Cirkev bratská

Charakteristika cirkvi

Cirkev bratská je zväzkom samostatných zborov v Slovenskej a v Českej republike. Zbory sú spoločenstvom ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista ako Božieho Syna, ktorý je hlavou cirkvi a ktorý sa svojou obeťou na kríži a vzkriesením stal ich osobným Spasiteľom. Za jediné meradlo a autoritu svojej viery a spôsobu života považujú Sväté Písmo ako Božie slovo, s dobrovoľným záväzkom plnoprávneho členstva v jednotlivých zboroch.

Cirkev bratská patrí medzi malé protestantské cirkvi vyznávačského (evanjelikálneho) typu. Vznikla v druhej polovici 19.storočia z duchovných prebudení a misijnou prácou anglosaských prebudeneckých cirkví. Hlási sa k starokresťanským vyznaniam viery, k duchovným odkazom českej a svetovej reformácie. V svetovej reformácii je to vyzdvihnutie nášho spasenia jedine vierou v Ježiša Krista podľa Svätého Písma. V českej reformácii podľa Jednoty Bratrské s dôrazom na opravdivý kresťanský život, s dôslednou disciplínou nad svojimi členmi v svetle Biblie ako službou členom k sebapoznávaniu a k naprávaniu zo svojho blúdenia. V Cirkvi bratskej vyznávame vieru v jednu všeobecnú apoštolskú cirkev. Nepovažujeme svoju cirkev za jedine správnu a dokonalú. Naopak, chceme sa učiť lepšej poslušnosti a nasledovaniu Pána Cirkvi aj od iných cirkví.

Na Slovensku vznikli prvé zbory Cirkvi bratskej v Prešove (1923) a v Bratislave (1926). Vznik nášho zboru v Košiciach zapadá do rámca duchovnej práce v Prešove. Na vznik samostatného zboru v Prešove mali v tom čase vplyv tri faktory. Bola to misijná práca Cirkvi bratskej, ďalej pôsobenie „Modrého kríža“ ako misijného spolku Evanjelickej cirkvi aug. vyznania a návrat duchovne prebudených jednotlivcov z USA. V Košiciach bol ustanovený Zbor Cirkvi bratskej v r. 1992 vyčlenením sa už existujúcej filiálky z materského zboru v Prešove.

Základným spoločenstvom v Cirkvi bratskej (CB) je zbor. Zbory riadia spoločnou ústavou, vyznaním viery, vnútrocirkevným poriadkom s kongregačno – presbyterným usporiadaním a uzneseniami cirkevnej konferencie, ktorej sa zúčastňujú zástupcovia jednotlivých zborov delegovaní členským zhromaždením jednotlivých zborov.

Celocirkevná konferencia má rozhodujúcu právomoc vo veciach vieroučných, mravoučných, koncepčne teologických a vyučujúcich, organizačných, riadiacich a hospodárskych. V dobe medzi konferenciami vykonáva dozor nad cirkvou Rada Cirkvi bratskej na čele s jej predsedom, tajomníkom, hospodárom a jej ďalšími členmi.

Cirkev bratská má dve sviatosti: sviatosť Večere Pánovej (Eucharistia) a sviatosť krstu. Sviatosť krstu sa vysluhuje predovšetkým pri prijímaní nových členov na vyznanie viery, alebo aj novorodencom, na požiadanie veriacich rodičov – členov CB. V cirkvi je bežnou praxou požehnávanie novonarodených detí. U osôb pokrstených v iných kresťanských cirkvách sa tento krst uznáva ako platný i pre členstvo v CB. Sviatosť sv. Večere Pánovej sa vysluhuje pod spôsobom chleba a vína veriacim členom zboru, prípadne iným veriacim pokiaľ o to požiadajú. Dôležitým rysom Cirkvi bratskej je vykonávanie kázne v cirkvi.

K pravidelným stretnutiam zboru patrí nedeľné stretávanie sa k zvestovaniu Božieho slova, raz mesačne je veriacim vysluhovaná Večera Pánova. V týždni sa koná biblické vyučovanie veriacich k prehĺbeniu biblického poznania, stretávanie mládeže, tiež nedeľná škola pre deti a dorast. Na pôde nášho zboru sa venujeme práci s mladými rodinami. Stretnutia sa konajú pravidelne raz v mesiaci. Tieto sú vždy tematicky zamerané – jednak na manželské vzťahy, ale aj na zdravé vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Zbor sa venuje tiež pastoračnej práci, hlavne vzťahom ku starším ľuďom. Zabezpečujeme ich pravidelný dovoz a odvoz na spoločné bohoslužby. Kazateľ zboru sa venuje pravidelne raz týždenne väzňom na oddelení výchovno-nápravného zariadenia v Košiciach.

Aktivity

Osobitosťou nášho zboru je Klub rómskych detí pri našom zbore, kde sa týždenne stretáva pravidelne okolo 40 rómskych detí k spoločným hrám, vedeniu k zmyslu života a morálnym hodnotám, čerpaným z kresťanstva. Počas leta organizujeme s nimi týždenný letný pobyt v prírode. Táto práca vznikla na pôde nášho zboru pred 6 rokmi.

Ekumenizmus

K spoločnému životu medzi cirkvami prispieva pracovné pole Ekumeny, ktoré vytvára priestor pre rozhovor k vzájomnému obohateniu a odbúravaniu predsudkov nahromadených z minulosti. Vyžaduje si to veľa trpezlivosti, otvorenosti a dobrej vôle. Nejde len o naše ľudské dohovorenie sa , ale o zápas podriaďovania sa Ježišovi Kristovi ako jedinej Hlave Cirkvi, o presadenie jeho práva a nárokov na nás. Zodpovednosť pred Pánom nás vedie, aby všetko bolo skúmané vo svetle ducha Písma, ducha pravdy, lebo tak sa otvárame pre pôsobenie Ducha svätého, ktorý nás vedie do jednoty s Kristom. Chceme sa od iných učiť, ale tiež sami prispievať k tomu, aby sme lepšie zachovávali všetko, čo nám prikázal náš Pán.

