Ďakovná ekumenická bohoslužba za úrodu

Ekumenické spoločenstvo cirkvi a náboženských spoločností na území mesta Košice, pripravilo za účasti predstaviteľov kresťanských cirkví a zástupcov mesta Košice, tradičnú Ďakovnú ekumenickú bohoslužbu slova, ktorá sa uskutočnila 27.10.2019 ,o 18.00 hod. v modlitebni Cirkvi bratskej, Kováčska 31,v Košiciach. Hlavným kazateľom bol duchovný Cirkvi bratskej p.Rastislav Betina.Témou Ďakovnej ekumenickej bohoslužby za úrodu bol Žalm 145,15-16 : ,,Na teba sa opierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije.“ Po skončení Ďakovnej ekumenickej bohoslužby za úrodu, bolo pripravené agapé kde sa stretli v priateľskom a súdržnom dialógu predstavitelia kresťanských cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice.

Ďakovná ekumenická bohoslužba za úrodu

Ekumenická bohoslužbá slova a hudby pri príležitosti pamiatky mučeníckej smrti M.J.Husa, 6.7.1415

Československá cirkev husitská pripravila dňa 3.7.2019 o 17.00 hod. v Evanjelickom kostole na Toryskej ulici,na Terase v Košiciach Ekumenickú bohoslužbu slova a hudby pri príležitosti pamiatky mučeníckej smrti M.J.Husa, 6.7.1415. Slávnostným kazateľom bol prof.ThDr.PaeDr.Pavol Dráb,PhD. Z Ekumenickej bohoslužby Vám ponúkame niekoľko fotografií.

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

5 jubilejné medzinárodné ekumenické stretnutie Sinjak 20.-22.5. 2019

Z Košíc prišla 7 členná delegácia ES, hnutia Fokoláre a Pro life už 20.5. večer. Po prechode navštívili Storožnicu a o. Antona, vypili pohár kvasu  a pricestovali sme cez Mukačevo a spolu s bratmi sestrami do Sinjaku, tiež v zastúpení ES a Pro life. Bola spoločná večera a neformálne stretnutia a potrebné práce – príprava techniky.

Zrána 21.5. mali ubytovaní zvyčajné ekumenické modlitby. Medzitým došli ďalší bratia z Mukačeva a Užhorodu, spolu nás bolo približne 20. Hlavný program začal presne o 09.00. Bola to meditácie na tému Jednota a Duch Sv., potom aggiornamento z ekumenického stretnutia biskupov vp Švédsku v novembri 2018, ktoré sme videli ako krásny model pre jednotu a spoluprácu kresťanov.

Praktická časťou stretnutia bolo zhodnotenie plynulého roka v oblastiach Košíce – Mukačevo a Užhorod i v našich spoločných akciách.

Potom prof. A.Konečný predniesol náčrt svojej prieskumnej práce: Ekumenické zbližovanie na Zakarpatí a na Ukrajine. Jeho súčasťou bolo religijné zloženie obyvateľstva a popis hlavných ekumenických aktivít na UA a Zakarpatí. Práca bola prijatá ako zaujímavá a prínosná – ukazuje zmysel a dôležitosť ekumenického zbližovania.

Po prestávke, ktorú všetci družne využili na obnovenie kontaktov, nasledovala pracovná časť. Boli to plány do budúcna a informácie o aktivitách, aby sa stali maximálne spoločnými:

– pozvanie na Mariápoli Ľvov – 26,.30.6.2019

– príprava Dňa rodiny 2.6. v Mukačeve

– príprava medzinárodného ekumenického sympózia o pastorácii Rómov v novembri 2019 na Teologickej fakulte Košiciach

– Plánovaná cesta do Izraela 2020

– rozšírenie spolupráce s vedením veľkých miest (Košice, Užhorod, Mukačevo) a s oblasťou (Košický samosprávny kraj, Zakrpatská oblasť)

Nasledovala spoločná ekumenická bohoslužba: boli to spevy byzantskej i západnej tradície, Božie slovo, aktuálne modlitby s vrcholom – modlitbou Pána a požehnanie a spev.

Odpoludnia nasledovala exkurzia do Mukačeva, kde biskupský vikár Mons. IstvánPogány predstavil katícku charitu a jej aktivity. Takého bližšie spoznávanie jednotlivých cirkví je sprievodnou a záverčnou časťou programu každoročných praktických stretnutí na Sinjaku.

Hostia z Košíc odchádzali v nasledujúci deň 22.5. ráno.

