=youtu.be

Pozvánka pre médiá: Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice vás pozýva na Ekumenický pašiový sprievod s témou Ježišových slov: Prišla moja hodina na Veľký piatok 10. apríla 2020 o 13:00 hod ONLINE. Podujatie podporilo Mesto Košice. Viac na priloženom plagáte. Pašiový sprievod 2020 – Plagát

Texty k Ekumenickému pašiovému sprievodu 2020

Pozdrav prvého moderátora ES KE k 25 rokom ES v Košiciach

Ekuména Košice to je hlavne ekumenické  bratstvo, ale i inštitúcia. Má 25. rokov. Je zrelá, dospelá. Známa na celom SK a i v ekumenických spoločenstvách v Európe.

Zvonku: Je tu už výmena generácií: Terajší moderátor je už generačne mladší, jeho zástupca je jeden zo zakladajúcich členov. Vzhľad tejto mladej inštitúcie poznáme – má štatút, sídlo, sekretára na stály úväzok aj kanceláriu a rozpočet, a vzťahy, a plány…

Ale Ekuména je predovšetkým dielo Sv. Ducha. A tak zamerajme pohľad do vnútra.

Ježiš jednotu neprikazuje, ale sa za jednotu modlí: ona je totiž darom Božím. Ale my musíme stále vytvárať podmienky. A tie už prikazuje: lásku, odpúšťanie, milosrdenstvo… Opustiť sebestačnosť a prekonať sa.

Potom sa prejavia aj navonok plody, ako niečo krásne a príťažlivé. Tých 25 rokov života a činnosti ES KE je viditeľne pozitívnych. Nepočuli sme hodnotenia negatívne.

Pohľad verejnosti na cirkvi na SK sa posunul  – kresťanstvo je iba ako jedna z alternatív. Väčšinu obyvateľov málo zaujímajú názory, postoje a vyhlásenia cirkví. Ale spozornejú, keď nás vidia spolu –evanjelika a reformovaného a pravoslávny a katolíka…

Cirkvi v určitom zmysle patria do ich kompetencie, sme i občanmi.  A i oni niekedy môžu a chcú prejaviť sympatiu ku kresťanstvu, k duchovnému svetu, a chcú nám i pomáhať. To sprevádza ES Ke od samého počiatku: Stali sme partnermi. Sú tu naše mnohé spoločné cesty, je tu Festival sakrálneho umenia, Dni mesta Košice, pomoc charite, požehnanie domu smútku, alebo spomienka padlým vojakom na cintoríne. Môžeme hovoriť o tradícii, ale priestor na rozšírenie. Na úžitok všetkým, na viditeľnú spoluprácu.

Medzinárodná spolupráca. Už 5 rokov máme kontakty s ES Mukačevo a Užhorod. Vytvorený je systém: Výmena skúseností, pracovné stretnutia a sympóziá, spolupráca.

Samotné fakt je prínosný. Priam sa núka poučenie sa: UA je chudobná viac rozdelená a je vojna. Ale viac duchovná, má viac zelenú, viac sa od nás očakáva. Cirkvi majú väčšiu autoritu a vážnosť. Ale spolupráca s št. správou nemá takú tradíciu, treba ju tvoriť…

Niekoľko dní pred týždňom pápež František zdôraznil záväznosť ekumenizmu – nie je dobrovoľný. V čas narastajúcich nerovností treba vyvinúť spoločné ucelené svedectvo pri presadzovaní spravodlivosti a pri podpore tých najslabších prostredníctvom konkrétnych, primeraných a účinných reakcií.

Skloníme sa pri nasledujúcom požehnaní. Na ňom záleží. Tu som pridal krásne axiómy protestantov: sola fides, sola gratia, soli Deo gloria.

Mons. prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.

Festival sakrálneho umenia 2018

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice v spolupráci s mestom Košice v týchto dňoch realizuje ďalší ročník Festivalu sakrálneho umenia v čase od 11. -25.11.2018. Vrámci festivalu pripravujeme Ekumenický koncert, ekumenickú bohoslužbu, výstavu v spolupráci s K91 v priestoroch TF a mnohé iné sprievodné aktivity, o ktorých Vás môžete nájsť informácie na http://www.kamdomesta.sk/kosice/festival-sakralneho-umenia-2018