Adresa:

Kováčska 31, Košice

Evanjelická cirkev a.v.

Charakteristika cirkvi

Ak mám niečo napísať o našej Cirkvi, bude iste na mieste, keď najskôr uvediem niekoľko slov z preambuly našej cirkevnej ústavy: „My, evanjelici augsburského vyznania na Slovensku, vychádzajúc z Písma Svätého ako základného prameňa viery i pravidla života a z našich Symbolických kníh ako verného výkladu Písma Svätého, vyznávajúc Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi, hlásiac sa do veľkej rodiny evanjelických cirkví doma i v zahraničí pripravení spolupracovať na poli ducha, charity a humanity aj s inými cirkvami a náboženskými spoločenstvami, …“ Iste je svojím obsahom táto časť našej cirkevnej ústavy veľmi zaujímavá, plná ducha znášanlivosti a podriadenosti Kristovi ako hlave cirkvi a poslušnosti Jeho slovu.

Ale či tomu bolo tak vždy?

V roku 1681 sa konal snem v Šoproni, na ktorom boli vydané zákonné články – artikuly, podľa ktorých namiesto odobratých evanjelických chrámov mohli mať naši predkovia v každej stolici len dva chrámy, tzv. artikulárne.

Slnko náboženskej slobody začalo vychádzať až v čase panovania uhorského cisára Jozefa II. Ten vydal rozhodnutie o náboženskej znášanlivosti pod názvom Tolerančný patent. Podľa neho si mohlo 100 evanjelických rodín postaviť kostol, faru i školu. Obsah tolerančného patentu sa naplnil aj v Košiciach.

Stavba kostola začala v roku 1804 a trvalá do roku 1816. Kostol bol postavený podľa projektov J. Kitzlinga, staviteľa Uhorskej stavebnej komory. Oválny pôdorys hlavnej lode chrámu s kupolou, kazetovým stropom a dvomi vežami nad hlavným vstupom do chrámu vytvárajú jedinečné architektonické dielo európskeho, ba i svetového formátu stojí dodnes. V chráme sa nachádza oltár stĺpovej architektúry, ktorý má uprostred obraz na ktorom je modliaceho sa Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade. Za spomenutie iste stojí aj informácia, že evanjelici, prv než si postavili kostol, ktorý stojí dodnes, mali pôvodne v Košiciach tri drevené kostoly troch národnosti, ktoré boli vybudované v cintoríne na Žriedlovej ulici. Tie v roku 1707 požiar silno poškodil a tak boli postavené murované, ktoré slúžili k náboženskému životu až do vybudovania a posvätenia terajšieho chrámu Božieho na Mlynskej ulici.

Tento, zatiaľ jediný evanjelický chrám Boží v Košiciach na Mlynskej ulici, svojím umiestnením patrí do centra historického jadra mesta Košice. Medzi dôležité úlohy v týchto dňoch chceme zaradiť aj budovanie nového zboru a veríme, že raz aj chrámu či modlitebne na sídlisku Terasa, kde by sa tak zrealizovala dávna myšlienka vybudovania ekumenického centra. (Dva chrámy už stoja – rímskokatolícky a gréckokatolícky.)

Terajší duchovný život evanjelického cirkevného zboru v Košiciach je bohato rozvetvený. Zboroví farári Mgr. Samuel Linkesch – senior Košického seniorátu a Mgr. Dušan Havrila – konsenior Košického seniorátu (zástupca moderátora Ekumenického spoločenstva) ako aj sestra kaplánka Mgr. Anna Linkeschová sa so svojimi spolupracovníkmi venujú práci s deťmi, dorastom a mládežou. I v tejto práci môžeme sledovať určité ekumenické prvky, lebo v takmer vo všetkých oblastiach života cirkevného zboru často vidíme prítomnosť bratov a sestier z iných cirkví. V zbore sa venujeme ako strednej tak aj staršej generácii. Intenzívne rozbiehajúca sa práca v Diakonnií má tiež svoju perspektívu. Hudobné skupiny, spevácky zbor s prepojením na študentský spevokol Chorus Commenianus, ktorí tvoria študenti Evanjelického gymnázia J.A. Komenského, (nielen evanjelici a.v.) tvoria obohacujúci prvok nejednej zborovej, gymnáziálnej či ekumenickej akcie. Zúčastnili sa na doterajších ekumenických bohoslužbách na začiatku akademického roka – Veni Sancte. Bohatá činnosť zboru je orientovaná nielen smerom do vnútra zboru, ale aj smerom von.

Vzťah k ekumenickej spolupráci…

Ľudia tvoria spoločenstva. Ľudia tvoria a budujú vzťahy, ktoré môžu mať plytšie i hlbšie korene. Podmienky pre vytváranie vzájomných medziľudských vzťahov môžu byť rôzne. V cirkvách nás však spája určitý model „aby sme sa vzájomne milovali“. To je model, ktorého dôležitou doménou je láska a porozumenie. No hádam ešte iný dôležitý prvok v rámci ekumenických vzťahov hrá svoju dôležitú úlohu – tolerancia. S tou sme začínali budovať naše ekumenické spoločenstvo a tak i vzájomné vzťahy medzi cirkvami, ktoré v mnohých prípadoch prerástli aj do priateľských zväzkov. Máme z toho radosť. Vidíme v tom veľký prínos a vzájomné obohatenie, ak môžeme na poli Cirkvi budovať aj ekumenickú duchovnú jednotu. Musíme však pokorne priznať, že sa ozývajú na takúto spoluprácu aj kritické slová. Tradícia, napäté vzťahy v minulosti, iný politický režim urobili svoje.