Ďakujeme všetkým za účasť na Ekumenickom Pašiovom sprievode na Veľký piatok 19.4.2019

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice, pripravuje 25. Ekumenický Pašiový sprievod na Veľký piatok  19.4.2019 so začiatkom o 13.00 hod., pred Evanjelickým chrámom a.v., Mlynská č. 23, v Košiciach. Ide o 25. ročnú tradíciu sprítomnenia utrpenia Ježiša Krista prostredníctvom Pašiového sprievodu, ktorého sa zúčastnia a krátke zamyslenia prednesú predstavitelia jednotlivých cirkví pôsobiacich v Ekumenickom spoločenstve v Košiciach. Sprievod vznikol ako symbolické spojenie veľkopiatkovej obyčaje čítať v rámci bohoslužieb úryvky z písma  svätého o utrpení Ježiša Krista a ohlasovať spoločne Kristovu lásku k človeku, a súčasne vytvárať jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami, ktorým je blízke čítanie Božieho slova počas slávenia Veľkej noci. Na Ekumenickom Pašiovom sprievode sa podieľajú Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a.v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev, Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Sprievodu sa zúčastnia aj predstavitelia štátnej správy a samosprávy mesta Košice.

SDM 2019 Slovinsko : „Poďte, všetko je pripravené.“

Od roku 1887 organizujú kresťanské ženy vo vyše 180 krajinách Svetový deň modlitieb (SDM). Hnutie SDM pochádza z USA a korene má v svetovom misijnom hnutí. V Európe sa toto najväčšie ekumenické laické hnutie rozšírilo najmä po druhej svetovej vojne. V roku 1968 vznikol Medzinárodný výbor, ktorý vyberá témy a krajiny pre vypracovanie modlitebných textov. Termín SDM je stanovený na prvý marcový piatok.  Cirkvi na Slovensku sa do Svetového dňa modlitieb prvýkrát zapojili v roku 1987. Pred 27 rokmi sa po prvý raz uskutočnili tieto spoločné modlitby kresťanských žien aj v Košiciach.

Tohtoročný Svetový deň modlitieb v Košiciach sa konal 1. marca 2019 o 17.00 hod. v Zbore Cirkvi bratskej na Kováčskej ulici. Prítomní veriaci sa  modlili spolu s košickými koordinátorkami SDM z Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej, Československej husitskej, Evanjelickej, Gréckokatolíckej, Reformovanej a Rímskokatolíckej cirkvi. Texty modlitieb pre SDM 2019 pripravili kresťanské ženy zo Slovinska na tému „Poďte, všetko je pripravené!“ Počas ekumenickej bohoslužby sa v kázni prihovoril domáci zborový farár Rastislav Betina, ktorý interpretoval tento úsek z  Lukášovho evanjelia, aby sme na veľkú oslavu ako prvých pozvali chudobných a usadili ich k stolu. Toto je spôsob radikálnej zmeny v Božom milosrdenstve. Tento prelom je radikálnou zmenou, konverziou. Naša odpoveď na takúto zmenu môže byť vyjadrená našim novým vzťahom k našim blížnym. Starostlivosť a vzájomná akceptácia sú prejavom Božej lásky, kde nie je miesto pre žiadnu diskrimináciu. My všetci  sme pod Božou milosťou, aj keď si ju nezaslúžime. Nie je tu miesto na pýchu a nadradenosť, aby sme  iných vnímali  ako horších v porovnaní so sebou.

Súčasťou modlitieb bola zbierka, ktorej finančné prostriedky vo výške 306,-€ur boli poukázané na projekt organizácie KĽÚČ (Ključ) pre poskytnutie pomoci ženám , ktoré stali obeťami obchodovania s ľuďmi. Jeho cieľom je pomôcť ženám nájsť cestu zo závislosti, poskytnúť im psychologicko-sociálne poradenstvo a vzdelávacie kurzy.

Dáša Fedorková, koordinátorka SDM za Gréckokatolícku cirkev na území mesta Košice

Košice dňa 4.03. 2019

hdr

Pozdrav prvého moderátora ES KE k 25 rokom ES v Košiciach

Ekuména Košice to je hlavne ekumenické  bratstvo, ale i inštitúcia. Má 25. rokov. Je zrelá, dospelá. Známa na celom SK a i v ekumenických spoločenstvách v Európe.

Zvonku: Je tu už výmena generácií: Terajší moderátor je už generačne mladší, jeho zástupca je jeden zo zakladajúcich členov. Vzhľad tejto mladej inštitúcie poznáme – má štatút, sídlo, sekretára na stály úväzok aj kanceláriu a rozpočet, a vzťahy, a plány…

Ale Ekuména je predovšetkým dielo Sv. Ducha. A tak zamerajme pohľad do vnútra.