Kladiem si s mnohými, pre ekumenické otázky horlivými mojimi priateľmi otázku: Aká je perspektíva ekumenického života v Košiciach? Myslím, že nádejná. Žijem v nádeji, že svetlo vzájomnej úcty, porozumenia a tolerancie bude viac a viac pohlcovať tmu nelásky, neporozumenia a duchovnej diskriminácie. Nech nám v tom Ten, ktorí zjednocuje svojím Duchom pomáha.

Adresa:

Evanielický a.v. cirkevný zbor v Košiciach
Mlynská 23
Tel.fax: 62 202 47

Cirkev československá husitská

Šedesát let uplynulo od doby, kdy se konala první bohoslužba v Košicích. Po obsazení části Slovenska v roce 1938 byla maďarskými orgány činnost této církve v Košicích zakázána. Po skončení druhé světové války byla činnost této církve obnovena v Bratislavě.

Při posledním sčítání lidu vyšlo najevo, že se k této církvi hlásí občané i v dalších městech Slovenské republiky. Následovalo pracné zjišťování jejich adres. V Košicích bylo toto úsilí korunováno svoláním prvního bohoslužebného shromáždění o svátku prvomučedníka Štěpána dne 26. prosince 1997 do přívětivé hostitelské modlitebny Církve bratrské.

Církev československá husitská je plodem reformního úsilí části římsko-katolického duchovenstva v 19. století. První světová válka tyto procesy vyostřila. Po jejím skončení se kněží-reformisté marně dožadovali u papežského stolce pochopení pro své opravné snahy uvnitř církve. O vánocích roku 1919 konali poprvé celou bohoslužbu v mateřském jazyku. Mělo to tak nadšený ohlas v nejširších vrstvách obyvatelstva, že to vyústilo v ustavení samostatné církve dne 8. ledna 1920. Její samostatná existence byla pak veřejně prohlášená Dr. Karlem Farským dne 11. ledna 1920 v Mikulášském chrámu na Staroměstském náměstí v Praze.

Inspirována dobrými liberálními tradicemi plní modernistický program tím, že kladně přijímá výsledky vědeckého poznámí, přihlíží ve své zvěsti a v duchovní činnosti k myšlenkovému obzoru soudobého člověka. V duchu husitské tradice je nápadný její důraz na mravní a sociální důsledky víry. Přes veškerou svou aktivitu neměla dost času a klidu k tomu, aby se hlouběji zapsala do veřejného života, i když do povědomí obyvatelstva našla cestu, zejména ve středních vrstvách. Stejně jako ostatní církve, neochránila se před důsledky ateistického působení materialistické ideologie a totalitního státního zřízení. Příliš mnoho lidí, ba celé generace, ztratily povědomí o hodnotách evangelia Kristova. Tyto škody se snaží odstranit horlivou evangelizační a misijní činností mezi spoluobčany, kteří se dosud se zvěstí o Ježiši Kristu nesetkali.

Církev přijala do svého názvu přízvisko „husitská“, aby vyznačila svou návaznost na osobitou, tzv. první reformaci z 15.-16. stol., jejíž vrcholným představitelem byl magistr Karlovy univerzity Jan Hus.

Církev československá husitská představuje střed mezi římsko-katolickou substancí (bohoslužba na klasickém základu západní i východní liturgie v mateřském jazyku a sedm svátostí) a reformačním principem (Duch Kristův jako nejvyšší norma a církevní řády založené na obecném kněžství všech církví). Je členkou Světové rady církví a ekumenického společenství ve Slovenské republice.

Po obnově náboženské obce v Košicích byla na jaře 1998 přijata za řádného člena Ekumenického společenství církví na území města Košic a tím se pro církev otevřela nová cesta spolupráce se všemi cirkvemi v ekumeně. Zůčastňuje se pravidelné na všech aktivitách, které ekumenické společenství cirkví organizuje. Po prvních nesmělých krocích se církev zviditelňuje a dostává se do podvědomí mezi všemi věřícími. Minulý rok byla spoluorganizátorkou střetnutí zástupců církví košické ekumeny u patriarchy naší církve v Praze, vánoční ekumenickou bohoslužbou naší církve ve spolupráci s regionální organizací Českého spolku v Košicích se začala tradiční střetnutí českých věřícich. Začátkem dubna letošního roku na Teologickém katolickém semináři v Košicích br. biskup ThDr. Jan Hradil, ThD. přednášel o činnosti a aktivitách naší církve ve světě. O vánoční svátcích se znovu střetneme oslavit Ježišovo narození v české ekumenické bohoslužbě. Naše církve podporuje aktivity, vzájemnou spolupráci a pochopení mezi jednotlivými církvemi a chceme ji vést i nadále.

Adresa:

Modlitebňa Cirkvi bratskej, Kováčska 31

Bratská jednota baptistov

Charakteristika cirkvi

Bratská jednota baptistov je cirkev, v ktorej kresťania na základe Písma a pod vedením Ducha svätého uverili v Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Na vyznanie tejto viery boli pokrstení ponorením, žijú v spoločenstve samosprávnych zborov, združených do jednôt za účelom spolupráce a vzájomnej pomoci usilujúc sa zachovávať príkazy Písma, týkajúce sa života a poslania veriacich ľudí.

Zbory na Slovensku tvoria zväz Bratskej jednoty baptistov, ktorá je členom Európskej baptistickej federácie a Svetového zväzu baptistov. Zriadenie týchto zväzov je prísne kongregačné, to znamená, že zbory sú autonómne a svojprávne vo veciach duchovného i pozemského života.

Baptisti majú veľa spoločného so všetkými kresťanskými cirkvami. Veria v autoritu Písma svätého a hlásia sa k Apoštolskému vyznaniu viery. Ako všetky kresťanské cirkvi vykonávajú krst a Večeru Pánovu, hoci v chápaní i spôsobe ich vysluhovania sú určité rozdiely. Zdôrazňujú najmä osobnú vieru v Pána Ježiša Krista ako Spasiteľa a Pána. Baptisti veria, že nikto – ani cirkev, ani štát, ani ktokoľvek iný nemá právo ovplyvňovať a nemá ani možnosť sprostredkovať osobný vzťah veriaceho k Bohu, ku ktorému smie každý, kto hľadá, pristupovať skrze Ježiša Krista. Túto výsadu baptisti nazývajú „všeobecným kňazstvom“.

Baptisti odvodzujú svoj pôvod z troch koreňov. Niektorí sa pokladajú za priamych dedičov anabaptistického hnutia rozšíreného v Európe po roku 1525 súčasne s luterskou a kalvínskou reformáciou. No baptisti na Slovensku nemajú priamu nadväznosť na toto hnutie. Iní sa hlásia k tradícii starej Jednoty bratskej. No väčšina odvodzuje svoj pôvod od prvého baptistického cirkevného zboru v Európe, založeného roku 1609 v Amsterdame. Na Slovensku sa dozvedáme o prvom zhromaždení „vo viere pokrstených kresťanov“ v roku 1876 na Spiši.

Meno „baptisti“ býva niekedy príčinou nedorozumení. Nevybrali si ho sami. Dali im ho iní, aby ním vystihli – podľa svojho názoru – ich najpríznačnejšiu črtu. Menom baptisti boli tak označení kresťania, ktorí prijali krst ponorením v dospelom veku. Toto pomenovanie, pravda, nevystihuje to, na čo baptisti dávajú hlavný dôraz, totiž na znovuzrodenie a osobnú vieru v Pána Ježiša Krista. Krst je potom – okrem iného – aktom vyznania tejto viery.

Aktivity

Bratská jednota baptistov koná bohoslužby každú nedeľu ráno a večer, kedy raz mesačne je veriacim vysluhovaná Večera Pánova (Eucharistia). Uprostred týždňa prebiehajú biblické hodiny pre hlbšie štúdium Písma. Z bežných aktivít je to aj raz týždenné stretávanie mládeže, či klubová činnosť pre deti, nedeľné školy pre deti a dorast.

K ďalším aktivitám patria pravidelné návštevy miestneho košického Nápravno-výchovného ústavu misijnými pracovníkmi cirkvi. Ďalej vianočné, či veľkonočné koncerty konané nie len v tomto väzenskom zariadení, ale aj v Ústave pre postihnutých na Opátskom, či Domove dôchodcov v Barci a na Garbiarskej ulici. V rámci našich možností sme piesňou a slovom slúžievali aj v niekoľkých košických kasárňach. V súčasnosti sme začali misiu s rómskymi dievčatami na Luníku IX.

Ekumenizmus

Baptisti si neprivlastňujú právo „mať pravdu“. Pravda je priveľká, než aby ju mohol obsiahnuť jedinec alebo skupina jedincov. Preto s radosťou podávame ruky k spolupráci iným kresťanom, ktorí zdôrazňujú iné aspekty Kristovej pravdy. Mnohé baptistické Jednoty sú členmi Svetovej rady cirkví, alebo členmi ekumenických rád vo svojich krajinách. Nevyhýbajú sa ekumenickej práci, ale nezľavujú zo svojich zásad. Chcú byť prínosom do pokladnice ekumeny. Baptisti chcú byť otvorení, no nie vždy je to jednoduché. Ekumena má budúcnosť len pod krížom Kristovým; ak by sme ho minuli, potom ak by akokoľvek dobre organizovane fungovala, nemá nádej na to, aby mohla splniť svoje poslanie. Chceme sa s kresťanmi z najrôznejších konfesií modliť a zápasiť za ohrozený svet, za prebudenie a presadenie Božieho kráľovstva medzi nami. Sme zajedno s tými, ktorí vyznávajú Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a spolu s nimi sme spojení putom lásky. Sme však rozhodnutí stáť na pozíciách Písma svätého tak, ako mu porozumeli naši otcovia viery a my sme túto ich pochodeň prijali a chceme ju niesť za všetkých okolností ďalej. Pri rozhovoroch s inými kresťanmi na akejkoľvek úrovni sme rozhodnutí brať za normu našich vzťahov Písmo sväté. Norma Písma je miesto, kde sa môžeme dohodnúť s tými, ktorí sú z iných kresťanských konfesií.

Adresa:

Jesenského 17, Košice

Apoštolská cirkev

Charakteristika cirkvi

Apoštolská cirkev na Slovensku (ACS) je cirkev s kongregačno – presbyteriálnym zriadením. Základnou jednotkou cirkvi je zbor, ktorý spravuje zborová rada. Cirkev ako celok je spravovaná uzneseniami celocirkevnej konferencie. Predstaviteľom cirkvi je biskup, ktorý je oprávnený rokovať v jej mene.

Apoštolská cirkev je súčasťou celosvetovej rodiny zborov Assemblies of God.

Cirkev vníma svoje poslanie ako oslavu Boha, zvestovanie evanjelia, výchovu učeníkov a praktickú službu milosrdenstva ľuďom odkázaným na pomoc. Svojich členov vychováva k aktívnemu cirkevnému a občianskemu životu. Kladie dôraz na Kristovo panstvo, znovuzrodenie, krst vodou a Duchom svätým, všeobecné kňazstvo veriacich a na záväzné nasledovanie Krista.