Ježiš jednotu neprikazuje, ale sa za jednotu modlí: ona je totiž darom Božím. Ale my musíme stále vytvárať podmienky. A tie už prikazuje: lásku, odpúšťanie, milosrdenstvo… Opustiť sebestačnosť a prekonať sa.

Potom sa prejavia aj navonok plody, ako niečo krásne a príťažlivé. Tých 25 rokov života a činnosti ES KE je viditeľne pozitívnych. Nepočuli sme hodnotenia negatívne.

Pohľad verejnosti na cirkvi na SK sa posunul  – kresťanstvo je iba ako jedna z alternatív. Väčšinu obyvateľov málo zaujímajú názory, postoje a vyhlásenia cirkví. Ale spozornejú, keď nás vidia spolu –evanjelika a reformovaného a pravoslávny a katolíka…

Cirkvi v určitom zmysle patria do ich kompetencie, sme i občanmi.  A i oni niekedy môžu a chcú prejaviť sympatiu ku kresťanstvu, k duchovnému svetu, a chcú nám i pomáhať. To sprevádza ES Ke od samého počiatku: Stali sme partnermi. Sú tu naše mnohé spoločné cesty, je tu Festival sakrálneho umenia, Dni mesta Košice, pomoc charite, požehnanie domu smútku, alebo spomienka padlým vojakom na cintoríne. Môžeme hovoriť o tradícii, ale priestor na rozšírenie. Na úžitok všetkým, na viditeľnú spoluprácu.

Medzinárodná spolupráca. Už 5 rokov máme kontakty s ES Mukačevo a Užhorod. Vytvorený je systém: Výmena skúseností, pracovné stretnutia a sympóziá, spolupráca.

Samotné fakt je prínosný. Priam sa núka poučenie sa: UA je chudobná viac rozdelená a je vojna. Ale viac duchovná, má viac zelenú, viac sa od nás očakáva. Cirkvi majú väčšiu autoritu a vážnosť. Ale spolupráca s št. správou nemá takú tradíciu, treba ju tvoriť…

Niekoľko dní pred týždňom pápež František zdôraznil záväznosť ekumenizmu – nie je dobrovoľný. V čas narastajúcich nerovností treba vyvinúť spoločné ucelené svedectvo pri presadzovaní spravodlivosti a pri podpore tých najslabších prostredníctvom konkrétnych, primeraných a účinných reakcií.

Skloníme sa pri nasledujúcom požehnaní. Na ňom záleží. Tu som pridal krásne axiómy protestantov: sola fides, sola gratia, soli Deo gloria.

Mons. prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.

Primátor mesta Jaroslav Polaček prijal zástupcov košického ekumenického spoločenstva cirkví

V Košickej historickej radnici na Hlavnej ulici v Košiciach prijal v pondelok (14. 1. 2019) primátor mesta Košice Jaroslav Polaček zástupcov Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice.

Okrem primátora sa slávnostného novoročného stretnutia so vzácnymi hosťami zúčastnili aj námestníčka primátora Lucia Gurbáľová, a predseda Komisie cirkví pri košickom mestskom zastupiteľstve, Bernard Berberich. Slávnostného prijatie poctil svojou prítomnosťou aj prezident Slovenskej republiky v rokoch 1999 – 2004 Rudolf Schuster.

„Košice sú známe ako mesto tolerancie a porozumenia, sú mestom multietnickým a multikultúrnym, čo je výsledok dlhoročného harmonického spolužitia ľudí rôznych národov a národností, rás a náboženského presvedčenia. Som presvedčený o tom, že práve vďaka tomuto nekonfliktnému spolužitiu a dobrosrdečnosti svojich obyvateľov majú Košice špecifickú atmosféru, k čomu nemalou mierou prispieva aj košické ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností, ktoré je už od svojho vzniku vzorom pre ekumenické spoločenstvá nielen v mnohých iných mestách na Slovensku, ale i vo svete. Ako poslanec mestského zastupiteľstva som bol v uplynulom volebnom období členom komisie cirkví. Rád som chodil na jej zasadnutia, lebo tam bola skupina ľudí, ktorá mi vždy vedela nastaviť zrkadlo. Názory predstaviteľov cirkví v našom meste ma obohatili. Vážim si ich ešte o to viac, lebo viem, že ich práca pre mesto Košice je veľmi dôležitá. Takisto chcem, aby sa stalo tradíciou, že prvé stretnutie košickej Ekumény v novom roku bude vždy slávnostné,“ hovorí primátor mesta Jaroslav Polaček.