Historické začiatky zboru

Základy zboru Apoštolskej cirkvi v Košiciach siahajú do päťdesiatych rokov, kedy sa časť repatriantov z južných Čiech, Rumunska a Maďarska presťahovali na Pereš a do blízkeho okolia. Veriaci sa v tomto čase schádzali v priestoroch horárne a po domoch. Napriek zákazu výstavby v mestskej časti Pereš povolili cirkevné odbory výstavbu modlitebne. Jej slávnostné otvorenie bolo 7.10.1977. V tomto období bol napriek tvrdému komunistickému režimu zbor zvlášť aktívny v misijnej a evanjelizačnej práci a neustále sa rozrastal. Po roku 1989 sa zbor aklimatizoval do nových podmienok spoločnosti. Svojou zodpovednosťou podľa zásad Písma Svätého sa postavil do potrieb mesta a novej rozvíjajúcej sa spoločnosti kázaním evanjelia a tiež v sociálnej službe. Zbor slúžiaci v nových dimenziách si začal prenajímať priestory SOU dopravného na Moldavskej ceste. V nedeľu, 24.5.1992, sme na tomto mieste mali prvé bohoslužby. Bol to v podstate prechod z Pereša do centra mesta.

Mládež

Mládež pri zbore ACS – Košice je spoločenstvo mladých veriacich ľudí, ktorí sa rozhodli žiť v zbore podľa princípov Písma Svätého. Každý týždeň, spravidla v utorok, má vlastné bohoslužby, ale takisto organizuje spoločné výlety, letné tábory, pouličné evanjelizácie a rôzne iné aktivity, ktoré podporujú mladých ľudí pri ich rozvoji v osobnom živote, rodine, škole či zamestnaní.

Rodiny

Zbor venuje pozornosť budovaniu zdravých rodín. Okrem systematickej práce v zbore organizujeme pravidelné letné rodinné tábory, na ktorých umožňujeme účasť aj pre problémové a sociálne slabé rodiny mimo zboru. Neoddeliteľnou súčasťou zborových aktivít je aj starostlivosť a práca s deťmi z rodín. Do tejto starostlivosti sú zahrnuté deti predškolského až stredoškolského veku.

Výchova učeníkov

Zbor spravuje vlastnú trojročnú biblickú školu, ktorá nevedie študentov len k formálnemu kresťanstvu, ale ku skutočne úprimnému nasledovaniu Ježiša Krista. Osnovou štúdia v prvom ročníku je získavanie základov kresťanského života, v druhom ročníku štúdium pozadia Nového zákona a v treťom ročníku štúdium pozadia Starého zákona, finálna profilácia a príprava učeníkov na praktickú službu v zbore.

Aktivity zboru

Zbor je od r. 1997 zriaďovateľom Domova sociálnej starostlivosti „Bétel“. Zariadenie ústavného charakteru poskytuje služby pre mentálne a fyzicky postihnutých dospelých ľudí s kapacitou 10 miest s celoročným aj týždenným pobytom.

Zbor je mimoriadne činný v umeleckej a predovšetkým v hudobnej oblasti. V rámci zboru fungujú medzi inými hudobnými telesami skupiny Tretí Deň, Priatelia, Filadelfia, New generation, Kings, spevokol a Prelom. V mediálnych aktivitách zboru pracujú zakladatelia združenia Art Focus, ktoré pomáha schopným kresťanským umelcom z celého Slovenska pri šírení posolstva evanjelia v médiách.

Zbor má pozitívny postoj k rómskemu etniku v meste. Aj z toho dôvodu sme usporiadali stanové misie na jednotlivých sídliskách, ktoré oslovili značnú časť Rómov. Začali sme vyučovať spolupracovníkov z ich vlastných radov, čo sa nám aj z Božej milosti aj podarilo. Niektorí z nich už absolvovali biblickú školu a školu zakladania zborov. Rómski bratia a sestry sa zúčastňujú našich pravidelných bohoslužieb a okrem toho majú stretnutia v domácich skupinkách. Títo bratia a sestry veľmi aktívne pracujú s deťmi na sídlisku Luník IX., v centre a v ďalších častiach mesta.

Ďalšou z aktivít je osvetová činnosť na stredných školách s organizáciou ACET (AIDS, Care, Education, Training), ktorá sa zaoberá ľuďmi chorými na AIDS a prevenciou na školách.

Väzenská práca funguje pri našom zbore od roku 1991 vo VNÚ Košice – Šaca, kde tím členov AC pravidelne pracuje v duchovnej a pastoračnej oblasti.

Okrem duchovných aktivít zbor stavia stavbu Kresťanského centra Apoštolskej cirkvi na Bratislavskej ulici. Táto stavba nie je len klasickým chrámom, ale viacúčelovým objektom, ktorý zahŕňa priestor pre 900 ľudí, obradnú sieň, učebné priestory pre vyučovanie jazykov a hudobníkov, priestory pre charitu a čajovňu pre verejnosť. Veríme, že toto centrum prispeje k duchovnému a kultúrnemu rozvoju mesta.

Vzťah k ekumene

Ekumena pre Apoštolskú cirkev znamená, že Kristovu Cirkev tvoria všetci ľudia z jednotlivých denominácií, ktorí vyznávajú Ježiša ako svojho osobného Pána a Spasiteľa. Zbor Apoštolskej cirkvi v Košiciach je členom Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta Košice a aktívne sa podieľa na jeho jednotlivých aktivitách. Ako zbor považujeme priateľskú atmosféru medzi jednotlivými cirkvami za Božiu priazeň v tomto meste.

Adresa:

Apoštolská cirkev, zbor Košice
Werferova 1
040 11, Košice

BL. SÁRA SALKHÁZI V ODKAZE SLUŽBY PRE MIGRANTOV

Pozývame na medzinárodnú konferenciu “BL. SÁRA SALKHÁZI V ODKAZE SLUŽBY PRE MIGRANTOV”, ktorá sa uskutoční 3.11.2022 na pôde Teologickej fakulty KU v Košiciach!

Ďakovná ekumenická bohoslužba za úrodu

Ekumenické spoločenstvo (ES) cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice pozýva na ďakovnú ekumenickú bohoslužbu za úrodu. Uskutoční sa 16. októbra 2022 o 17:00 v Kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi, Hrnčiarska 9, Košice.

Témou ďakovnej ekumenickej bohoslužby je Žalm 145, 15 -16: ,,Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije.“

Ďakovná bohoslužba za úrodu

Ekumenické spoločenstvo cirkvi a náboženských spoločnosti na území mesta Košice pripravilo  Ďakovnú ekumenickú bohoslužbu za úrodu, ktorá sa niesla podľa tradície Reformovanej cirkvi.  Ďakovná bohoslužba za úrodu sa konala  v nedeľu 16. októbra 2022 o 17:00 h  v kostole Reformovanej cirkvi na Hrnčiarskej 9 v Košiciach .

Tejto bohoslužby sa zúčastnili zástupcovia kresťanských cirkvi za Teologickú fakultu  dekan doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., za Evanjelickú cirkev a.v. PaedDr. Dušan Havrila, PhD. a za Československú cirkev husitskú Mgr. Róbert Kovács, Bratskú jednotu baptistov zastupoval pastor Mgr. Andrej Kraljik, Reformovanú kresťanskú cirkev zastupovala farárka Erika Domonkošová, Gréckokatolícku cirkev zastupoval farár ThLic. Miroslav Bardzák, za Cirkev bratskú bol prítomný prof. RNDr. Ivan Žežula, CSc. , Rímskokatolícku cirkev zastupoval  prof. ThDr. Pavol Dráb, PhD. a prof. ThDr. Anton Konečný.

Hlavným celebrantom tejto bohoslužby bol miestny farár Slovenského reformovaného cirkevného zboru Mgr. Jaroslav Széles. Privítal všetkých prítomných aj zástupcov cirkví ES.

Zástupca moderátora ES Radoslav Lojan predstavil prítomným podnet k tejto bohoslužbe:  modliť sa a ďakovať za úrodu a tým i za všetky ostatné hmotné a aj duchovné Božie dobrodenia. Do popredia vystupuje potreba ďakovať spoločne, kresťansky, ľudsky a ekumenicky. Pripomenul aj aktuálnu potrebu – za mier vo svete, najmä na Ukrajine a to na základe viery „čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu“.

Po tomto príhovore nasledovali spevy modlitby a čítanie zo Starého i Nového zákona 1Kr 8,55-61: „Požehnanie Šalamúna „ a Kol. 3 3,12-17, Evanjelium podľa Jn 15,9-17 : „Toto vám prikazujem: milujte sa navzájom“.

V kázni pastor Bratskej jednoty baptistov Andrej Kraljik sa zameral na priateľstvo medzi ľuďmi a osobitne na priateľstvo s Ježišom Kristom.  Doplnil to osobným svedectvom ako našiel Boha vo svojom živote. Žil  a narodil sa v Juhoslávii odkiaľ s rodičmi museli náhle utiecť pred vojnou na Slovensko. Tu  vyštudoval a pracoval. Teraz prijal službu pastora cirkevného zboru BJB v Košiciach.

Pokračovalo sa v modlitbe vďaky, prorockej modlitbe, spoločnej modlitbe Pána „Otče náš“, znaku pokoja, ďakovnej modlitbe „Teba, Bože chválime“ . V závere sa prihovoril moderátor ES Dušan Havrila  a oboznámil prítomných o úspešnom 9. Valnom zhromaždení ES  a ďalších pripravovaných ekumenických aktivitách: Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Ekumenou Košice pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Bl. Sára Salkaházi v odkaze služby pre migrantov, ktorá sa uskutoční 3. novembra 2022. Pravidelný Festival sakrálneho umenia v Košiciach bude dňa 14. novembra 2022 obohatený o prezentáciu publikácie A. Konečného „V službe jednoty“ a 27. novembra 2022 sa bude konať Adventný koncert v Evanjelickom kostole na Mlynskej ulici .  Ďakovnú bohoslužbu ukončil  Áronovským požehnaním. Záverečná pieseň sa niesla dvojjazyčne v slovenskom a maďarskom jazyku vďaka prítomným členom obidvoch cirkevných zborov Reformovaného maďarského a slovenského.

Prítomní zúčastnení tejto Ďakovnej bohoslužby za úrodu si odniesli so sebou Boží pokoj obohatený jeho požehnaním a myšlienkou, že  ďakovať Bohu je potrebné vždy a všade.

Košice, 20.10.2022

Spracovali:

Marieta Koščíková a Dáša Fedorková

Slávnostný príhovor:

Vďačnosť za chlieb života

Priatelia, keď hovoríme o vzdávaní vďaky za úrodu a za všetky Božie dary, potrebujeme byť vďační hlavne za jeden špeciálny chlieb. Je to chlieb pre všetkých, aj pre alergikov na lepok alebo pre ľudí s histamínovou intoleranciou. Je to chlieb z neba a nemyslím na mannu. Je ním Ježiš Kristus.