Ekumenické spoločenstvo (ES) vzniklo neformálne už v roku 1994, popudom vzniku bolo viacročné stretávanie sa predstaviteľov cirkví v komisií cirkví pri Mestskom zastupiteľstve Košice. Členmi spoločenstva sú: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Československá cirkev husitská, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Gréckokatolícka cirkev, Pravoslávna cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev a Rímskokatolícka cirkev. Židovská náboženská obec, ako jediné nekresťanské spoločenstvo, má štatút pozorovateľa a zúčastňuje sa aktivít spoločenstva primerane obsahu svojej viery.

„Samotné stretnutie s pánom primátorom Polačekom bolo pre naše ekumenické spoločenstvo čímsi úplne novým, pretože s predchádzajúcim vedením mesta takéto stretnutie nebolo. Aj preto stretnutie hodnotíme veľmi vysoko, či už po stránke profesionálnej, formálnej, ale i po stránke neformálnej. Išlo totiž nielen o predstavenie ekumenického spoločenstva  ako celku, ale zároveň sme načrtli aj isté formy vzájomnej spolupráce s mestom Košice. Aj sám pán primátor bol veľmi ústretový v tom, že načrtol, najmä v sociálnej oblasti, akým smerom by očakával prínos ekumény, už aj v tomto konkrétnom roku, kedy mesto  Košice už nesie titul hlavného mesta dobrovoľníctva. Boli sme veľmi spokojní, a myslím že to môžem povedať nielen za seba, teologickú fakultu a rímskokatolícku cirkev, ale aj za všetkých členov ekumény, ktorú reprezentujem ako jej moderátor,“ uviedol moderátor košického ekumenického spoločenstva Radoslav Lojan.

Stretnutia zástupcov ekumenického spoločenstva sú pravidelné, pričom miestom stretnutí býva zvyčajne košický Teologický inštitút Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Bratislava. V budove inštitútu je aj sídlo košického ekumenického spoločenstva, ktoré organizačne vedie moderátor spoločenstva. V Košiciach sa konajú každoročne viaceré významné bohoslužby a podujatia, napríklad Ekumenická bohoslužba slova koncom januára, ďakovná bohoslužba slova za úrodu v jeseni, alebo  Pašiový sprievod na Veľký piatok.

V mesiaci jún sa košické ekumenické spoločenstvo zúčastňuje na košickom Židovskom cintoríne spomienky na výročie začiatku deportácií židovských spoluobčanov. Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice pripravuje v spolupráci s mestom už tradične každý rok v novembri Festival sakrálneho umenia, do ktorého aktívne vstupuje košická ekuména v rámci každej cirkvi, koordinovanými bohoslužbami. V rámci festivalu pripravujú Ekumenický koncert, ekumenickú bohoslužbu, výstavu v spolupráci s K91 v priestoroch teologickej fakulty a mnohé sprievodné aktivity.   K spoločným podujatiam s mestom patrí i kultúrny program ekumenického spoločenstva v rade predvianočných programov v meste Košice, vždy v posledný adventný večer, 23.decembra.

Pôsobenie v rámci Komisie cirkví pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach umožňuje ekumenickému spoločenstvu aktívne vstupovať na pôdu správy mesta a spolupráce s jeho predstaviteľmi. Na návrh Komisie cirkví schválili poslanci Mestského zastupiteľstva pre ekumenické spoločenstvo Cenu mesta Košíce ktorá bola odovzdaná spoločenstvu dňa 7. mája 1998 pri príležitosti Dňa mesta Košíc „za utváranie dobrých vzťahov medzi cirkvami, náboženskými spoločnosťami a občanmi mesta Košice.

Na záver slávnostného prijatia sa všetci hostia podpísali do Pamätnej knihy mesta Košice.

Zdroj: https://www.kosice.sk/clanok/primator-mesta-jaroslav-polacek-prijal-zastupcov-kosickeho-ekumenickeho-spolocenstva-cirkvi

Plánované aktivity ES na r. 2019

Aj v nasledujúcom roku 2019 Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice pripravuje zaujímavé aktivity, ktorých prvý náhľad Vám už teraz ponúkame a srdečne Vás pozývame zúčastniť sa ich. Tešíme sa na Vašu účasť a ďakujem Vám za Vašu priazeň Ekumenickému spoločenstvu cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice.

Festival sakrálneho umenia 2018

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice v spolupráci s mestom Košice v týchto dňoch realizuje ďalší ročník Festivalu sakrálneho umenia v čase od 11. -25.11.2018. Vrámci festivalu pripravujeme Ekumenický koncert, ekumenickú bohoslužbu, výstavu v spolupráci s K91 v priestoroch TF a mnohé iné sprievodné aktivity, o ktorých Vás môžete nájsť informácie na http://www.kamdomesta.sk/kosice/festival-sakralneho-umenia-2018