Čítajme Ježišove slová zapísané v Jánovom evanjeliu 6. kapitole: „Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“ „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať a kto verí vo mňa, nebude smädný. Nikdy. Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“

Je to úžasné prijímať a veriť v Syna Božieho. On je chlebom, ktorý dokáže nasýtiť naše duše už teraz, ale tiež s presahom do večnosti. Ďakujme za to nášmu Pánovi. Priznám sa, že bolo obdobie v mojom živote, kedy som tomu neveril a nebol som vďačný Pánovi za chlieb života, ktorý nám dal.   

Priatelia, narodil som sa v Novom Sade, v Juhoslávii (dnešné Srbsko). Počas vojny moji rodičia zobrali mňa a sestru na Slovensko. Otec využil možnosť študovať a pracovať v tejto krajine, kde sme našli prijatie. Určité istoty a záruky, ktoré otec dostal sa skoro vytratili a ukázalo sa, že sme odkázaní jedine na Božiu milosť. Nemali sme skoro nič a rodičia sa museli pretĺkať ako vedeli, aby toho nebolo málo, mama dostala rakovinu. Keď som bol tínedžer hneval som sa a sťažoval, že toho máme málo a musíme stále šetriť, nebol som vďačný za to, čo sme mali.

Viete, čo som však vždy videl u mojich rodičov? Vieru v Boha. Vďačnosť Bohu aj za to málo, čo sme mali. Dôveru, že Boh sa o nás vždy postará. Priatelia, dnes píšem tieto riadky,  ako svedok viery a Božej starostlivosti. Skutočne, Boh sa o nás postaral. Ďakujem úprimne Pánovi. Mali sme vždy všetko, čo sme potrebovali a Boh sa postaral, že sme mali aj viac a mohli sme sa podeliť. Staral sa o naše potreby, zdravie, stravu, bývanie, štúdiá, práce, financie a náš duchovný život. Boh doprial mojim rodičom viac požehnania, ako kedy mohli dúfať. Nie ľahký život, ťažký, ale zároveň krásny, pretože svoju cestu odovzdali Bohu a vďačne ňou kráčali a kráčajú doteraz.

Kedy sa moja nevďačnosť a sťažovanie začalo postupne meniť? Keď som svoj život odovzdal Pánovi Ježišovi Kristovi. Mám Ježiša? Tak mám všetko, čo potrebujem a omnoho viac. On je chlieb života, keď verím v Ježiša, nebudem už nikdy viac duchovne hladný.  On je dostatočný. On zomrel za mňa a za nás všetkých na kríži, vstal z mŕtvych a žije. Vydobyl pre nás spasenie a večný život. Je to oveľa viac ako túžba po materiálnom a dočasnom bohatstve. Ponúka nám skutočnú radosť, zmysel života a sľubuje, že nás nikdy neopustí. Ďakujem Pánovi za to všetko, pretože som si to vôbec nezaslúžil. Mne hriešnemu dal svätý a čistý Pán možnosť byť v Jeho prítomnosti, pretože ma očistila svätá krv obetovaného baránka Ježiša Krista. „Ďakujem Pane, navždy ďakujem. Keby si pre mňa už nikdy viac nič nespravil aj tak mám dôvodov na vďačnosť toľko, že to stačí do smrti. Amen.“

Mgr. Andrej Kraljik

Pastor Bratskej jednoty baptisov v Košiciach

(publikované so súhlasom autora)

 

Konalo sa 9. Valné zhromaždenie ES

Dňa 3.10.2022 sa konalo 9. Valné zhromaždenie Ekumenického spoločenstva cirkvi a náboženských spoločnosti na území mesta Košice.  Členovia Ekumény mali dva veľké úlohy: prijať zmeny v Štatúte a následne podľa nich predĺžiť mandát moderátora a zástupcu moderátora na ďalšie štvorročné funkčne obdobie. V bratskom dialógu sa hľadali odpovede na súčasné ťažkosti a krízové javy, ktoré sú zároveň aj výzvami prehĺbiť jednotu a spoluprácu. Na záver sa členovia poďakovali súčasnému vedeniu ES Košice za doterajšiu námahu a prosili o dary Ducha Svätého pre spoločenstvo na ďalšie obdobie.

Vedenie ES Košice

Požehnali prvú železničnú zvonicu na Slovensku

Jedinú železničnú zvonicu na Slovensku nájdete odteraz na konečnej stanici Košickej detskej historickej železnice, kde ju v nedeľu 18.9.2022  za prítomnosti kňazov troch cirkví ekumenicky požehnali gréckokatolícky kňaz Martin Mikula, evanjelický farár Dušan Havrila a františkánsky železničný mních Tadeáš Kráľ.

Inštalácia zvonice sa konala v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva pod záštitou Krajského pamiatkového úradu (KPÚ). Ojedinelé podujatie svojho druhu podporili účasťou aj primátor mesta Košice Jaroslav Polaček a predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Napriek daždivému počasiu sa výnimočného obradu zúčastnili desiatky ľudí aj mladých dobrovoľníkov zo železničky. Podľa Juraja Gembického si nadšenci z Košickej detskej historickej železnice právom zaslúžia certifikát ručného zvonenia, ktoré chcú uchovať pre budúce generácie. „Som rád, že mladí ľudia majú stále záujem o záchranu historických pamiatok v ich hmotnej aj nehmotnej podobe,“ dodal J. Gembický z KPÚ Košice.

Zvonica stojí na železných koľajniciach, ktoré sú krížom uložené cez železničnú trať. Na priečnych koľajniciach sú uchytené štyri 5 metrov vysoké drevené stĺpy z viac ako storočnej jedle. V strednej úrovni je umiestnený 15 kg vážiaci zvon sv. Kataríny Alexandrijskej s dolným priemerom 30 cm, ktorý na jar roku 2022 odlial zvonolejár Jakub Vorobeľ v obci Chotča, spolu so zvonom určeným pre pápeža, Svätého Otca Františka. „Som potešený, že druhý zvon z pamätného odlievania našiel takéto netradičné poslanie práve na detskej železnici,“ povedal Jakub Vorobeľ, ktorého zaujal aj netradičný a moderný dizajn zvonice od architekta Róberta Kollu.

Vo vrchnej časti zvonice je umiestnená 1,3 m vysoká plastika sv. Kataríny Alexandrijskej z topoľového dreva, nad ňou je strecha so solárnym panelom, ktorý napája energiou nočné osvetlenie zvonice. Zvonica vynikajúco zapadla do prírody i železničného prostredia. Hlási sa ku kresťanským koreňom i tradícii ručného zvonenia, ktoré bolo v roku 2011 prehlásené za nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska.

„Ľubozvučný hlahol zvonu nám symbolizuje, že všetko máme robiť s láskou. Ak to bude bez nej, tak nám zostane iba chladný kov. Zvon má zvolávať i oznamovať dobré aj zlé správy, ale aj prebúdzať v človeku pozitívne emócie, verím, že práve také vzbudí aj ten z novej zvonice na detskej železnici v Košiciach,“ povedal počas požehnania evanjelický kňaz a moderátor ekumenického spoločenstva v Košiciach Dušan Havrila. Potom zvonicu, za asistencie vztýčených železničiarskych štandárd, posvätili modlitbou a  svätenou vodou pokropili páter Tadeáš Kráľ a otec Martin Mikula.

Obaja najvyšší predstavitelia krajskej a mestskej samosprávy, župan Rastislav Trnka aj primátor Jaroslav Polaček sa poďakovali občianskemu zduženiu Detská železnica Košice za to, že zveľaďujú unikátnu pamiatku i kraj a prisľúbili, že aj naďalej budú venovať pozornosť jej rozvoju.

Riaditeľ železničky a predseda združenia Ľubomír Lehotský vyjadril nádej, že zvonica bude dôležitou časťou infraštruktúry, ktorá bude nielen zvolávať turistov, ale predovšetkým spájať mesto s krajom a s celou úžasnou rekreačnou zónou Čermeľského údolia. Lebo spájanie je odvekým poslaním železnice, a je jedno či veľkej, alebo malej.

Na záver 30 sekúnd trvajúcim zvonením presne o 16 -tej hodine zvon po prvýkrát oficiálne rozozvučala pätica mladých zvonárov. Odteraz by mala zvonička fungovať vždy pri príchode prvého vlaku, pred odchodom posledného vlaku, pri výročiach a slávnostiach železničky, pred modlitbou železničiara, pri vážnom ohrození alebo len tak, pre radosť.

Symbolika

Zvonica stojaca na prekrížených koľajniciach symbolizuje fenomén železnice ako križovatku dejín, pripomína významný míľnik ľudstva. Patrónka zvonice dozerá na ochranu a bezpečnosť cestujúcich i všetkých nadšených železničiarov, ktorí sa starajú o detskú železnicu v Košiciach.

Zvon

Zvon svojím hlaholom oznamuje dôležité informácie a slávnostné i symbolické udalosti. Svojím ľubozvučným hlaholom zvoláva k zamysleniu, k modlitbe, a pozýva k radosti z pekných chvíľ v lone prírody. Zvon má aj kované srdce a drevenú zvonovú hlavu s kovaniami i páku s lanom pre ručné zvonenie. Na zvone sú okrem reliéfu sv. Kataríny s atribútmi ešte tri latinské nápisy:

„Sancta Catharina, ora pro nobis!“  (Svätá Katarína, oroduj za nás!)

„Anno Domini 2022 viae ferreae liberorum amicis omnibus sub directore Lehotský hoc opus factum est.“ (V roku Pána 2022 bolo dielo vyhotovené za riaditeľa Lehotského pre všetkých priateľov detskej železnice.)

„Liberos voco, viatores defendo, ignem et res adversas depello. Via ferrea liberorum Cassoviensis.“ (Hlaholom deti zvolávam, cestujúcich potešujem a pred ohňom a nešťastím chránim. Detská železnica Košice, o. z.)

Ľubomír Lehotský, riaditeľ, Detská železnica Košice, o. z., www.detskazeleznica.sk, kezeleznica@gmail.com

Pozvánka na prednášky o biblických textoch

V dňoch 28.-29. 9. 2022 sa v priestoroch karmelitánskeho kláštora v Lorinčíku uskutoční vedecká konferencia Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie II.

Ako už samotný názov napovedá, ide o pokračovanie konferencie s rovnakým názvom, ktorá sa uskutočnila v rovnakom čase minulého roka. Konferenciu organizuje Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. a naše Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Pozvanie opäť prijali odborníci zo zahraničia, tohto roku to budú: Juliane Eckstein, Peter Juhás, Beate Kowalsky, Reinhard Müller a Harald Samuel. Nebudú však chýbať ani ďalší slovenskí biblisti.

Konferenciu otvorí svojou prednáškou pre širokú verejnosť uznávaný slovenský biblista Peter Dubovský SJ, ktorý je v súčasnosti vicerektorom Pápežského biblického inštitútu v Ríme a zároveň členom Medzinárodnej teologickej komisie, s témou:

Eliáš v škole cudzinky, vdovy?

Prednáška sa uskutoční 27. 9. 2022 o 18:00 v aule Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka na Komenského 14, v Košiciach. Vstup je voľný.

Všetci ste srdečne vítaní! Viac informácií na: https://biblia.abuke.sk/pokracovanie-vedeckej-konferencie-o-vyzvach-prekladatelov/